22
07 2022
3646

SIA REA, obligatoriu pentru instituțiile bugetare din 1 iulie 2022

Regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” (Regulament), aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 29 iunie curent, a fost publicat în „MO” și a intrat în vigoare astăzi, 22 iulie. Reamintim că  utilizarea SIA „Registrul electronic al angajaților” (SIA REA) este obligatorie începând cu 1 iulie 2022 pentru toate autoritățile/instituțiile bugetare finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale.
 
Regulamentul stabilește modul de organizare și mecanismul de funcționare a resursei informaționale destinate evidenței integrate și sistematizate a informației aferente raporturilor de muncă/serviciu ale angajaților.
Detalii
21
07 2022
1159

Noul catalog al mijloacelor fixe pentru autorități/instituții bugetare: comentarii și recomandări

În „Monitorul oficial” nr. 208-216 din 15.07.2022 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 77 din 29.06.2022 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale pentru  autorități/instituții bugetare (în continuare - OMF nr. 77/2022), care a intrat în vigoare din data publicării și se aplică în scopuri de evidență contabilă și raportare financiară doar pentru autoritățile/instituțiile bugetare.
Amintim,  prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2020 a  fost aprobat noul Catalog al mijloacelor fixe, care cuprinde clasificarea mijloacelor fixe şi duratele de funcționare utilă ale acestora stabilite în dimensiuni variabile. Pct. 16 și 17 din noul Catalog al mijloacelor fixe prevedea aplicarea acestuia:


Detalii

08
06 2022
783

Salarizarea în sectorul bugetar. Norme specifice

Noul cadru general aferent remunerării muncii angajaților din sectorul bugetar a devenit aplicabil din 1 decembrie 2018, odată cu punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 
Noile reglementări se referă la salarizarea persoanelor cu funcții de demnitate publică, a funcționarilor publici, inclusiv cu statut special, a persoanelor care ocupă funcții cu statut special specifice apărării naționale, securității statului și ordinii publice, altui personal angajat în baza contractului individual de muncă în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale, precum și personalului Casei Naționale de Asigurări Sociale.


Detalii

31
01 2022
678

Entitățile bugetare: specificul raportării financiare pentru anul 2021

Entitățile din sistemul bugetar sunt obligate să prezinte rapoartele financiare pentru anul 2021 pe suport de hârtie și în format electronic, prin Sistemul Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor (modulul CNFD) strict în termenele stabilite pentru autoritățile publice centrale și direcțiile finanțe ale unităților administrativ-teritoriale în Anexele 1 și 2 la OMF nr. 144 din 09.12.2021 ce variază între 14 februarie și 3 martie 2022. La rândul lor, conform pct. 2 din ordinul menționat, conducătorii autorităților publice centrale, șefii direcțiilor finanțe ale unităților administrativ-teritoriale (UAT) pentru  asigurarea prezentării rapoartelor financiare pentru anul 2021 în termenele menționate stabilesc termenele de prezentare a rapoartelor financiare pentru entitățile bugetare subordonate.
 
În ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” publicăm pentru persoanele responsabile pentru întocmirea rapoartelor financiare articol „Specificul raportării financiare anuale 2021 în entitățile bugetare” elaborat de Elena Taban,
Detalii
29
03 2021
1079

Modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial din 26 martie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 43 din 4 martie curent privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.


Detalii

09
02 2021
1323

Planul de conturi contabile în sistemul bugetar. Au fost publicate noi modificări

În Monitorul Oficial din 5 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 6 din 18.01.2021 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar la modificările/ completările efectuate în Clasificația
Detalii

16
03 2020
2572

Ordinul privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

În Monitorul Oficial din 13 martie curent, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 32 din 20 februarie 2020 din privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.
Detalii
17
12 2019
3031

Încadrarea personalului în funcțiile vacante din instituțiile publice se amână până la 31 decembrie 2020

Moratoriul temporar privind încadrarea personalului în autoritățile publice/instituțiile finanțate din bugetul de stat, precum și în cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale pe funcțiile vacante se extinde până la 31 decembrie 2020.

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 17 decembrie, proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate.
Detalii
11
02 2019
833

Examenul de calificare pentru auditorii interni

Până la 31 martie 2019 auditorii interni / angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome, care gestionează mijloace ale bugetului public național urmează să prezinte Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor setul de documente necesar pentru admiterea la examenul de calificare. Procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public a fost anunțat de Ministerul Finanţelor.

Pachetul de documente include:
Detalii
17
12 2018
9234

(video) Calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar. Ghid video

Angajatorii și contabilii autorităților și instituțiilor bugetare, dar și angajații acestor entități pot lua cunoștință de noile condiții de salarizare, stabilite de Legea nr. 270/2018 privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar, vizualizând Ghidul video privind calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar începând cu 1 decembrie 2018.

În Ghid sunt prezentate cadrul normativ ce reglementează condițiile de salarizare a angajaților din sectorul bugetar, acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către angajatori pentru implementarea Legi nr. 270/2018, componentele salariului, aspecte ce țin de garanțiile asigurate prin prevederile Legii nr. 270/2018, precum și două exemple de determinare a salariului de bază.
Detalii