16
02 2015
1493

3. (29.1.7.14) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe, care nu sunt angajați ai întreprinderii?

În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.
Detalii
14
11 2014
1083

Zonele Economice Libere demonstrează o creștere stabilă și sustenabilă

În cadrul ședinței comune, la care a participat Viceprim-ministrul Andrian Candu, ministru al Economiei, administratorii Zonelor Economice Libere din Republica Moldova, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Mihail Stratan, directorul Organizației pentru atragerea Investițiilor și Export Dona Şcola, și specialiști din cadrul ministerului, au fost analizate realizările și oportunitățile în dezvoltarea zonelor economice libere din Republica Moldova.
Detalii
08
10 2014
1816

IFS pe mun. Chișinău: promovarea conformării voluntare nu exclude aplicarea de sancțiuni față de contribuabilii neloiali

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău a desfășurat, în perioada 29 septembrie – 03 octombrie 2014, acțiuni de conformare voluntară a contribuabililor și de creștere a bazei de impozitare.

Astfel, în această perioadă:

  • A fost organizat un seminar destinat contribuabililor din raza teritoriului administrat, la temele: Modalitatea de calculare şi achitare a taxelor locale; Termenii de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general al facturilor fiscale şi trecerea în cont a TVA; Aspecte ale conformării benevole; Monitorizarea noutăţilor actelor legislative şi normative; Completări în baza generalizată a practicii fiscale; Calendarul fiscal al contribuabilului; Utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală;

Detalii
10
09 2014
2635

Poate oare reprezentanța nerezidentului să obțină venit pe teritoriul Republicii Moldova și ce dări de seamă fiscale urmează să prezinte aceasta?

Actualmente regimul fiscal privind impozitarea veniturilor obținute de nerezidenți este reglementat de Titlurile I și II ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare.
Detalii
08
09 2014
2072

Cum se impozitează plățile îndreptate în favoarea oamenilor de creație în anul 2014? Ce s-a modificat comparativ cu anul 2013?

Situația anului 2014

Odată cu operarea modificărilor în Legea nr. 21 din 01.03.2013 cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație, la examinarea regimului fiscal aferent oamenilor de creație urmează să se țină cont de statutul relațiilor existente între părțile participante. Remunerarea omului de creație ar putea avea forma de royalty sau forma de plăți pentru prestări servicii, sau efectuarea lucrărilor.
Detalii
10
07 2014
2828

Persoană fizică-cetățean a dat în arendă în baza contractului persoanei juridice „Macron” S.R.L. terenul agricol pe care îl avea în posesie. Care va fi regimul de impozitare a veniturilor primite de către persoana fizică-cetățean pentru arenda terenului agricol?

Mai întîi de toate este necesar de menționat că, actualmente cadrul legal pentru consolidarea relațiilor de arendă în agricultură, determinarea subiecților şi obiectelor relațiilor de arendă, a drepturilor şi obligațiilor arendatorului şi arendașului se reglementează de Codul civil, Codul funciar, Legea nr. 198 din 15.05.2003 „Cu privire la arenda în agricultură” (în continuare — Legea) și alte acte normative.

Detalii
09
07 2014
2085

Care este regimul fiscal cu privire la impozitul pe venit aplicat unei instituţii de învăţămînt, dacă aceasta este în totalitate la autofinanțare? Cum se schimbă situaţia în cazul în care aceasta este la finanţare integrală de la bugetul de stat?

În conformitate cu prevederile art. 513 din CF, instituţiile de învăţămînt se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din livrarea serviciilor, mărfurilor legate de procesul instructiv de producţie şi educativ, cu condiţia alocării mijloacelor obţinute din livrarea acestor servicii, mărfuri în scopuri de instruire generală.
Detalii
03
06 2014
3208

Întreprinderea din Republica Moldova prestează servicii unei companii din Federaţia Rusă. Serviciile constau în lucrări de construcţie a unui apeduct aflat într-o localitate din partea stîngă a Nistrului. Care va fi regimul fiscal aferent T.V.A. pentru serviciile prestate companiei ruse?

Pentru determinarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. pentru serviciile prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident, urmează a fi stabilit locul livrării, ţinînd cont de prevederile art. 93 pct. 15) din CF, potrivit cărora locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art. 111 din Codul menţionat.
Detalii