News

ASP va prezenta SFS informații privind înregistrarea mijloacelor de transport și determinarea obligațiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea bunurilor imobile

Începând cu perioada de raportare ale anului 2024, Agenția Servicii Publice (ASP) va prezenta Serviciului Fiscal de Stat (SFS) Informația privind înregistrarea mijloacelor de transport de către persoanele fizice, art.22611 alin.(2) pct.1) lit.b) din Codul fiscal și Informația privind determinarea obligațiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea bunurilor imobile de către persoane fizice, art.92 alin.(9) din Codul fiscal (CF).

 

Joi, 14 septembrie,  în „Monitorul Oficial” a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 302 din 11 august 2023 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal, elaborate în contextul ultimelor modificări operate în legislația fiscală.

 

Astfel, Ordinul nr. 427/2018 este completat cu două anexe noi – Anexa nr. 15 și Anexa nr. 16, care urmează a fi prezentate de către ASP autorității fiscale.

 

Conform Notei explicative privind modul de completare a Anexei nr. 15 „Informația prezentată de către ASP privind înregistrarea mijloacelor de transport de către persoanele fizice, art.22611 alin.(2) pct.1) lit.b) din CF”, ASP prezintă informația privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise de către proprietari în folosință cu titlu oneros sau gratuit pe parcursul perioadei fiscale. Informația, conform noilor reglementări, se va prezenta pe persoanele fizice care, în perioada de raportare, au procurat mijloace de transport doar de la persoanele fizice.

 

Informația prezentată autorității fiscale va conține data transcrierii dreptului de proprietate/înmatriculării mijlocului de transport; IDNP, numele, prenumele persoanei fizice vânzător și cumpărător; valoarea de înstrăinare a mijlocului de transport de către vânzător (valoarea cu care a fost procurat de către cumpărător); codul valutei (ABR.); VIN codul automobilului.

 

În Nota explicativă la Anexa nr. 16 „Informația prezentată de către ASP privind determinarea obligațiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea bunurilor imobile de către persoane fizice, art.92 alin.(9) din CF” se subliniază că la prezentarea acesteia nu se vor include datele despre bunurile imobile înstrăinate în baza contractelor de donații, încheiate între rude de gradul I, în cazul în care conform prevederilor CF în vigoare în perioada de raportare, creșterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donații între rude de gradul I.

 

Informația va conține datele proprietarului precedent al bunului imobil, valoarea de procurare de către acesta a bunului, documentul care confirmă dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului  etc.; datele cumpărătorului, valoarea bunului procurat; codul valutei etc.

 

Ordinul SFS nr. 302/2023 prevede modificarea pct. 3 din Nota explicativă privind modul de completare a „Informației prezentate de instituțiile financiare” (Anexa nr. 1 la Ordinul SFS nr. 427/2018). Astfel, în cazurile înregistrării în conturile bancare supuse raportării, a operațiunilor bancare valoarea cărora nu depășește suma de 20 000 lei inclusiv (până la operarea modificărilor - 3 000 lei), instituțiile financiare vor prezenta într-un rând separat suma totală și numărul operațiunilor menționate de intrare în cont bancar și, respectiv, în alt rând suma totală și numărul operațiunilor menționate de ieșire din cont bancar. Această prevedere va fi aplicată începând cu perioada de raportare 2023.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1009 views

The date of publishing:

14 September /2023 11:02

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

obligaţie fiscală | mijloace de transport

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon