31
05 2022
133

Controlul ulterior: obligații vamale suplimentare în sumă de 6,74 mil. lei

În rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 16 – 27 mai 2022 de către Serviciul Vamal, a fost constatată apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de peste 6,74 mil. lei, comunică autoritatea. Devierile țin de următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale:
  • prin intermediul asistenței administrative internaționale în domeniul vamal a fost stabilit că, la momentul vămuirii, a fost acordată neîntemeiat scutirea de taxă vamală în baza originii preferențiale a mărfurilor;
  • atribuirea eronată a codului tarifar al mărfurilor importate (agregate pentru pompare/irigare), fapt ce a condus la beneficierea neîntemeiată de tratament tarifar favorabil (scutirea de TVA (20%) și taxa vamală (10%)); 
  • atribuirea eronată a cotei accizei pentru mărfurile accizate importate;

  • Detalii
18
03 2022
257

Declarația electronică - pentru toate regimurile vamale

Până la începutul lunii mai 2022 Serviciul Vamal își propune să aprobe procedura de declarare electronică a mărfurilor pentru regimurile vamale cu impact economic și destinațiile vamale zonă liberă, magazin „duty free”, reexport, reimport, distrugerea și abandon în folosul statului.  În acest sens a fost elaborat proiectul ordinului directorului Serviciului Vamal ,,Cu privire la procedura declarării electronică a mărfurilor în regimurile vamale cu impact economic, în destinațiile vamale zonă liberă, magazin ”duty free”, reexport, reimport, distrugere și abandon în folosul statului”.
 

Procedura stabilită în acest proiect de ordin, va permite continuarea modernizării procedurilor vamale prin ajustarea acestora
Detalii

02
03 2022
242

Serviciul Vamal a suplinit codurile posturilor vamale

Nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale (anexa nr.8 la Ordinul nr. 346-O/2009 al Serviciului Vamal  „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea Declaraţiei vamale în detaliu”) este suplinit cu poziția 2350postul vamal intern Ștefan Vodă (subzona nr.10 ZEL Bălți) (PVI).
 
Potrivit documentului publicat în MO și pus în aplicare ieri, din 1 martie 2022 codul respectiv urmează a fi inclus în Sistemul Informațional „ASYCUDA World”, fiind adus și la cunoștința părților implicate – a funcționarilor vamali, brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu.


Detalii

01
03 2022
269

La intrarea în RM, refugiații nu vor achita vinieta

Posesorii de autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova, care intră pe țării noastre sau care îl tranzitează dinspre Ucraina, pe perioada stării de urgență vor fi scutiți de plata taxei pentru folosirea drumurilor RM (vinieta).
 
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, prin Dispoziția nr.3, a stabilit respectiva derogare de la prevederile Titlului IX Capitolul 3 al Codului fiscal. Amintim, Dispoziţiile CSE sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, instituţiilor publice, pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.


Detalii

21
01 2022
302

Permisul vamal de descărcare/încărcare/transbordare a mărfurilor

Serviciul Vamal urmează să aprobe modelul-tip al Permisului vamal de descărcare/ încărcare/ transbordare a mărfurilor (Permisul vamal), în care se va indica tipul și cantitatea mărfii care urmează a fi descărcată, încărcată sau transbordată și termenul de efectuare a operațiunii. Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Permisului vamal a fost inclus pe ordinea de zi a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
 
Autorii afirmă că proiectul are drept scop asigurarea corectă și transparentă a operațiunilor de descărcare, încărcare sau transbordare a mărfurilor aflate sub supravegherea vamală, prin respectarea condițiilor prevăzute de Secțiunea 1 (pct.6) și Secțiunea 13 a Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale
Detalii
15
12 2021
675

Serviciul Vamal: Planul de control ulterior pentru anul 2022

Potrivit Planului de control a subdiviziunilor de control ulterior din cadrul Serviciului Vamal pentru anul 2022 efectuat prin audit postvămuire (transferați și planificați), autoritatea vamală va desfășura  verificări la 79 agenți economici.
 
Potrivit Regulamentului cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1000/2018, activitatea de control ulterior se organizează şi se desfăşoară în baza politicii de control anuale şi a planurilor anuale de control, realizate în urma aplicării studiilor de analiză a riscurilor şi aprobate de conducerea Serviciului Vamal, în baza controalelor inopinate și precum şi în baza declarațiilor vamale validate pe culoarul albastru de control vamal.


Detalii

08
11 2021
402

Noi modificări în modul de completare a declarației vamale în detaliu

În Ordinul nr. 346/2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobat de Serviciul Vamal, sunt operate modificări. Acestea vizează atât extinderea Codurilor vamale cu încă trei poziții, cât și  precizarea modului de declarare a medicamentelor introduse în RM (înregistrate sau neînregistrate în țara noastră).
 
Astfel, codurile vamale sunt suplinite cu pozițiile 9323 (SC „Inter-Tabac”), 9324 (COOP „Agrostoc”) și 9325 (SRL „Non Pharma Grup”).
Detalii
28
09 2021
470

Lista actelor necesare la vămuirea mărfurilor poate fi revizuită

Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător va examina în ședința de astăzi, 28 septembrie, proiectul ordinului cu privire la Lista actelor necesare la vămuirea mărfurilor. Documentul a fost elaborat de Serviciul Vamal în scopul asigurării corecte și transparente a operațiunilor de vămuire a mărfurilor/ bunurilor și pentru respectarea condițiilor din Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal.
 
Potrivit proiectului, lista va conține:
  • documente comerciale (factura comercială/invoice, actele care confirmă achitarea cheltuielilor de procurare, transportare, transbordare, asigurare și depozitare și contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile);

  • Detalii
24
09 2021
565

Directorii SFS și SV devin persoane cu funcții de demnitate publică

Parlamentul a aprobat în lectura a doua proiectul de lege ce prevede numirea și eliberarea din funcție a directorilor Serviciului Fiscal de Stat și cel al Serviciului Vamal, de către Guvern, la propunerea ministrului Finanțelor. 
 
Potrivit proiectului, prin derogare de la art.9 al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, directorii celor două instituții, care până la momentul de față au avut statutul de funcționari publici, vor obține statutul de persoane cu funcție de demnitate publică.
 


Detalii

24
09 2021
262

Controlul producătorilor agricoli la posturile vamale interne poate fi simplificat

Producția agricolă produsă de persoanele juridice, subiecți ai activității de întreprinzător și înregistrați permanent la Agenția Servicii Publice, care au relații fiscale cu sistemul bugetar al țării deținători de terenuri agricole amplasate după traseul Tiraspol – Rîbnița (6499 ha), transportată în interes personal, precum și livrată în adresa persoanelor juridice, subiecți ai activității de întreprinzător, situați pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, la trecerea prin posturile vamale interne de control este scutită de plata TVA, cu condiția prezentării în original a certificatului eliberat de primăria localității privind deținerea terenurilor în posesie (cu indicarea suprafeței acesteia), precum și a actului în original,
Detalii