News

Cu privire la prezentarea Notei de informare ce vizează salariul și alte plăți achitate de către angajator angajaților săi, altor persoane fizice terțe în anul 2016

La 25 ianuarie 2017 expiră termenul de prezentare a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS 14) şi a Notei de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR 14). Despre aspectele prezentării Notelor de informare menționate am discutat cu șefa Secției impozite directe a Direcției metodologia impozitului pe venit și impozitare internațională din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Parascovia Cebotarenco.Dnă Cebotarenco, cititorii noștri ar dori să afle unele aspecte ce țin de completarea și prezentarea Notelor de informare – Forma IALS 14 și INR14 pentru anul 2016! – Agenții economici, care pe parcursul anului 2016 au achitat în folosul angajaților, altor persoane fizice terțe plăți (venituri impozabile) din care au reținut impozitul pe venit sunt obligați să prezinte până la 25 ianuarie curent Nota de informare […] forma IALS 14, precum și Nota de informare […] Forma INR 14. Reamintim că formulările menționate, precum și modul de completare a acestora sunt prevăzute de Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (în continuare – Regulament). E de menționat și faptul că pentru comoditatea contribuabililor, pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat – www.fisc.md la compartimentul Contribuabili/formulare/impozitul pe venit/agenți economici, aceștia pot descărca formularele menționate în PDF sau XCD, precum și instrucțiunea de completare a acestora. Dacă să ne referim la unele aspecte de completare a Notei de informare […] forma IALS 14 menționăm că contribuabilii la completarea acesteia urmează să țină cont de următoarele: • În cazul companiilor din domeniul IT, ai căror angajați aplică regimul de impunere reglementat de art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164 din 24 aprilie 1997, la completarea Notei de informare (forma IALS 14), în coloana 6 se va indica venitul impozabil1, ţinând cont de limita lunară în mărime 10 100 lei (două salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul 2016), iar în coloana 18 – impozitul calculat din venitul respectiv. • În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să declare în Nota de informare (forma IALS 14) suma veniturilor din care este prevăzută reținerea finală a impozitului pe venit la sursa de plată, potrivit art. 901 din Codul fiscal, dar numai în partea în care valoarea venitului achitat (pe tip de venit separat) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul menționat. Astfel, obligația de reflectare în Nota de informare (forma IALS 14) a veniturilor şi impozitului pe venit reţinut final la sursa de plată nu survine în toate cazurile, ci doar atunci când plăţile efectuate în folosul persoanei fizice în decursul anului 2016 au depășit suma de 10 128 lei. Pentru astfel de plăţi se va declara întreaga sumă a venitului achitat şi a impozitului pe venit reținut. • La indicarea veniturilor sub formă de salariu în Nota de informare (forma IALS 14), este necesar de remarcat modul de completare a coloanei 7 „Numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare”, în care urmează să se reflecte numărul de luni în care a fost achitat efectiv salariul (pct. 4 din anexa nr. 4 la Regulament). În cazul în care în anul de gestiune angajatului, din anumite motive, nu i-a fost achitat salariul (s-a aflat în concediu medical, concediu de odihnă neplătit etc.), coloana 7 nu se completează. Urmează de a ține cont de faptul că indicatorii din coloana 7 din Nota de informare (forma IALS 14) se completează cu titlu informativ şi nu sunt legați de numărul de luni pentru care au fost acordate scutirile. • La completarea coloanei 1 „Nr. d/o” din Nota de informare (forma IALS 14) este necesar de a ţine cont de faptul că, în cazul în care angajatul obţine de la entitate atât plăţi salariale, cât şi plăţi pentru prestarea de servicii, din care s-a calculat impozitul pe venit potrivit art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, în această coloană se va efectua o singură înscriere indicând codul sursei de venit SAL. În cazul în care, concomitent cu plăţile salariale, angajatul obţine şi alte venituri (de exemplu: venituri care se atribuie la codul sursei de venit SER, DIV, FOL, etc.), în coloana 1 se vor efectua două-trei înscrieri după caz cu numere de ordine diferite, cu indicarea separată a codurilor sursei de venit. Această modalitate de completare reiese din remarca care se conţine în Nota de