25
07 2022
270

Confirmarea statutului de rezident al RM în baza formularelor emise de statele străine

Conform art.5 pct.5) din Codul fiscal, rezident reprezintă orice persoană fizică care corespunde uneia din următoarele cerinţele:
i) are domiciliu permanent în RM, inclusiv:
              - se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;
              - este persoană cu funcţii de răspundere a RM, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;
ii) se află în RM cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;


Detalii

14
06 2022
760

Cazurile de efectuare a plăților în valută străină între rezidenți pe teritoriul RM

Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară stabilește (Legea nr. 62/2008) principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile și obligațiile rezidenților și nerezidenților aferente domeniului valutar. Referitor la plățile între rezidenți pe teritoriul RM, regula generală este că pe teritoriul Moldovei plățile și transferurile între rezidenți se efectuează în monedă națională. 


Totuși, în anumite cazuri, legislația permite ca plățile și transferurile între rezidenți pe teritoriul Republicii Moldova să fie efectuate în valută străină.


Detalii

13
06 2022
538

Impozitul pe venit aferent activității rezidenților Portului internațional liber „Giurgiulești”

Este bine cunoscut faptul că, investițiile străine reprezintă o sursă importantă de creștere economică și ajută la crearea de locuri de muncă. În scopul creării unei  platforme importante în atragerea investițiilor străine, au fost create Zone economice libere1 (în continuare – ZEL). În același scop, au fost create Portul internațional liber „Giurgiuleşti” (denumit în continuare - PILG) și Aeroportul internațional liber „Mărculeşti”, care au un șir de particularități ale zonei economice libere.  Pentru realizarea obiectivelor asumate, statul a acordat atât ZEL, cât și celor 2 porturi internaționale regimuri preferențiale de stimulare a activității de întreprinzător prin oferirea de facilități de ordin fiscal și vamal.


Detalii

02
06 2022
292

29.4.46 Care este modalitatea de confirmare a rezidenței unei persoane juridice nerezidente?

În conformitate cu art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
    În temeiul prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidenţă, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidenţă sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în ţara sa de rezidenţă, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorităţii din statul de
Detalii
26
05 2022
436

29.2.1.21 Care este regimul de impozitare a venitului obținut de persoana fizică rezidentă а RM din înstrăinarea criptovalutei?

Legislația Republicii Moldova nu reglementează statutul cryptomonedei (monedă virtuală sau cryptovalută) și nu recunoaște aceste instrumente drept monede electronice de plată în sensul Legii nr 114/2012 privind serviciile de plată și moneda electronică.
 Însă, în lipsa unor reglementări speciale vizavi de statutul cryptovalutei în Republica Moldova, aceasta (cryptovaluta) se califică drept o proprietate (un activ) a persoanei fizice care o deține.


Detalii

22
04 2022
492

Cetățeanul străin cu drept de ședere în RM: rezident sau nu?

Este calificat drept rezident al Republicii Moldova cetățeanul străin, dacă acesta deține permisul de ședere permanent/provizorie pe teritoriul țării noastre?  Întru confirmarea rezidenței sale, cetățeanul strain – deținătorul permisului de ședere permanentă/provizorie urmează să solicite Certificatul de rezidență pentru a fi prezentat companiei din RM  prin prisma prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50/2017?
 
În conformitate cu prevederile art.5 pct.5) lit.a)  din Codul fiscal, rezident este considerat orice persoană fizică care corespunde cerinţelor stabilite1.


Detalii

18
01 2022
759

TVA în cazul serviciilor electronice gratuite și celor cu plată prestate de nerezident persoanelor fizice rezidente

Reglementările fiscale aferente TVA în cazul serviciilor prestate prin intermediul reţelelor electronice de către nerezidenți pentru cetățenii RM reprezintă un aspect relativ nou pentru țara noastră.
 
În conformitate cu prevederile art.58 paragraf (1) lit.c) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (în redacția actualizărilor din 15.07.2021), locul prestării serviciilor prestate pe cale electronică, precum cele prevăzute în anexa II, către o persoană neimpozabilă este locul unde respectiva persoană este stabilită, își are domiciliul stabil sau reședinţa obișnuită.


Detalii