08
08 2016
4840

Cuantumul scutirilor personale s-ar putea majora în anul 2017

Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2017 a fost elaborat și publicat pe site-ul guvernamental particip.gov.md.

Potrivit notei informative a proiectului, la capitolul impozitul pe venit, se prevede majorarea mărimii tranşelor de venit impozabile, precum şi a mărimii scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi scutirii anuale pentru persoanele întreţinute.
Detalii
08
04 2016
545

Societatea cu răspundere limitata X a fost nou creată cu includerea in capitalul social activelor materiale pe termen lung. Mai curînd cota in capitalul social ce a constituit 100% a fost transmisa contra datoriei altei întreprinderi Y. În acest caz rămîne în vigoare facilitatea fiscal, conform art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, scutirea de T.V.A., dacă s-a schimbat asociatul?

Aspecte, ce ţin de modul de aplicare a scutirii de T.V.A. pentru activele destinate includerii în capitalul social, sunt reglementate de prevederile art. 103 alin. (l) pct. 29) din CF, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite în art. 103 alin. (l) pct. 29) din CF nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art.28 lit. q2) din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin HG nr.145 din 26.02.2014 (p.5 lit. a)) și explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 14/4-13/177 din 29.06.2015.
Detalii
08
04 2016
1154

Poate fi calificat un agentul economic, care nu desfășoară o activitatea financiară și nu activează pe piață financiară, dar prestează, conform contractului, servicii de garanție a împrumutului bancar cu bunuri imobile, ca subiect al prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12) lit. a) din CF?

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 12) lit. a) din CF, este stabilită scutirea de T.V.A. pentru serviciile financiare menționate în articol în cauză, fără reglementarea subiecților care prestează aceste servicii.
Detalii
22
03 2016
892

Agentul economic – subiect al regimului fiscal pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, care efectuează livrări scutite de T.V.A., are dreptul să aleagă pe parcursul anului (de exemplu în luna mai) regimul de impozitare în modul general stabilit, dacă acesta în luna aprilie a obținut venit din activitatea operațională din livrări scutite de T.V.A. în valoare de 700 000 lei?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) din CF, agenţii economici menţionaţi la alin.(1) care, conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite şi impozabile cu T.V.A. în sumă de pînă la 600000 lei, pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit.
Detalii
02
03 2016
685

Transportul special din dotarea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale ar putea fi eliberat de plata taxei rutiere

Mijloacele de transport special din dotarea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (SPCSE) al Ministerului Afacerilor Interne ar putea fi scutit de achitarea taxelor rutiere. O modificare în acest sens la articolul 338 alin. 2) din Codul Fiscal propune pentru consultări publice MAI.
Detalii
17
02 2016
1457

Despre unele particularități aferente aplicării taxelor locale

Întreprinderea noastră s-a adresat cu o cerere către autoritatea publică locală privind micșorarea cuantumului taxei locale cu 50%. Rugăm să ne comunicați dacă Consiliul local este în drept să acorde scutire nominală.

Întreprinderea noastră s-a adresat cu o cerere către autoritatea publică locală privind micșorarea cuantumului taxei locale cu 50%. Consiliul local, în conformitate cu art. 296 lit. a) al CF, prin aprobarea deciziei a acceptat solicitarea noastră. Ulterior, Consiliul local a anulat decizia, motivînd prin faptul că nu poate fi acordată scutirea nominal. În situația expusă, rugăm să ne comunicați dacă Consiliul local este în drept să acorde scutire nominal,la solicitarea întreprinderii noastre privind micșorarea cuantumului taxei locale cu 50%?

Prin prevederile art. 6 alin. (9) al CF, la stabilirea impozitelor şi taxelor se determină următoarele elemente
Detalii
11
02 2016
1814

Despre folosirea scutirii soțului pentru perioadele precedente

Poate să beneficieze persoana fizică de scutirea pentru soție (soț) la calcularea impozitului pe venit în cazul în care această scutire nu a fost utilizată pentru anii 2013-2015, iar căsătoria a avut loc în anul 2015?

Dreptul și mărimea scutirilor acordate persoanelor fizice la calcularea impozitului pe venit sunt stipulate în art. 33,art. 34, art. 35 din CF, cît și în Regulamentul nominalizat mai sus, aprobat prin HG nr. 697 din 22 august 2014.
Detalii