Documents and comments

Actele necesare la vămuirea mărfurilor: Ordinul, publicat de Serviciul Vamal

 

În Monitorul Oficial din 24 mai curent Serviciul Vamal a publicat Ordinul nr.123-O din 4 aprilie 2023 cu privire la aprobarea actelor necesare la vămuirea mărfurilor.

 

În continuare oferim posibilitatea de a consulta integral ordinul publicat.

 În temeiul art.145, 174, 178 și 179 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, precum și pct. 291, 292 și 34 din Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160, art.1285), cu modificările și completările ulterioare,

 

ORDON:

1. Declarația vamală se depune la organele vamale reieșind din particularitățile tranzacției și destinației vamale solicitate, fiind însoțită de acte care confirmă datele înscrise în declarație, dar minimum de următoarele acte obligatorii:

 

1) documente comerciale - tipuri de documente utilizate în comerțul exterior, necesare organelor vamale pentru a determina valoarea mărfurilor importate (costul). În calitate de documente comerciale sunt utilizate: factura comercială/invoice (commercial invoice), factura proforma (proforma invoice), factura definitivă (definitive invoice), altele. Contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile se referă la contractul comercial internațional, care este acordul de voință realizat între doi sau mai mulți participanți la comerțul internațional din state diferite prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice de comerț internațional (Convenția de la Viena din 1980).

 

2) documente de transport și vamale - tipuri de documente, care se utilizează corespunzător tipului de transport şi conform legislației: CMR (scrisoare de transport rutier), SMPS/SMGS (scrisoare de transport feroviar), AirWayBill (scrisoare de transport aerian-fraht), Bill of lading (conosament), Carnetul TIR, Carnetul ATA, declarația vamală de tranzit (T1), borderou de transport și altele care confirmă legalitatea operațiunii de transportare a mărfurilor.

 

3) acte permisive, necesare pentru acordarea liberului de vamă (după caz) - actele permisive prevăzute de Nomenclatorul actelor permisive, eliberate de autoritățile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activității de întreprinzător (licențe, autorizații, avize, certificate, permise), prevăzute în anexa nr.1 la Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr.160/2011 și cele care stabilesc restricții la introducerea și scoaterea mărfurilor, precum și alte acte necesare pentru vămuirea mărfurilor, cu acordarea facilitaților vamale și fiscale (ajutor umanitar, proiecte de asistență tehnică și investițională etc.) și care cuprind acte ce confirmă acordarea de facilități fiscale și vamale, în corespundere cu legislația.

 

4) acte suplimentare recunoscute conform practicilor de comerț internațional (după caz) - acte necesare pentru aplicarea prevederilor ce reglementează punerea în liberă circulație a mărfurilor declarate, altele decît cele menționate la sbp. 1), 2) și 3).

 

 

Actele suplimentare se prezintă în cazul existenței temeiului pentru solicitarea acestora de către organul vamal, conform prevederilor pct. 292 din Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140/2005.

 

Solicitarea de către organul vamal a actelor suplimentare se menționează în actul de inspecție, care se pune imediat la dispoziția declarantului și devin obligatorii pentru prezentare în procesul vămuirii, în cazul în care sunt acte general recunoscute conform practicilor de comerț internațional și acceptabile spre emitere de către exportator sau organe abilitate, fiind bazate pe raționamente legale și de păstrare a secretului comercial. Imposibilitatea furnizării actelor suplimentare nu poate servi drept temei pentru refuzul de acceptare a declarației vamale.

 

2. Actele, în baza cărora a fost completată declarația vamală în detaliu pe suport de hîrtie, actele permisive (în original) emise pentru o singură tranzacție și dovada de origine (în original), precum și actele prezentate suplimentar, se vor atașa obligatoriu la fiecare declarație vamală, vor fi cusute şi sigilate după fiecare operațiune de vămuire, conform borderoului de documente atașate, apoi vor fi transmise în arhiva biroului vamal.

 

3. Actele, în baza cărora au fost completate declarațiile vamale electronice se vor arhiva în format electronic conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal și se vor păstra obligatoriu de către declarant conform art.187 alin. (5) din Codul vamal. În cazul utilizării procedurii electronice de declarare, actele permisive emise pentru o singură tranzacție și dovada de origine se vor prezinta în original și se vor anexa la declarația vamală electronică printată pe suport de hîrtie.

 

 

4. Se abrogă Ordinul directorului general al Departamentului Vamal cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe nr.276-O/2002, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.303/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.162-165, art.384).

 

5. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională din cadrul Serviciului Vamal va opera modificările corespunzătoare în SIIV „Asycuda World”.

 

6. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.

 

7. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri și control vamal și Direcției dezvoltare și securitate informațională.

8. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

DIRECTOR Igor TALMAZAN

Nr. 123-O. Chişinău, 4 aprilie 2023.       

 

Instituții:

Serviciul Vamal al Republicii Moldova | Monitorul Oficial al RM | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1531 views

The date of publishing:

25 May /2023 08:01

Catalogul tematic

Taxe vamale

Tags:

procesele de vamuire

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon