15
11 2021
1181

Răspunderea pentru generarea stării de insolvabilitate

Instanţa de insolvabilitate, la cererea administratorului insolvabilităţii/ lichidatorului, a comitetului creditorilor sau a oricărui creditor care are interes legitim poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea, prevede art.248 din Legea insolvabilităţii nr.149/2012, stabilind și acțiunile ce au cauzat insolvabilitatea1.
 

Aplicarea prevederilor menționate supra nu exclude aplicarea faţă de debitor a unor sancţiuni contravenţionale sau pedepse penale pentru fapte ce constituie contravenţii sau infracţiuni.
Detalii

13
10 2021
629

Decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat pentru subiecții sectorului ÎMM

 Întreprinderea care nu este înregistrată ca plătitor al TVA și urmează a fi lichidată are datorii față de creditori la unele împrumuturi primite. Termenul de prescripție a datoriilor a expirat în anii 2019 și 2021. Vor constitui aceste împrumuturi obiect al impunerii pentru regimul fiscal pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM)? 

Detalii
14
07 2021
1449

Termen de prescripție expirat. SFS a anulat sumele achitate în plus

Sumele plătite în plus de către 15730 de contribuabili sunt anulate prin prescripție în anul curent, fiind aplicate prevederile art.266 alin (3) din Codul fiscal. Amintim, acesta stabilește că sumele plătite în plus şi cele care urmează a fi restituite, care nu au fost solicitate în termenul prevăzut, se anulează în modul stabilit de Guvern. Lista contribuabililor a fost făcută publică de Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit datelor, cea mai mare sumă anulată constituie 804 mii lei.
 
Reamintim, potrivit prevederilor art.266 alin. (1) din CF, cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care,
Detalii
18
05 2021
3848

Nimicirea documentelor contabile în lipsa controlului fiscal

Este în drept contribuabilul să nimicească documentele, dacă perioada pentru care intenționează să nimicească actele nu a fost supusă controlului fiscal?
 
Conform art.17 al Legii contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017, entitatea este obligată să păstreze documentele contabile (documentele primare, registrele contabile, situaţiile financiare şi alte acte) aferente organizării şi ţinerii contabilităţii, care sunt sistematizate şi păstrate conform regulilor și termenelor stabilite de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. 


Detalii

16
04 2021
733

Dispoziția CSE: termenele de prescripţie şi termenele de decădere

Pe durata stării de urgenţă, termenele de prescripţie şi termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă instituite potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 49 din 31 martie 2021.

Prevederea este inclusă în Dispoziția nr. 3 din 15.04.2021 a Comisiei pentru  Excepţionale a Republicii Moldova. 


Detalii

15
03 2021
744

SFS a inițiat procedura de anulare a sumelor plătite în plus cu termenul de prescripție expirat

Serviciul Fiscal de Stat informează despre inițierea procedurii de anulare a sumelor plătite în plus, a căror termen de prescripție a expirat.


Potrivit Codului fiscal, contribuabilii sunt în drept să solicite compensarea ori restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituite, prin depunerea cererii respective în termen de 6 ani din data efectuării și/sau apariției lor. Sumele plătite în plus şi sumele care urmează a fi restituite, care nu au fost solicitate în termenul nominalizat, urmează a fi anulate.


Detalii

18
09 2020
1073

Aplicarea termenului de prescripție în cadrul controalelor fiscale la persoanele fizice

Potrivit art.2262 din Codul fiscal (CF), termenul de prescripţie pentru determinarea venitului impozabil estimat al persoanei fizice nu va depăşi termenul stabilit la art.264 din același Cod1.

În cadrul verificării fiscale prealabile se reconstituieşte situaţia fiscală prealabilă a persoanei fizice supuse verificării şi se compară venitul impozabil estimat ce decurge din situaţia fiscală constatată cu venitul impozabil declarat de aceasta. Verificarea fiscală prealabilă se efectuează la sediul Serviciului Fiscal de Stat în baza informaţiilor deţinute de acesta.


Detalii
18
06 2019
707

Termenul de prescripție pentru solicitarea achitării mărfurilor livrate în lipsa unui contract încheiat în scris

Relațiile economice dintre persoanele juridice care desfăşoară activitatea de întreprinzător presupune faptul că sunt efectuate cu scop oneros, nu gratuit.

Respectiv în cazul în care o persoană juridică livrează marfă altei persoane juridice doar în baza unei facturi fiscale, fără să existe în fapt un contract scris între părți aferent acestor tranzacții, atunci dreptul de a pretinde achitarea pentru acestea apare la momentul transmiterii.
Detalii
24
07 2018
1408

Calcularea termenelor stabilite de instanţele de judecată şi expirarea termenului stabilit la o anumită oră

Importanţa termenelor procedurale este justificată prin faptul că acestea stabilesc regimul temporal optim pentru realizarea justiţiei: pe de o parte, mobilizează cercetarea cauzei, iar pe de alta,contracarează urgența nejustificată a realizării drepturilor şi obligaţiilor procesuale.

Termenele procedurale sunt o modalitate de ordonare a realizării acţiunilor procesuale, de asigurare a celerităţii înfăptuirii actului de justiţie şi de fortificare a securităţii raporturilor juridice.
Detalii