News

Agenții economici vor putea contesta direct în instanță rezultatele controalelor de stat

Prin derogare de la prevederile1 art. 208 din Codul administrativ, persoana supusă controlului nu va fi obligată să respecte procedura prealabilă și va putea direct înainta acțiune în contencios administrativ în raport cu procesul-verbal de control sau oricare alte acte administrative individuale ale organului de control, în temeiul cărora se vor impune măsuri restrictive sau sancțiuni care vor avea ca efect sistarea completă sau parțială a activității de întreprinzător sau imposibilitatea practicării acesteia de către persoana supusă controlului.

 

Pe ordinea de zi a ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător este inclus proiectul modificărilor la Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, elaborat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în baza expertizei efectuate în comun cu reprezentanții mediului de afaceri și organele de control de stat, în cadrul căreia au fost identificate un șir de disfuncționalități sistemice în implementarea principiilor și rigorilor impuse de lege, în privința justificării cerințelor și aspectelor supuse controlului, dar și a modului de planificare, desfășurare și încheiere a controlului de stat.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, contestarea actului direct în instanța de judecată va exclude dreptul de contestare prealabilă la organul de control sau organul ierarhic superior. Totodată, procesul-verbal de control nu se va contesta în instanța de contencios administrativ în partea ce se referă la constatarea unei contravenții sau dacă acesta conține semne ale componenței de infracțiune.

 

În altă ordine de idei, se propune revizuirea temeiurilor pentru control inopinat și ca rezultat se intenționează excluderea temeiurilor de efectuare a controlului inopinat specifice pentru unele organe, cu scopul de a păstra doar temeiuri ce pot fi aplicate de orice organ în egală măsură și includerea temeiului de control în raport cu „planul de criză” aprobat și publicat de Guvern.

 

Totodată, poate fi instituit un temei suplimentar de control inopinat pentru cazurile în care agenții economici s-au eschivat în mod intenționat de la un control planificat și vădit au împiedicat activitatea organului de control, pentru a nu admite ca agenții economici de rea credință să compromită procesul de control planificat, anunțat din timp.

 

Autorii mai propun implementarea principiului controlului consultativ și promovarea conformării voluntare prin o delimitare mai clară între conținutul „recomandărilor” și „indicațiilor” ce se vor conține în prescripția emisă de inspectori, precum și obligația de a include în toate cazurile recomandări de conformare în procesul-verbal care vor facilita evitarea pe viitor a încălcărilor similare.

 

Se consideră oportună ajustarea tehnică a anexei din Legea nr.131/2012 care se referă la domeniile de control pentru fiecare organ în parte, în raport cu modificările survenite în legile sectoriale, în special în privința ANSA, Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, ANTA, Centrului Naţional pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică. Inclusiv, se propune excluderea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare din rândul organelor de control de stat.

_________________

1Codul administrativ

 

Articolul 208. Respectarea procedurii prealabile 

(1) Până la înaintarea acțiunii în contencios administrativ se va respecta procedura prealabilă, cu excepțiile prevăzute de lege.

(2) Dacă autoritatea publică competentă decide cu privire la cererea prealabilă, deși termenul pentru depunerea cererii prealabile nu a fost respectat, acțiunea în contenciosul administrativ este oricum admisibilă. Această prevedere nu se aplică în cazul în care printr-un act administrativ individual este favorizat un terț.

(3) Dacă procedura prealabilă nu este prevăzută de lege, acțiunea în obligare se admite numai în cazul în care reclamantul a depus anterior la autoritatea publică competentă o cerere de emitere a actului administrativ individual.

(4) O acțiune în realizare se admite numai dacă reclamantul a depus anterior la autoritatea publică competentă o cerere prin care a solicitat realizarea, tolerarea sau omiterea unei acțiuni.

(5) O acțiune în constatare este admisibilă numai dacă reclamantul s-a adresat anterior la autoritatea publică competentă cu cerere de constatare.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

357 views

The date of publishing:

28 November /2023 08:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

control de stat

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon