03
07 2020
134

Activitatea de actuariat va fi reglementată

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul  de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind activitatea de actuariat. Acesta vizează activitatea de actuariat pentru asigurători (reasigurători) în conformitate cu prevederile Legii nr.407/2006 cu privire la asigurări . 
 

Actuarul este persoana fizică sau angajatul unei persoane juridice care prestează servicii de actuariat, specializată în evaluarea riscurilor financiare prin metode statistice, matematice şi economice, fiind titulară a unui certificat de calificare eliberat de autoritatea de supraveghere.


Detalii
22
06 2020
1889

Programul de rambursare a TVA: modul de determinare, acordare și contabilizare

În Monitorul Oficial din 20 iunie 2020, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 76 din 16 iunie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară. 
În circumstanțele excepționale create de pandemia COVID-19, contribuabilii, indiferent de mărime, se confruntă cu o lipsă severă de lichiditate și, în acest caz, au dificultăți în îndeplinirea obligațiilor de plată. Pentru reducerea impactului negativ asupra fluxurilor de numerar, lista măsurilor instituite de către autorități în vederea sprijinirii activității de întreprinzător a fost suplinită cu un nou mecanism de susţinere – Programul de rambursare a TVA.

 

19
06 2020
324

5. (40.2.4) Pentru ce perioadă se acordă subvenţia pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)?

Subvenţia se acordă pentru indemnizaţiile/salariile achitate aferente şomajului tehnic şi/sau staţionării în perioada stării de urgenţă precum şi în perioada 16 mai - 30 iunie 2020 (pct. 6.1 al Dispoziției nr. 16 din 10 aprilie 2020, art.II alin.(3) din Legea nr.69 din 21.05.2020, precum şi pct.5 din Regulamentul aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020).

19
06 2020
260

2. (40.2.12) În ce mod se va efectua solicitarea subvenţiei pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19) de către subiect?

Potrivit prevederilor Regulamentului aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020, solicitarea subvenției se efectuează prin depunerea unei cereri în termen de până la 30 noiembrie 2020 inclusiv, conform modelului stabilit în anexa nr.2 la Ordin, la Direcția generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz. Cererea se prezintă pe suport hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmite la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice, la locul de deservire. 


Detalii
19
06 2020
474

Modul de transmitere şi schimbare a terenurilor va fi revizuit

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat un șir de modificări și completări la Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri (Regulament), aprobat prin HG nr. 1170/2016.
 
Autorii proiectului afirmă că unele norme stipulate în Regulament contravin prevederilor art. 500 din Codul civil (CC), care indică expres că „proprietarul are drept de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului”. În acest sens, în ultima perioadă au parvenit mai multe solicitări de la autoritățile publice locale (APL) cu privire la necorespunderea prevederilor pct. 1 subpct. 3) lit. c) și pct. 39 alin. (2) din Regulament cu prevederile legislației în vigoare. Astfel, s-a stabilit că interdicția stabilită statului și APL de a efectua  schimbul 
Detalii
18
06 2020
189

Gestionarea mijloacelor de transport în cadrul procesului contravențional va fi contractată

În procesul ridicării, transportării, depozitării precum și restituirii ulterioare a mijloacelor de transport în cadrul procesului contravențional vor fi implicați agenți economici contractați de către Inspectoratul General al Poliției.

 

Guvernul a aprobat în ședința de ieri, 17 iunie curent, proiectul de hotărâre  cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravențiilor.

 


Detalii
16
06 2020
376

Regulament special: achizițiile publice pentru prevenirea şi controlul COVID-19

Executivul urmează să aprobe Regulamentul cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea şi controlul infecției COVID-19 (Regulament). Proiectul hotărârii de Guvern deja a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat și stabilește că prevederile documentului se vor aplica contractelor de achiziții publice, a căror valoare estimată (fără TVA) va fi egală cu sau mai mare decât 800 mii lei pentru bunuri şi servicii şi 2 mil. lei – pentru lucrări. Normele elaborate vor fi aplicate în cazul în care situația de urgență nu permite respectarea termenelor generale stabilite de Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr.131/2015 ).

Detalii
15
06 2020
407

Proiectul Regulamentului cu privire la SIA ,,e-Factura”, propus pentru consultări publice

Odată cu exprimarea acordului de utilizare a SIA ,,e-Factura”, contribuabilii se obligă să respecte următoarele condiții:
  • să utilizeze doar o singură formă a documentului pentru unul şi același fapt economic – fie cea generată în Sistemul „e-Factura”, fie cea cu utilizarea formularului pe suport de hârtie specială cu însemne de protecţie procurată de la organul fiscal sau imprimată de sine stătător în modul stabilit;
  • completarea facturilor fiscale electronice va fi efectuată în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 118  al Ministerului Finanţelor „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia
  • semnarea facturii fiscale electronice va fi efectuată cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate conform legislației privind semnătura electronică și documentul electronic, precum și normelor tehnice din domeniu.

Detalii
10
06 2020
498

Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la ÎS

Autoritățile administrației publice locale, cu titlu de recomandare, vor examina oportunitatea aplicării prevederilor Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (Regulament), aprobat miercuri, 10 iunie, în cadrul ședinței Guvernului.
Odată cu intrarea în vigoare (la data publicării), documentul va reglementa modalitățile, procedeele de achiziție pentru necesitățile întreprinderii de stat (ÎS) și va asigura transparența în cadrul achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii, minimizarea costurilor, economisirea mijloacelor bănești, asigurarea principiului celerității/operativității în cadrul achizițiilor, dar și sporirea gradului de eficiență al activității ÎS.


Detalii
05
06 2020
824

Restabilirea permisului de conducere va fi simplificată

Pentru restabilirea permisului de conducere în cazul pierderii, furtului sau distrugerii acestuia, precum și în cazul schimbării numelui titularului permisului de conducere nu va mai fi solicitată suplimentar prezentarea adeverinței medicale a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e).


În momentul de față, în cazul pierderii permisului de conducere, persoana trebuie să treacă toate etapele de obținere a actului, inclusiv cea de obținere a adeverinței medicale care certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de vehicul.


Detalii