05
12 2019
67

Clasificarea investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare

Investiţia eficientă în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare este investiţia care contribuie la reducerea cheltuielilor necesare de a fi incluse la calcularea tarifelor reglementate. Se consideră investiţie eficientă cea pentru care suma efectelor economice medii anuale, estimate de-a lungul duratei de utilizare a obiectului de investiţii, este mai mare decât valoarea totală a investiţiei.

Consiliului de administraţie al ANRE a aprobat Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare.
Detalii
26
11 2019
302

Un nou Regulament pentru raportarea activității de audit intern

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern, care va substitui Regulamentul privind raportarea activității de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul MF nr.113/2011.

Documentul propus spre consultare stabilește forma, modul și termenele de prezentare a Raportului cu privire la activitatea de audit. Prevederile actului se vor aplica de subdiviziunile specializate din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice, precum și al autorităților/instituțiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public național. În același timp, acesta nu va fi aplicat de către subdiviziunile de audit intern din cadrul entităților publice care se subordonează direct Parlamentului.
Detalii
08
11 2019
269

Îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural

Din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru finanțarea proiectelor de îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă în mediul rural vor fi alocate anual până la 15% din valoarea totală a acestuia. În MO din 6 noiembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.456 din 18 octombrie 2019, prin care a fost aprobat Regulamentul privind acordarea subvențiilor pentru realizarea scopurilor indicate. Prevederile acestuia vor fi aplicate proiectelor evaluate și selectate în perioada anilor 2019-2021.
Detalii
01
11 2019
500

Stabilirea procedurilor unice de evidență a ECC

În cererea pentru înregistrarea /modificarea unor date şi/sau radierea din evidenţă a dispozitive electronice (anexa nr.5) la Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, pe lângă adresa unități structurale, cum se indică în prezent, se vor mai nota ID dispozitivului și sistemul de plăți.

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultări publice proiectul Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control.

Proiectul are drept scop eficientizarea administrării fiscale și stabilirea procedurilor unice de evidență a echipamentelor de casă și de control și vine cu modificări în anexa nr.1 și anexa nr. 5 la Regulament.
Detalii
30
10 2019
430

Opinia auditului intern va fi inclusă în raportul consolidat al entității publice

În cazul în care entitatea publică dispune de subdiviziune de audit intern, opinia acestuia va fi inclusă în fiecare capitol din compartimentul VII al Raportului anual consolidat privind controlul intern managerial, cu excepția capitolului I. Opinia auditorului va conține informaţii aferente situaţiei constatate ca rezultat al desfăşurării activităţii de audit intern în cadrul entităţii publice și, după caz, în cadrul entităților subordonate.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului nr. 4 din 9 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială.
Detalii
29
10 2019
180

Auditul cooperării transfrontaliere şi transnaţionale

Ministerul Finanțelor, în calitatea sa de Punct Național de Contact pentru Control, în comun cu Consiliul de supraveghere publică a auditului, în baza unui Acord semnat între părți, va realiza mai multe acțiuni ce țin de implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană.
Detalii
17
10 2019
2502

Noul sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale

Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice noul Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale (în continuare – Regulament). În continuare urmează să analizăm principalele modificări propuse la Regulament care au drept scop să aducă claritate și simplitate în procesul de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale.

În rezultatul ultimelor modificări și completări operate la Codul fiscal nr.1163/1997 (CF), prin care s-a exclus clasificarea mijloacelor fixe pe categorii de proprietate, amortizarea urmând a fi calculată pentru fiecare obiect separat, prin utilizarea metodei liniare, s-a impus necesitatea elaborării unui nou sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale. Noul sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale vine să simplifice metodologia de calcul și, totodată, să faciliteze munca contabililor.
Detalii
09
10 2019
2513

Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale, elaborat

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale.

Obiectivul documentului este stabilirea modalităţii de evidenţă şi calculare a amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale, a modalității privind determinarea sumelor aferente cheltuielilor pentru reparație permise la deducere, precum şi determinării rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale.

Potrivit proiectului, amortizarea mijloacelor fixe sau imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale se va calcula anual, proporțional perioadei (lunilor) de exploatare a acestora în perioada fiscală respectivă.
Detalii
24
09 2019
345

Guvernul elaborează un nou regulament pentru transportatorii auto

Pentru fiecare mijloc de transport, activitatea căruia se practică în baza notificării, se eliberează «certificat de agreare ATP», de către ANTA prin intermediul stațiilor de inspecție tehnică specializate și autorizate în conformitate cu condițiile Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri perisabile și ușor alterabile. Aprobarea acestuia prin hotărâre de Guvern a fost examinată în ședința secretarilor de stat, care a avut loc pe data de 20 septembrie.

Documentul va introduce clasificarea autovehiculelor și noțiuni precum mijloace de transport speciale pentru transportul rutier de mărfuri perisabile și ușor
Detalii
28
08 2019
198

CEFTA și Nomenclatura combinată a mărfurilor

Hotărârea Guvernului nr. 955 privind reglementarea importului în Republica Moldova a produselor originare din țările membre ale Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) adoptată la din 21 august 2007, poate fi abrogată. Proiectul unei hotărâri a Executivului a fost propus pentru consultări publice de Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM. Amintim că, prin HG nr.955, a fost aprobat Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre CEFTA, inclusiv (anexa nr.4 la acest Regulament) taxele vamale aplicate de țara noastră asupra acestor produse.

Colaborarea în cadrul CEFTA prevede anularea tuturor taxelor vamale la import şi export, a restricţiilor cantitative şi a altor taxe, pentru a contribui la dezvoltarea relaţiilor comercial-economice bilaterale şi multilaterale dintre ţările membre.
Detalii