09
03 2015
1558

Care este mărimea scutirilor la care avea dreptul persoana fizică în anul 2014?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente.

E de menționat că, în conformitate cu prevederile pct. 10 din Anexa nr. 2 la Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin HG nr. 77 din 30 ianuarie 2008 (în continuare-Regulament), scutirile se acordă numai contribuabililor-persoane fizice-rezidente ale Republicii Moldova.
Detalii
21
01 2015
1564

Cum se va determina obligația înregistrării în calitate de plătitor al T.V.A. pentru întreprinderea-participantă la contractul de societate civilă care efectuează integral livrările în cadrul realizării acestui contract, dacă venitul din activitatea în comun este repartizat proporţional cotelor-părţi din patrimoniul social ce-i revine fiecărui participant?

În conformitate cu prevederile art. 112 din CF, obligația (dreptul) de înregistrare în calitate de plătitor al T.V.A. se determină reieșind din valoarea livrărilor de mărfuri, servicii, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A.

Totodată, potrivit prevederilor art. 1345 din Codul civil, asociații pot stabili prin contractul de societate civilă modalitatea de administrare și reprezentare a societății civile, gestionarea actelor societății civile.
Detalii
21
01 2015
1341

Cum se va aplica T.V.A. la comercializarea activelor materiale care au fost procurate cu scutire de T.V.A., fiind incluse în capitalul social?

Potrivit prevederilor art. 93 p. 6) al CF, livrarea de mărfuri, livrarea (prestarea) de servicii, cu excepţia celor scutite de T.V.A., efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător reprezintă livrarea impozabilă.
Detalii
19
01 2015
1455

Urmează oare angajatorul să efectueze recalculul impozitului pe venit pentru toată perioada fiscală, în cazul în care angajatul pierde dreptul de a beneficia de scutirea pentru persoana întreținută, deoarece persoana dată înregistrează pe parcursul anului un venit mai mare decît suma stabilită la art. 35 alin. (2) din CF, adică 9 516 lei, și nu corespunde cerințelor pentru a fi constatată ca persoană întreținută?

Dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute este reglementat de art. 35 din CF, conform căruia contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire pentru fiecare persoană întreținută la întrunirea cerințelor enumerate în alin. (2) din articolul menționat.
Detalii
17
01 2015
1737

Cum urmează să fie reflectate scutirile pentru persoanele întreţinute în cererea de acordare a scutirilor, în cazul declarării a cîtorva persoane întreţinute?

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2 124 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9 516 lei anual.
Detalii
06
01 2015
1095

5. (29.2.3.14) Care este procedura de solicitare de către persoana fizică a scutirii pentru soție (soț) la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?

Dreptul și mărimea scutirii pentru soție (soț) acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 34 al Codului fiscal.

În scopul determinării mărimii și categoriei scutirii pentru soție (soț) care urmează a fi acordată angajatului (art. 34 alin. (1) din Codul fiscal), ultimul trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul
Detalii
06
01 2015
924

4. (29.2.3.19) Cum poate beneficia persoana fizică de scutirea pentru soție (soț) la calcularea impozitului pe venit dacă această scutire nu a fost solicitată de la începutul anului?

Dreptul și mărimea scutirii pentru soție (soț) acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 34 al Codului fiscal.

Dacă pe parcursul anului fiscal (anului calendaristic) contribuabilul obține dreptul sau a decis să beneficieze de scutirea pentru soție (soț) (sau căsătorit pe parcursul anului, soții au decis să transmită scutirea unuia din ei pe parcursul anului), de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi, acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare1.
Detalii
06
01 2015
983

3. (29.2.3.21) Care este mecanismul de utilizare a scutirii pentru soție (soț) în cazul în care pe parcursul anului fiscal atît contribuabilul cît și soția (soțul) acestuia au utilizat fiecare scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal soția (soțul) a decis de a transmite scutirea sa personală contribuabilului?

Dreptul și mărimea scutirii pentru soție (soț) acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 34 al Codului fiscal.

Totodată, suma scutirilor personale anuale prevăzute la art. 33 din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia.
Detalii
06
01 2015
1122

1. (29.2.3.23) Care este mecanismul de utilizare a scutirii personale pentru contribuabil și soția (soțul) acestuia în cazul în care unul din soți a beneficiat de scutirea suplimentară a soției (soțului), iar pe parcursul anului fiscal aceștia au întrerupt relația de căsătorie?

Dacă pe parcursul anului fiscal soții întrerup relațiile de căsătorie, în cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea soțului (soției), la prezentarea declarației, fiecare dintre ei se va folosi numai de scutirea personală, cu recalcularea respectivă a obligației privind impozitul pe venit1.
Detalii