29
05 2015
2387

A fost aprobat noul model al cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător

În Monitorul Oficial de astăzi, 29 mai 2015, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 402 din 13.05.2015, prin care a fost aprobat modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, lista documentelor care confirmă dreptul la scutiri ce urmează a fi anexate (ataşate) de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/ reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice/ bazei valorice ajustate a activelor de capital ce urmează a fi anexate (ataşate) de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
Detalii
18
11 2013
2467

Taxa pe valoarea adăugată în perioada anilor 2010 – 2012

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect şi reprezintă o sursă importantă de venit la bugetul de stat. Taxa pe valoarea adăugată (în continuare – T.V.A.) este un impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate, care sunt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.
Detalii
07
11 2013
1625

În ce termen urmează a se efectua persoanelor fizice restituirea sumelor achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit: în 15, 37 sau 45 zile?

Modul şi termenele de restituire a sumelor plătite în plus şi a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, se reglementează de art. 175, 176 ale Codului fiscal, Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 şi Ordinul IFPS nr. 770 din 14.09.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus”.
Detalii
13
09 2013
1461

Вправе ли требовать и получать возмещение суммы излишне уплаченного/удержанного подоходного налога лицо, администрирующее наследство умершего собственника?

В соответствии с положениями ст. 1444 Гражданского кодекса и с учетом предписаний ст. 43 НК, в состав наследственного имущества входят как имущественные права (наследственный актив), так и имущественные обязанности (наследственный пассив), которые наследодатель имел к моменту смерти.
Detalii
13
09 2013
1417

Are drept să solicite şi să primească restituirea sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reținute în plus persoana care administrează succesiunea proprietarului decedat?

Conform prevederilor art. 1444 al Codului civil, ţinîndu-se cont şi de prevederile art. 43 al Codului fiscal, patrimoniul succesoral include atît drepturile patrimoniale (activul succesoral), cît şi obligaţiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moştenirea le avea la momentul decesului.
Detalii