04
07 2022
811

Obligația de notificare reciprocă pentru producătorii agricoli și apicultori

Neînregistrarea în sistemul informațional a adresei stupinei în staţionar şi a numărului familiilor de albine, precum și a informațiilor referitoare la amplasarea stupinei în pastoral, lipsa paşaportului stupinei și amplasarea stupinei fără acordul deţinătorilor de teren, cu încălcarea legislaţiei de mediu şi sanitar-veterinare vor fi sancționate.

 

În Monitorul Oficial din 1 iulie curent a fost publicată Legea nr. 154 din 9 iunie 2022 pentru modificarea unor acte normative, prin care se introduc normele referitoare la utilizarea obligatorie a aplicației web de producătorii agricoli pentru a informa (notifica) apicultorii referitor la
Detalii

27
06 2022
255

Sancționarea acțiunilor de hărțuire și victimizare

Principiul nediscriminării, în special egalitatea oportunităților în câmpul muncii, reprezintă unul din pilonii politicii sociale comunitare. Pentru asigurarea acestui principiu, autoritățile au elaborat un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (10 la număr), prin care se propune consolidarea cadrului legal național în domeniul egalității și nediscriminării. Documentul urmează a fi examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător anunțată pentru 28 iunie curent.

 

Astfel, se propune schimbarea denumirii autorității naționale de prevenire și combatere a discriminării din Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în Consiliul pentru egalitate ceea ce va elimina
Detalii

26
05 2022
273

Taxă pentru poluarea mediului: ambalajul sării iodate

Ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), care conţine sare iodată (clasificat la poziția tarifară 250100911) în cantitate de peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg, cu greutatea produsului până la 1,9 litri sau până la 1,9 kg inclusive va fi inclus în lista mărfurilor care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Taxa per unitate poate fi stabilită în sumă de 0,22 lei/pachet.

 

Inițiativă legislativă ce prevede completarea art. 11 al Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului a fost examinată pe data de 25 mai 2022 de unele comisii parlamentare.


Detalii

18
05 2022
217

31.2.26 Ce sancțiuni se vor aplica persoanelor fizice pentru neînregistrarea sau înregistrarea tardivă a contractului de locațiune a proprietății imobiliare la SFS, însă termenul de achitare a impozitului (25.XX.XXX) nu a survenit sau impozitul a fost achitat?

Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.


Detalii

12
05 2022
286

Răspunderea pentru hărțuirea la locul de muncă

În cadrul ședințelor desfășurate pe data de 11 mai 2022 mai multe Comisii parlamentare a fost examinat proiectul de lege ce prevede completarea cadrului normativ cu reglementări în domeniul prevenirii și soluționării hărțuirii la locul de muncă.

 

Proiectul vine cu propunerea de suplinire a unor acte normative (a Legii nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalității de şanse între femei şi bărbaţi, a Codului contravențional, a Legii sindicatelor nr. 1129/2000, a Legii nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii), inclusiv a Codului muncii, cu prevederea ce impune angajatorul să prevadă un mecanism de soluționare a plângerilor cu referire la hărțuirea
Detalii

18
04 2022
1073

Încasările în numerar de la GȚ

Este în drept întreprinderea să încaseze de la gospodăria țărănească (persoană fizică) plăți în numerar în sumă ce depășește 10000 de lei, ținând cont de prevederile art. 6 din Legea nr. 845/1992?
 
Conform art. 6 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea, în conformitate cu legislația în vigoare, are dreptul:
- să efectueze în raport cu întreprinderi plăți în numerar în sumă ce nu depășește 10 000 de lei pentru fiecare tranzacție, dar nu mai mult de 100 000 de lei lunar;


Detalii

15
04 2022
376

Autoritățile cu drept de aplicare a sancțiunilor contravenționale și tipurile contravențiilor examinate

Conform Codului contravențional al RM, sancțiunea contravențională este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvârșit o contravenție.

Contravențiile sunt   tipurile de încălcări  expres prevăzute de partea specială a Codului contravențional (CC).

Pentru contravențiile constatate, pot fi aplicate următoarele sancțiuni:


Detalii

12
04 2022
418

Proceduri de combatere a hărțuirii la locul de muncă

Orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnității unei persoane pe baza criteriilor de rasă, culoare, naţionalitate, origine națională și etnică, origine și statut social, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate de gen, vârstă, dizabilitate, statut HIV, stare de sănătate, opinii politice sau orice alte opinii, avere, naștere, orientare sexuală, statut matrimonial sau orice altă situație se sancţionează cu amendă de la 120 la 400 UC aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 650 UC aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de  dreptul de a deține anumite funcții sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni până la 6 luni, prevede proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înregistrat în Parlament.


Detalii

25
11 2021
727

Răspunderea pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la patentă în cazul veniturilor peste 300 mii lei într-o perioadă de 12 luni consecutive

Care este cadrul legal cu privire la răspunderea pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV  din  15.07.1998 (Legea nr. 93/1998), dacă într-o perioadă de 12 luni consecutive s-au obținut venituri din vânzări mai mari de 300 mii lei şi nu s-a iniţiat o activitate sub formă de SRL sau ÎI?


Conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 93/1998, patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.


Detalii