09
12 2015
852

Ce cotă T.V.A. urmează să aplice subiectul impozabil asupra unui bun indivizibil, destinat livrării în cadrul realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi/sau investiţională, inclus în HG nr. 246 din 08.04.2010, din care o parte a finanțării bunului constiuie grant din partea donatorului, iar celalaltă constituie aportul agentului economic?

Conform art. 104 lit. c1) din CF, la cota zero a T.V.A. se impozitează livrări, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:
Detalii
03
07 2015
2668

Cînd apare obligația de eliberare a facturii fiscale pentru serviciile de locațiune: la primirea avansului, sau la momentul semnării actului de prestare a serviciilor?

Potrivit art. 117 alin. (1) din CF, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108 al CF, cu excepția cazurilor prevăzute de CF.
Detalii
03
07 2015
2655

Cînd urmează a fi eliberată factura fiscală pentru serviciile de arendă, care, conform contractului încheiat, se achită regulat la o anumită data stabilită?

Potrivit art. 117 alin. (1) din CF, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul tarii este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepția cazurilor prevăzute de CF.
Detalii
23
06 2015
1488

1. (28.15.39) Se permite utilizarea formularelor de facturi fiscale de model de pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 (tip vechi)?

Conform pct.6) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010, se permite utilizarea formularelor facturii fiscale, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la subiecţii impozabili şi Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
30
05 2015
1145

1. (28.22.19) Este oare în drept subiectul impozabil să solicite restituirea TVA aferentă procurărilor efectuate, atît pînă la 1 mai 2015 cît și după această dată, utilizate la efectuarea investițiilor capitale în clădire, care este dată în exploatare după 1 mai 2015?

Potrivit prevederilor art.1011 alin.(11) din Codul fiscal, prin derogare de la prevederile alin.(1), agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA.
Detalii
02
02 2015
1224

4. (4.10.9) Subiectul impunerii cu accize ce produce țigări pe teritoriul Republicii Moldova are obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14)?

Nu, deoarece în conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (1) din Codul fiscal obligația de prezentare a Declarației privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403
Detalii
02
02 2015
1353

1. (4.10.11) Obligația de prezentare a Declarației privind achitarea accizelor (Forma ACZ09) se răsfrânge asupra subiecților impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403?

Prevederile art. 1251 din Codul fiscal obligă subiecții impozabili importatori să prezinte Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14).
Detalii
19
01 2015
32521

Prorata privind T.V.A. - aspecte fiscale și contabile

Contribuabilii, subiecţi impozabili cu T.V.A., sînt obligaţi să declare şi să achite la buget, pentru fiecare perioadă fiscală, suma T.V.A., care se determină ca diferenţă dintre sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate de către cumpărători pentru mărfurile, serviciile livrate lor, şi sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale, serviciilor folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă, ţinîndu-se cont de dreptul de trecere în cont.
Detalii
10
11 2014
2526

Întreprinderea noastră a importat mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul procedurilor de import, Serviciul vamal a apreciat mărimea drepturilor de import, inclusiv T.V.A., reieșind din valoarea în vamă a mărfurilor, stabilită în conformitate cu legislația vamală, care a fost majorată comparativ cu valoarea mărfurilor specificată în invoice.

Suma T.V.A. stabilită a fost achitată în buget și trecută în cont. În cadrul controlului inspectorii indică asupra faptului că suma T.V.A. spre trecere în cont urma a fi apreciată pornind de la valoarea mărfurilor importate specificată în invoice, iar diferența dintre suma T.V.A. efectiv achitată și cea apreciată de la valoarea din invoice, urma a fi atribuită la consumuri sau cheltuieli. În ce măsură sunt argumentate concluziile controlorilor?
Detalii