23
09 2021
413

Acces la informația despre beneficiarii efectivi ai companiilor

Agenția Servicii Publice ar putea asigura vizualizarea publică a informației din Registrul de stat cu privire la beneficiarii efectivi în toate resursele și platformele existente de publicare a datelor deschise despre companii. Proiectul de lege ce prevede modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali a obținut avizul pozitiv al Comisiei protecție socială, sănătate și familie.
 
Astfel, în Registrul de stat al persoanelor juridice ar putea fi incluse și datele personale ale beneficiarilor efectivi, care dețin sau controlează o persoană fizică,
Detalii
03
09 2021
460

Salariile unor demnitari ar putea fi făcute publice

Ministerul Finanțelor, anual, până la data de 1 mai, ar putea publica pe pagina sa web cuantumul salariilor de bază pentru anul curent al persoanelor cu funcții de demnitate publică, al personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, al funcționarilor publici de conducere de nivel superior, precum și al conducătorilor și adjuncților conducătorilor instituțiilor publice din subordinea Guvernului.
 
O inițiativă legislativă în acest sens este înregistrată pe agenda Parlamentului și prevede completarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (capitolul I) cu un articol ce va asigura transparența salarizării unor categorii de persoane publice.


Detalii

08
04 2021
246

Proiectul Listei produselor provenite din lanțul alimentar scurt, propus spre consultare

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru, în vederea asigurării transparenței procesului decizional la elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea listei produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt, conform prevederilor art. 201 al. (12) din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior, remite pentru consultare  proiectul listei produselor de origine vegetală în stare proaspătă și prelucrată de producere autohtonă, propuse pentru realizare preponderentă în rețelele de comerț (din Nomenclatura Combinată a mărfurilor a R. Moldova).


Detalii

20
11 2020
447

Câștigătorii procedurilor de achiziții publice vor declara beneficiarii efectivi

Ofertantul sau ofertantul asociat care va fi desemnat câștigător în cadrul unei procedurii de achiziție publică vor declara pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic respectiv nu au fost condamnați prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani în ultimii 5 ani (de la data depunerii declarației).
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la aprobarea Declarației privind neîncadrarea beneficiarului
Detalii
13
08 2020
666

Achizițiile publice desfășurate prin procedura de negociere : digitalizare și transparență

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri, 12 august 2020, proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere.

 

Documentul stabilește modul de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri, lucrări și servicii prin procedura de negociere. Prin acesta se urmărește digitalizarea proceselor privind achizițiile publice desfășurate prin procedura de negociere și eliminarea problemelor existente ce țin de lipsa transparenței.

 


Detalii
11
02 2020
1110

Principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice

În vederea derulării corecte și obiective a procedurilor de achiziții publice, autoritățile contractante sunt obligate să respecte o serie de principii ce derivă din cadrul legal. Principiile achizițiilor publice, ca și toate principiile de drept, sunt acele idei de bază care au stat la temelia elaborării cadrului normativ în domeniu și care îndrumă întru aplicarea corectă a acestuia.

Toate acțiunile desfășurate de către subiecții achizițiilor publice trebuie să fie realizate având în permanentă vedere principiile de bază ale achizițiilor publice. Este foarte importantă cunoașterea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile precum și modalitatea de aplicare a acestora în timpul derulării
Detalii
27
01 2020
695

Transparența activității entității de audit – un factor important de imagine profesională

Cu începere din 1 ianuarie 2019, Legea privind auditul situațiilor financiare nr. 271/2017 (Legea nr. 271/2017) stabileşte cadrul juridic privind organizarea auditului de către entităţile de audit, reglementează exercitarea profesiei de auditor, supravegherea auditului, precum şi cerinţele specifice auditului entităţilor de interes public.

Supravegherea publică a auditului, importanța căreia este subliniată de Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17.05.2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, reprezintă unul din factorii de bază ai asigurării unui proces eficient de auditare a situațiilor financiare ale entităților.
Detalii
23
01 2020
1072

Asigurarea transparenței informațiilor privind achizițiile publice

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015) stipulează regulile care urmează a fi respectate de către autoritățile contractante în cadrul desfășurării procedurilor de achiziții publice în ceea ce privește publicarea datelor și informațiilor aferente acestora.

Odată cu ajustarea legislației naționale în materie de achiziții publice, la Directivele UE au fost aduse un șir de modificări în ceea ce privește asigurarea publicității și transparenței. Drept urmare, autoritățile contractante sunt obligate să ofere mai multe informații cu privire la achiziții.
Detalii
25
10 2019
478

Contractele încheiate de CNAM vor deveni publice

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) ar putea publica pe pagina sa web contractele de acordare a asistenței medicale încheiate cu prestatorii, precum și contractele privind eliberarea medicamentelor compensate, cu informația, pe fiecare contract, despre achitarea sumelor compensate de către CNAM pentru anul precedent, precum și contractele încheiate din mijloace financiare, altele decât cele din fondul pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice. De asemenea, astfel de informații ar putea fi publicate și de prestatorii de servicii.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede modificarea și completarea unor acte legislative, ce are drept scop asigurarea transparenței bugetului sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală.
Detalii
11
10 2019
823

Sporirea transparenței utilizării banilor publici

Autoritățile administrației publice, în funcție de specificul activității acestora, vor fi obligate să publice pe pagina web oficială datele/informația privind devizul de cheltuieli pentru evenimentele publice organizate a căror valoare depășește suma de 50 mii lei.

Această prevedere se conține în proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea HG nr.188/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua internet (Regulament) înaintat pentru consultări publice de Cancelaria de Stat.
Detalii