15
06 2017
382

10. (32.1.14) Este obligat contribuabilul de a informa Serviciul Fiscal de Stat despre modificarea sediului?

În conformitate cu art.161 alin.(6) din Codul fiscal, în cazul în care contribuabilul îşi schimbă sediul (domiciliul), el va depune o cerere pentru transmiterea dosarului la noul sediu (domiciliu). În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii, subdiviziunea responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat va transmite dosarul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate se află noul sediu (domiciliu) pentru a lua contribuabilul la evidenţă fără a-i atribui un nou cod fiscal.

Astfel, contribuabilul va depune cerere de transmitere a dosarului în cazul cînd acesta își schimbă sediul
14
06 2017
392

2. (32.1.22) Este obligată Compania să înregistreze în calitate de subdiviziune terenurile agricole achiziționate și/sau luate în arendă, care sunt amplasate în aceeași comună în care își are sediul de bază?

În conformitate cu art. 5 pct. 29) din Codul fiscal, „subdiviziunea constituie o unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.

Totodată, conform art. 8 alin.(2) lit. d) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii.
Detalii
14
06 2017
402

1. (32.1.23) În cazul în care unul din terenurile agricole achiziționate și/sau luate în arendă este înregistrat în calitate de subdiviziune, este posibil de modificat caracteristicile terenului prin extinderea subdiviziunii asupra terenului agricol adiacent subdiviziunii, care este amplasat la o distanță mai mare de subdiviziune, dar în cadrul aceleiași comune?

Conform pct. 61 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 299 din 02.02.2012 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor”, în cazul înregistrării subdiviziunilor/ obiectelor impozabile, la cerere/constatare contribuabilul va anexa documentele confirmative ce atestă dreptul de proprietate, chirie, arendă, folosință ș.a.
Detalii
15
06 2017
898

Cu privire la obligația contribuabilului să prezinte la SFS informația despre modificarea sediului

Subdiviziune, conform art. 5 pct. 29) din CF, este unitatea structurală a întreprinderii, instituției, organizației (filială, reprezentanță, sucursală, secție, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedință de bază, care exercită unele din atribuțiile acesteia.

Conform art. 8 alin. (2) lit. a) din CF, contribuabilul este obligat să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activității de întreprinzător.
Detalii
15
06 2017
761

Privind achitarea obligațiilor fiscale aferente subdiviziunilor

În cazul în care entitatea mai are subdiviziuni în afară de sediul central, cum urmează a fi achitat impozitul pe venit reținut la sursa de plată?


Conform art. 7 alin. (5) din CF, pentru executarea prevederilor art. 6 alin. (10) din CF, contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepția taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier şi a impozitului pe venit stabilit conform cap. 71 din titlul II al Codului fiscal).
Detalii
28
01 2016
991

Cu privire la Comunicatul informativ al Ministerului Finanțelor privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat informează că de către Ministerul Finanțelor a fost elaborat Comunicatul informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015, accesibil aici și pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md la compartimentul ”Noțiunile Ministerului”, de care urmează să țină cont persoanele juridice și fizice ce desfăsoară activitatea de întreprinzător la întocmirea corectă a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) pentru perioada fiscală 2015.
Detalii