informare (forma IALS 14), conform căreia numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată nota, indiferent de numărul de pagini. • La completarea anexei „Informaţia privind persoanele întreţinute” la Nota de informare (forma IALS 14), numărul de ordine al angajatului care solicită scutirea pentru persoanele întreţinute trebuie să corespundă numărului de ordine al acestuia, din Nota de informare (forma IALS 14). În cazul în care angajatul a solicitat două sau mai multe scutiri pentru persoanele întreţinute, datele reflectate în coloanele 1 şi 2 ale anexei menţionate (numărul de ordine şi codul fiscal al angajatului) se repetă pentru fiecare persoană întreţinută (pct. 5 din anexa nr. 4 la Regulament). Pentru persoanele întreţinute care nu deţin buletin de identitate codul fiscal care urmează a fi reflectat în coloana 3 din anexa la Darea de seamă (forma IALS 14), conform art. 163 alin. (6) din Codul fiscal, reprezintă seria şi numărul certificatului de naştere sau al altui act care confirmă identitatea persoanei. • Este necesar de a ține cont și de faptul că, urmare a completărilor introduse în art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, și anume declararea începând cu perioada fiscală a anului 2015 a veniturilor din care s-a efectuat reținerea finală a impozitului pe venit, prevederile pct. 7 din anexa nr.4 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697, nu se aplică. Astfel, actualmente nu este necesar ca totalul din coloanele „Suma impozitului pe venit reţinut” din notele IALS 14 şi INR 14 să fie egal cu totalul sumelor de control din darea de seamă prezentată pentru perioada fiscală respectivă (forma IRV14). Dacă să ne referim la unele aspecte de completare a Notei de informare […] forma INR 14 menționăm că contribuabilii la completarea acesteia urmează să țină cont de următoarele: • Plăţile efectuate pe parcursul perioadei fiscale în folosul nerezidenţilor se reflectă în Nota de informare (forma INR 14). În Nota menționată nu vor fi reflectate veniturile achitate în folosul angajaţilor nerezidenţi, specificate la art. 71 lit. n) şi o) din Codul fiscal, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, care se impozitează conform art. 88 din Codul menționat și care urmează a fi reflectate în Nota de informare (forma IALS 14). • În Nota de informare menționată urmează a fi reflectate veniturile achitate pe parcursul perioadei fiscale sub formă de dividende (codul sursei de venit DIV b)), suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social (codul sursei de venit RCS b)) şi alte plăţi (codul sursei de venit PLT). • La categoria altor plăţi (codul sursei de venit PLT) vor fi menționate alte venituri specificate la art. 71 din Codul fiscal, care au fost obţinute de nerezident pe teritoriul Republicii Moldova, cum ar fi: veniturile sub formă de dobânzi, royalty, plăţile pentru arendă, plăţile pentru serviciile prestate, etc. Totodată, referindu-ne la relaţiile cu nerezidenţii, menționăm despre necesitatea aplicării convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri. Potrivit art. 793 alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. În unele cazuri, tratatele internaționale stabilesc aplicarea unei cote mai mici decât legislaţia naţională sau lipsa obligaţiei de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată pentru unele tipuri de venituri. În cazul în care, potrivit tratatului internaţional, lipseşte obligaţia de impunere la sursa de plată a venitului îndreptat în favoarea nerezidentului, valoarea acestor venituri nu se va reflecta în Nota de informare (forma INR 14). De asemenea, în această Notă de informare nu se vor indica nici veniturile achitate nerezidentului, care se referă la activitatea desfăşurată de către acesta peste hotarele Republicii Moldova, asupra cărora nu se răspândeşte obligaţia de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată. Ca şi în cazul Notei de informare (forma IALS 14), în Nota de informare (forma INR 14) venituri cu codul sursei de venit ALT nu pot fi indicate.
author icon

Parascovia Cebotarenco

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

8396 views

The date of publishing:

13 January /2017 12:54

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Servicii electronice | Evidenţa fiscală | Persoana fizică | Dividende | Contabilitate | Royalty

Tags:

impozit | impozit pe venir | sursa impozabila | rezident | taxa | valoarea veniturilor | obligatiune fiscala | tratat international | nota de informare | Moldova | impunere | SFS

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon