News

Actul de achiziție a serviciilor de locațiune de la furnizori cetățeni, exclus din lista documentelor primare cu regim special

În cadrul ședinței plenare din 26 aprilie anul curent, Parlamentul a aprobat în a doua lectură proiectul cu privire la modificarea Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (Legea nr. 287/2017) care prevede excluderea actului de achiziţie a serviciilor de locaţiune de la furnizori persoane fizice şi a cheltuielilor aferente din lista documentelor primare cu regim special. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, lit. (d) din alin. (1) al art. 12 din Legea nr. 287/2017 va fi abrogată.

 

Reiterăm, că actualmente, entităţile sunt obligate, la achiziţionarea activelor şi la contractarea serviciilor de locaţiune de la persoanele fizice (cetăţeni), să perfecteze actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente pe formulare tipizate de documente primare cu regim special, ceea ce, în opinia autorilor proiectului, duce la suportarea atât a cheltuielilor financiare şi de timp cât şi de personal.

 

Totodată, pentru obţinerea formularului tipizat de document primar cu regim special, entităţile urmează să procure formulare tipizate de document primar cu regim special sau să solicite seria şi diapazonul de numere de la Serviciul Fiscal de Stat pentru imprimarea acestora.

 

Astfel, scopul urmărit prin modificarea aprobată de către Legislativ este excluderea suportării, de către contribuabili, a cheltuielilor suplimentare, la contractarea de la persoanele fizice (cetăţeni) a serviciilor de locaţiune şi achiziţionarea activelor, oferindu-le entităţilor dreptul de a imprima de sine stătător documente primare cu elementele obligatorii pentru documentele primare, specificate1 în art.11 al Legii nr.287/2017, fără a fi necesar de a procura formulare sau de a solicita seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea documentelor vizate.

 

Acest fapt, în opinia specialiștilor, nu va face decât să ușureze şi să simplifice procesul de administrare a afacerilor, precum şi va simplifica interacțiunea mediului de afaceri cu autoritățile statului.

---------------------------------

1Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017

 

Articolul 11. Documentele primare 

(1) Faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.

(2) Deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate sînt interzise.

(3) Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.

(4) Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor și alte autorități publice sau poate elabora și utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (7) și (8). 

(5) Documentele primare întocmite atît pe suport de hîrtie, cît și în formă electronică au aceeaşi putere juridică.

(6) În cazul întocmirii documentului primar în formă electronică, la solicitarea utilizatorului, entitatea este obligată să îi ofere copia documentului respectiv pe suport de hîrtie. 

(7) Documentele primare conţin următoarele elemente obligatorii: 

a) denumirea şi numărul documentului; 

b) data întocmirii documentului; 

c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii din numele căreia este întocmit documentul; 

d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice – IDNP (codul personal); 

e) conţinutul faptelor economice; 

f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice; 

g) funcţiile, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice. 

(71) În cazurile stabilite de către Ministerul Finanțelor, etaloanele valorice în care sînt exprimate faptele economice în documentele primare nu constituie element obligatoriu.

(8) Suplimentar elementelor prevăzute la alin. (7), documentele primare pot conține și alte elemente, în funcție de prevederile actelor normative și necesitățile informaționale ale entității.

(9) În cazul în care documentele primare, cu excepția documentelor primare cu regim special, sînt întocmite în formă electronică, semnătura nu constituie un element obligatoriu. În astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat efectuarea faptelor economice respective se stabilește prin proceduri interne.

(10) La întocmirea documentelor primare pentru persoanele fizice cetățeni, prevederile alin. (7) lit. d) nu sînt obligatorii. 

(11) Documentele primare primite din străinătate și întocmite în altă limbă decît română, engleză sau rusă sînt traduse în limba română. 

(12) Persoanele care întocmesc şi/sau semnează documentele primare, precum şi cele care le înregistrează în contabilitate poartă răspundere în conformitate cu art. 34. 

(13) Documentele de casă, de plată şi cele privind decontările pot fi semnate unilateral, de către conducătorul entităţii, ori de două persoane cu drept de semnătură, prima semnătură aparţinînd conducătorului sau altei persoane împuternicite, iar a doua – contabilului-şef sau altei persoane împuternicite. 

(14) Efetuarea corectărilor în documentele primare care justifică operaţiunile de casă și de plată este interzisă. 

(15) Documentele primare, cu excepția celor prevăzute la alin. (14), pot fi corectate, cu indicarea datei efectuării corectării, numelui, prenumelui contabilului-șef și/sau ale persoanei responsabile și cu aplicarea semnăturii.

(16) Contabilului-şef sau altei persoane împuternicite li se interzice să primească spre executare documente privind faptele economice ce contravin legislației în vigoare, informînd în scris despre documentele și faptele respective conducătorul entităţii. Astfel de documente se primesc spre executare numai după emiterea indicaţiilor în scris ale conducătorului entităţii, căruia îi revine răspunderea pentru acestea.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

705 views

The date of publishing:

26 April /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Tags:

achizitie | furnizor | conract de locatiune

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon