News

Despre procedura de contestare a avizului de plată la impozitul pe avere

Care este procedura de contestare a avizului de plată la impozitul pe avere în cazul în care contribuabilul nu este de acord cu sumele impozitului pe avere calculate pentru achitarede către organul fiscal sau cu alte prevederi ale avizului de plată? Impozitul pe avere este un impozit care se aplică asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate la titlul VI1 din Codul fiscal. Subiect al impunerii cu impozit pe avere este persoana fizică proprietară a bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepția terenurilor) pe teritoriul Republicii Moldova, totalitatea cărora au o suprafață de 120 m2 şi mai mare, iar valoarea estimată constituie 1,5 milioane de lei sau mai mult (art. 2872 alin. (1) din CF). În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate (în folosinţă) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii este considerată fiecare dintre aceste persoane, în mărimea cotei-părţi care îi revine (art. 2872 alin. (2) din CF). În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate comună în devălmășie, subiect al impunerii este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz, toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale (art. 2872 alin. (3) din CF). Perioada fiscală pentru determinarea şi calcularea impozitului pe avere, conform art. 2875 din CF, este anul calendaristic. Calcularea impozitului pe avere şi prezentarea avizelor de plată se realizează de către oficiile fiscale teritoriale în termen de până la 10 decembrie pentru situaţia existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune (art. 2876 din CF). Impozitul pe avere, în conformitate cu art. 2877 din CF, se achită în termen de până la 25 decembrie a anului de gestiune. Conform art. 191 alin. (1) din CF, avizul de plată a obligaţiei fiscale reprezintă o înştiinţare scrisă prin care organul fiscal sau o altă autoritate cu atribuţii de administrare fiscală cere contribuabilului să stingă obligaţiile fiscale indicate în el. Avizul de plată se întocmeşte şi se remite contribuabilului în cazul în care obligaţia fiscală este calculată de organul fiscal sau de o altă autoritate publică cu atribuţii de administrare fiscală, excepţie făcând cazurile în care calculul este efectuat în funcţie de rezultatele controalelor fiscale. Avizul de plată a obligaţiei fiscale intră în vigoare la data la care contribuabilul l-a primit şi este valabil până la stingerea obligaţiei fiscale sau până la anularea lui (art. 191 alin. (6) din CF). Astfel, în situaţia în care contribuabilul nu va fi de acord cu suma impozitului pe avere calculată de organul fiscal prin avizul de plată remis contribuabilului sau cu alte prevederi ale acestuia, contribuabilul este în drept să conteste prevederile avizului de plată în modul expus în continuare. Conform art. 2 din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000, act administrativ constituie manifestarea juridică unilaterală de voinţă, cu caracter normativ sau individual, din partea unei autorităţi publice în vederea organizării executării sau executării în concret a legii. Obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl constituie actele administrative, cu caracter normativ şi individual, prin care este vătămat un drept recunoscut de lege al unei persoane, inclusiv al unui terţ, emise de: a) autorităţile publice şi autorităţile asimilate acestora în sensul prezentei legi; b) subdiviziunile autorităţilor publice; c) funcţionarii din structurile specificate la lit.a) şi b) (art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ). Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel (art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ). Capitolul 17 din titlul V al Codului fiscal stabileşte procedura de contestare a deciziilor organului fiscal care determină unele excepţii pentru actele administrative emise de organul fiscal. Prin urmare, procedura de contestare a actelor administrative emise de organul fiscal se va aplica conform prevederilor stabilite la capitolul 17 din titlul V al Codului fiscal. Luând în considerare prevederile art. 269 alin. (1) din CF, contribuabilul care nu va fi de acord cu prevederile avizului de plată privind impozitul pe avere urmează să depună la organul fiscal care a eliberat avizul de plată contestaţie pe marginea acestuia expunând argumentele de fapt şi de drept. Conform art. 267 alin. (1) din CF, prevederile avizului de plată a impozitului pe averepot fi contestate numai de persoana vizată în avizul de plată ori de reprezentantul ei, în modul stabilit de Cod. Contestaţia împotriva avizului de plată a impozitului pe avere depusă de alte persoane decât cele vizate în avizul de plată sau de reprezentanţii împuterniciţi ai acestora va rămâne neexaminată de organul fiscal (art. 267 alin. (2) din CF). Contestaţia împotriva avizului de plată a impozitului pe avere poate fi depusă în decursul a 30 de zile de la data primirii avizului. În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, el poate fi restabilit, la cererea persoanei vizate în avizul de plată, de organul fiscal abilitat să examineze contestaţia (art. 268 alin. (1) din CF ). Contestaţia depusă după expirarea termenului de 30 zile indicat la alin.(1)din art. 268 din CF, nerestabilit în modul prevăzut la același alineat, va rămâne neexaminată de organul fiscal şi se va restitui reclamantului. Examinarea contestaţiei se va efectua în limitele stabilite la art. 270 din CF şi anume: Organul fiscal abilitat examinează contestaţia în termen de 30 de zile din data primirii, cu excepţia cazurilor în care conducerea lui emite o decizie cu privire la prelungirea acestui termen, fapt despre care este înştiinţat contribuabilul. Timpul cu care se prelungeşte termenul nu va depăşi 30 de zile. La examinarea contestaţiei este invitat contribuabilul pentru a da explicaţii, având dreptul să depună documente confirmative. Contribuabilul este citat în conformitate cu art.226 alin.(1), (2) şi alin.(3) lit.a)–e)din CF. Cazul poate fi examinat în absenţa contribuabilului dacă acesta a fost citat în modul stabilit şi, din motive neîntemeiate, nu s-a prezentat sau dacă a solicitat examinarea contestaţiei în absenţa sa. După examinare, conducerea organului fiscal emite o decizie pe marginea contestaţiei, un exemplar al căreia se remite contribuabilului. Pe marginea contestaţiei aferent avizului de plată a impozitului pe avere emis de organul fiscal conducerea organului fiscal poate emite una din următoarele decizii privind: a) respingerea contestaţiei şi menţinerea avizului de plată a impozitului pe avere; b) satisfacerea parţială a contestaţiei şi modificarea avizului de plată a impozitului pe avere; c) satisfacerea contestaţiei şi anularea avizului de plată a impozitului pe avere. Conform art. 269 alin. (2) din CF, decizia pe care organul fiscal a emis-o pe marginea contestaţiei aferent avizului de plată poate fi contestată la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau atacată în instanţa de judecată competentă. În caz de adresare la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, contestaţia trebuie să fie prezentată organului fiscal care a emis decizia pe marginea contestaţiei, care este obligat ca, în termen de 3 zile, să o remită Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, anexând la ea materialele de control şi deciziile de rigoare.
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4327 views

The date of publishing:

16 December /2017 09:38

Domeniu:

Noutăți | Legislație fiscală | Impozitul pe avere

Tags:

impozit pe avere | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat | contestatii | aviz de plata | contribuabili | organ fiscal

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon