POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

I. DISPOZIȚII GENERALE

Pezenta politică a fost elaborată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și are drept scop reglementarea modului de colectare și utilizare a datelor cu caracter personal ale clienților (în continuare – utilizatori sau subiecții datelor cu caracter personal), precum și condițiile de utilizare a acestora în cadrul P.P „Monitorul Fiscal FISC.MD” (în continuare – Publicația).

 

II. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale subiecților vizați în capitolul I al prezentei Politici, are drept scop executarea prevederilor contractelor încheiate cu aceștia și/sau accesarea ediției  electronice a revistei „monitorul fiscal FISC.md” – www.monitorul.fisc.md 

 

III. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Publicația colectează date cu caracter personal de la subiectul de date cu caracter personal în procesul creării contului/profilului de utilizator în ediția electronică (pagina web) – www.monitorul.fisc.md, la etapa de înaintare a comenzilor pentru produsele/serviciile prestate de publicație sau la încheierea contractelor. Adițional pot fi solicitate informații ca: adresa de e-mail, funcția deținută, numere de telefon, cod poștal, adresă , etc., pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor oferite, inclusiv pentru etapa de livrare a produselor în formă fizică (reviste, facturi).

Toate informațiile sunt colectate numai cu acordul subiectului datelor cu caracter personal, prin accesarea butonului de acceptare, integrat la finele formularului de creare a contului de utilizator și cel de înaintare a comenzii.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace automatizate sau neautomatizate și numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne și legale ale Publicației, cu respectarea tuturor măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor, precum și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prin acceptarea prezentei Politici, utilizatorul și-a exprimat consimțământul pentru colectarea, administrarea datelor cu caracter personal ale acestuia și includerea datelor cu caracter personal în baze de date, precum și prelucrarea lor, în condițiile și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Prin prelucrarea de date/informații furnizate de utilizator se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor/informațiilor prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea și/sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți, alăturarea ori combinarea, blocarea sau ștergerea sau distrugerea acestora. 

 

IV. DREPTURILE SUBIECTULUI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal are următoarele drepturi: drepturi la informare, dreptul la acces, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, pe care le poate exercita printr-o cerere scrisă adresată Publicației.

 

V. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure protecția datelor cu caracter personal procesate.

Publicația îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal și garantează protejarea informației și sistemelor informatice de accesul neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.

Totodată, în scopul protejării datelor, se întreprind următoarele măsuri de securitate:

  1. toate sistemele operaționale și de procesare a datelor se desfășoară în medii securizate, astfel ca informația să fie protejată de acces din partea unor părți terțe;
  2. accesul la date se acordă numai persoanelor autorizate și în scopuri bine determinate, în conformitate strictă cu politica internă de securitate;
  3. angajații sunt instruiți cu privire la importanța păstrării confidențialității informației.

 

VI. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Legalitate: datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Scopul bine determinat: orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente, și neexcesive prin raportare la scopurile în care sunt colectate.

Confidențialitate: reglementările interne în cadrul Publicației conțin prevederi cu privire la confidențialitatea informațiilor.

Consimțământul persoanei vizate: orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate de Legea nr. 133/2011, poate fi efectuată numai dacă subiectul datelor cu caracter personal și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.

Securitate: se asigură măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Respectarea subiectului datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu subiectul datelor cu caracter personal, prevăzute de Legea nr. 133/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informare: Publicația se angajează să aducă la cunoștința subiecților datelor cu caracter personal acest document prin informare verbală, afișarea în locurile accesibile și publicarea acestuia în ediția electronică (pagina web)– www.monitorul.fisc.md.

 
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon