01
06 2015
798

8. (6.6.2.5) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care confecționează peruci?

Da. Persoanele care confecţionează perucii apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii, deoarece această activitate se autorizează de către autorităţile administraţiei publice locale (art. 293 alin. (5) al Codului fiscal).
Detalii
01
06 2015
753

7. (6.6.2.6) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare?

Da, persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, dar sunt scutite de plata acesteia (art. 295 lit. g) al Codului fiscal).
Detalii
01
06 2015
837

6. (6.6.2.8) Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoana care transmite în arendă unei alte persoane suprafaţa comercială de care dispune?

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt persoanele fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător sau persoanele juridice (art. 290 lit. e) Codul fiscal), care dispun de unităţi de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii (art. 288 alin.(4) şi art. 291 lit. e) al Codului fiscal).
Detalii
01
06 2015
656

5. (6.6.2.9) Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoana care deţine un bun imobil, înregistrat la organul cadastral ca magazin sau ca alt obiect comercial, însă prin intermediul acestui bun nu desfăşoară activitate comercială?

Da, prezenţa unităţii de comerţ cu amănuntul – magazin, impune necesitatea deţinerii autorizaţiei eliberate de către autorităţile administraţiei publice locale şi în consecinţă apare obligaţia aferentă taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, în condiţia în care pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale unde este amplasată unitatea comercială, taxa respectivă a fost stabilită.
Detalii
01
06 2015
714

4. (6.6.2.10) Apare ca subiect a impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoana care se ocupă cu colectarea maculaturii?

Da, persoanele care prestează servicii privind colectarea maculaturii apar în calitate de subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii reieşind din faptul că această activitate se autorizează de către autorităţile administraţiei publice locale (art. 293 alin. (5) al Codului fiscal).
Detalii
01
06 2015
871

3. (6.6.2.11) Apare ca subiect a impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii casa de amanet?

Nu, activitatea de schimb valutar nu se autorizează de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv pentru această categorie de obiecte nu poate fi stabilită taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (art. 293 alin. (5) al Codului fiscal).
Detalii
20
02 2015
995

8. (6.6.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Darea de seamă la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data.
Detalii
19
09 2014
1802

Sunt în drept autoritățile deliberative ale administrației publice locale să stabilească taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru: mori, brutării şi oloinițe? farmaciile, care activează în baza licenței eliberate de Camera de Licențiere în cazul în care farmacia este amplasată în Centrele medicilor de Familie a Instituției Medico-Sanitară Publică?

În ceea ce priveşte morile, brutăriile şi oloinițele, reieşind din faptul că activitatea acestora, conform CAEM (I versiune), sunt codificate în secțiunea D„Industria prelucrătoare”, prin codurile: 15.41 „Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute”; 15.61„Fabricarea produselor de morărit” şi 15.81 „Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete” şi, respectiv, nu fac parte din categoria unităților pentru care AAPL sunt în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii, acestea nu apar ca obiecte ale impunerii cu taxa respectivă.
Detalii
19
09 2014
1695

Recent, au fost operate modificări în titlul VII al Codului fiscal, care vizează subiectul taxelor locale şi, în special din denumirea „taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială” au fost excluse cuvintele „de deservire socială” şi a fost abrogat alin. 5) din art. 288 al CF, prin care în sensul „taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială” a fost definită noțiunea „servicii de deservire socială”.

Prin urmare, aplicare corectă a prevederilor actuale a prevederilor titlului VII al CF referitor la taxa locală cu un nume nou – „taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii” necesită o claritate în partea ce ține de posibilitatea stabilirii acesteia de către autoritățile administrației publice locale pentru subiecții – prestători de servicii. În scopul evitării unor interpretări din partea autorităților administrației publice locale eronate, solicităm expunerea la acest subiect a organelor fiscale. Totodată, în cazul în care unitățile de comerț şi/sau de prestări servicii sunt amplasate în afara teritoriului unității administrativ-teritoriale, este în drept autoritatea publică să stabilească taxa pentru aceste unități?
Detalii
19
09 2014
1625

Activitatea întreprinderii noastre constă în producerea mobilierului, specializarea fiind „Mobilier preșcolar și școlar.” Potrivit CAEM activitatea dată este codificată prin nr. 36100. Adresa juridică a întreprinderii se află în or. Chișinău, în timp ce secția de producție este situată în afara orașului Chișinău - în or. Durlești. Întreprinderea nu deține magazine, nici saloane, nici sală comercială, nici chioșcuri și nu prestează nici un serviciu populației

În contextul celor expuse mai sus, apar oare la întreprinderea noastră obligații de a deține autorizația primăriei or. Durlești și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire?

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Legea nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, persoanele fizice şi juridice sînt obligate să se înregistreze la organele de stat sau să solicite actele permisive pentru practicarea unei activități doar în cazurile în care aceasta este prevăzut expres de lege.
Detalii