News

Comitetul de audit: desemnarea membrilor și reglementarea modului de activitate

Conform art. 44 din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, entitatea de interes public este obligată să constituie un comitet de audit, subordonat adunării generale a acționarilor sau fondatorului. În Monitorul Oficial din 2 mai curent a fost publicată Legea nr. 70 din 13 aprilie 2023 pentru modificarea unor acte normative, ce are ca scop reglementarea modului de desemnare și de activitate a membrilor comitetului de audit.

 

Astfel, cmitetul de audit al  entității de interes public se constituie în mod obligatoriu și funcționează potrivit prevederilor legislației, statutului societății și regulamentului comitetului de audit al societății. Comitetul de audit poate fi constituit de către societăți, altele decât entitățile de interes public, dacă statutul prevede astfel.

 

Este important de precizat că membrii comitetului de audit nu sunt membri ai organului executiv sau de supraveghere a entității de interes public, nu au efectuat auditul la entitatea de interes public cel puțin 3 ani până la numirea în calitate de membru al comitetului de audit și nu efectuează audit pe parcursul perioadei de exercitare a funcției de membru al comitetului de audit.

 

Comitetul de audit va activa în baza unui regulament, care va fi aprobat de către adunarea generală a acţionarilor societății. Totodată, adunarea generală va desemna membrii comitetului, precum și președintele acestuia și va putea decide referitor la încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor, va stabili cuantumul retribuției muncii lor și al compensațiilor, precum și va hotărî cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comitetului de audit.

 

Comitetul de audit poate fi format din minim 3 membri pe un termen de 3 ani, iar una și aceeași persoană poate fi aleasă în calitate de membru al comitetului de audit pentru cel mult 2 termene consecutive. Membrii comitetului de audit au competențe în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea de interes public, iar cel puțin un membru trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și/sau al auditului.

 

Conform documentului publicat, în cazul unei entități de interes public în care statul/ unitatea administrativ-teritorială deține mai mult de 50% din capitalul social, cel puțin unul dintre membrii comitetului de audit va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor, al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării şi/sau, după caz, al direcției de ramură a autorității administrației publice locale.

 

În cazul SA cu capital integral sau majoritar public, împuternicirile membrului comitetului de audit încetează la data suspendării raporturilor de serviciu conform Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, a expirării mandatului conform Legii nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, a suspendării și/sau a încetării mandatului conform prevederilor Legiii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și/ sau a încetării raporturilor de serviciu în cadrul autorității publice care l-a înaintat pentru promovare.

 

În acest caz, după obținerea copiei actului administrativ privind eliberarea/demisia/concedierea/suspendarea raporturilor de muncă ale persoanei promovate în calitate de membru al comitetului de audit, emis de către autoritatea care a înaintat pentru promovare candidatura respectivă, autoritatea publică care exercită calitatea de acționar convoacă adunarea generală extraordinară, în cadrul căreia se aprobă decizia de substituire a membrului comitetului de audit eliberat/demisionat/concediat/suspendat la locul de muncă de bază, iar achitarea indemnizației lunare pentru acesta încetează la data semnării procesului-verbal al adunării generale extraordinare.”

 

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

  • informează consiliul entității de interes public auditate despre rezultatele auditului și despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare;
  • monitorizează procesul de raportare financiară;
  • monitorizează eficiența sistemului de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul entității de interes public auditate;
  • monitorizează auditul situațiilor financiare individuale și al situațiilor financiare consolidate;
  • verifică și monitorizează independența auditorilor/entității de audit care efectuează auditul situațiilor financiare și/sau prestează servicii care nu sînt de audit entității de interes public;
  • recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea auditului în conformitate cu art. 27 și monitorizează procedura de selectare a acesteia;
  • prezintă adunării generale a acționarilor/fondatorului raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independență, precum și realizarea atribuțiilor prevăzute la lit. a)–f).a
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1077 views

The date of publishing:

03 May /2023 08:00

Catalogul tematic

Audit

Tags:

Audit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon