18
11 2021
728

„Contul curent al contribuabilului”, suspendat de pe www.servicii.fisc.md

Astăzi, data de 18 noiembrie 2021, SFS inițiază procesul de migrare și integrare a serviciilor fiscale electronice la direct cu sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” (CPC), excluzând portalul intermediar www.servicii.fisc.md
Astfel, o parte din serviciile fiscale electronice vor fi accesibile doar din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, și anume:

Pentru persoane fizice:
  • Contul curent al contribuabilului;
  • Diseminare mesaje;

  • Detalii
15
11 2021
943

Ce servicii vor fi suspendate pe portalul www.servicii.fisc.md

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre inițierea procesului de integrare a serviciilor fiscale electronice cu Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” și suspendarea acestora de pe portalul www.servicii.fisc.md.

Astfel, începând cu 18 noiembrie 2021, o parte din serviciile fiscale electronice vor fi accesibile doar din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, și anume:

Pentru persoane fizice:
 

Detalii
19
04 2021
571

Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului

În Monitorul Oficial din 16 aprilie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 159 din 25 martie 2021 privind executarea art. 227 alin. (1) şi art. 229 din Codul fiscal, prin care a fost aprobate:
  • formularul Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți ale contribuabilului,
  • formularul Comunicatului despre anularea Dispoziţiei,
  • formularul Informaţiei privind disponibilul mijloacelor băneşti în cont.
 
Astfel, Dispoziţia se emite în format electronic de către subdiviziunea competentă a SFS în cazurile constatării comiterii încălcărilor ce țin de:


Detalii

22
06 2020
1735

Restricțiile care pot fi impuse de către SFS în privința conturilor bancare ale întreprinderii

În conformitate cu Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845/1992, entitatea este obligată să păstreze mijloacele băneşti în instituţii financiare şi să-și  achite obligațiile față de bugetul public naţional, angajaţii, creditorii, precum şi să-și onoreze celelalte obligaţii de plată prin sistemul financiar-bancar, în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. Întreprinderea este liberă să deschidă conturi bancare și să efectueze operațiuni cu acestea,  respectând normele impuse de legislația bancară.

Detalii
09
04 2020
2694

Legea nr.56, suspendată

Curtea Constituțională a suspendat prin Decizia nr.39 de astăzi acțiunea Legii nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative până la soluţionarea în fond a cauzei. Amintim, aceasta a fost publicată în Monitorul oficial și a intrat în vigoare pe data de 7 aprilie 2020.

Legea a fost adoptată prin asumare de răspundere de Guvernul RM și prevede:
Detalii
05
03 2020
1523

Despre suspendarea calculării impozitului pe venit din locațiunea imobilului

Cum poate fi suspendată calcularea impozitului pe venit aferent operațiunilor de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzfruct, superficie) a proprietăţii imobiliare de către o persoană fizică?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin.(34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele indicate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie (în continuare – folosință)) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului, care va fi plătit lunar, cel târziu la data de 2 a lunii în curs sau în avans, în modul stabilit de SFS. Reiterăm că, persoanele menţionate au obligația, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să-l înregistreze la SFS.
Detalii
20
06 2019
1072

Suspendarea unor servicii electronice în cadrul instituirii postului fiscal

Conform prevederilor art.146 din Codul fiscal (CF), postul fiscal se creează de Serviciul Fiscal de Stat în scopul prevenirii şi depistării cazurilor de încălcare a legislației, inclusiv a cazurilor de eschivare de la stingerea obligațiilor fiscale, precum şi în scopul exercitării altor atribuții de administrare fiscală.

Regulamentul cu privire la Sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor/facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 4 aprilie 2014 (în continuare – SIA ,,e-Factura”) stabilește modul de creare, expediere și recepționare a facturilor fiscale generate în sistem între participanți la operațiunile economice documentate prin acestea.
Detalii
01
10 2018
6969

Aspecte ale Legii nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală

Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (în continuare Lege), Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor și majorărilor de întârziere (penalităților) la plățile administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, potrivit art.2 lit.a) din Lege, stimularea fiscală la plățile administrate de Serviciul Fiscal de Stat reprezintă, anularea sumelor amenzilor aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și majorărilor de întârziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii
Detalii