News

Erori depistate la efectuarea auditului activității rezidenților parcurilor IT

În urma auditului efectuat în cadrul activității parcurilor IT, s-au depistat unele erori, cele mai frecvente vizând constatarea și clasificarea veniturilor, calcularea impozitului unic, notificarea angajaților, determinarea impozitelor și taxelor etc. În cadrul seminarului ”Greșelile tipice în evidența contabilă a rezidenților pacurilor IT”, organizat de ACAP în colaborare cu ATA Consult SRL, au fost trecute în revistă o parte din aceste erori. Potrivit auditorului Vera Baciu, au fost identificate greșeli la documentele primare ce stau la baza constatării veniturilor în cadrul tranzacțiilor internaționale. În conformitate cu pct.3 din art.12 „Documente primare cu regim special” din Legea contabilității și raportării financiare, pentru operațiunile cu caracter internațional drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute în contract. De asemenea, au fost observate erori legate de limba de întocmire a documentelor primare în cadrul tranzacțiilor internaționale, deși legea stipulează că documentele primare primite din străinătate și întocmite în altă limbă decât cea română, engleză sau rusă vor fi traduse în limba română. O altă eroare frecvent comisă este recunoașterea veniturilor persoanei juridice în baza metodei de casă, pe când titlul II, art.44 din Codul fiscal prevede că, cu excepția cazurilor în care este prevăzut altceva, contabilitatea de casă se aplică pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, pentru persoanele fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător – contabilitatea de casă sau cea de angajamente, iar pentru persoanele juridice se aplică contabilitatea de angajamente. Încă o eroare menționată de auditor ține de perioada în care se recunosc veniturile, fiind identificate cazuri în care veniturile au fost recunoscute în următoarea lună de la recunoașterea cheltuielilor, iar la începutul lunii următoare se emitea invoice pentru serviciul prestat în luna precedentă. De fapt, conform SNC Venituri, veniturile și cheltuielile aferente unor și acelorași fapte economice se recunosc în aceeași perioadă de gestiune. De exemplu, valoarea bunurilor vândute și costul acestora se contabilizează și se reflectă în situația de profit și pierdere într-o singură perioadă de gestiune. Auditorul a mai menționat că unele entități au recunoscut veniturile la finalizarea contractului de prestare a serviciilor, pe când SNC Venituri prevede că recunoașterea veniturilor din prestarea serviciilor se efectuează conform uneia din următoarele metode: 1) Metoda prestării integrale – se recomandă în cazurile în care termenul de prestare a serviciilor nu depășește o perioadă de gestiune. La utilizarea acestei metode veniturile din prestarea serviciilor se recunosc și se contabilizează după încheierea tranzacțiilor 2) Metoda procentului de finalizare – este aplicabilă în cazurile în care serviciile potrivit unuia și aceluiași contract sunt prestate pe parcursul mai multor perioade de gestiune. De asemenea, s-a constatat că entitățile au dedus în scopuri fiscale amortizarea calculată pentru perioada până la intrarea în parcul IT, însă art.271 pct.1 din CF prevede că, prin derogare de la at.261, agenții economici care pe parcursul anului fiscal obțin titlul de rezident al Parcului IT nu au dreptul la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea și reparația mijloacelor fixe în anul fiscal respectiv. La capitolul taxa pentru amenajarea teritoriului auditorii au constatat că unele entități nu au calculat taxa pentru lunile în care nu au fost rezidente ale Parcului IT sau au calculat această taxă ca fiind rezidente, în timp ce nu mai avea acest statut. Totodată, uneori notificările angajaților privind aderarea la parcul IT nu sunt clare, fiind indicat doar faptul că entitatea a devenit rezident al parcului IT și că nu toți angajații au semnat notificarea. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1144 din 20 decembrie 2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park”, administratorul parcului elaborează criteriile de selectare a societăţilor de audit în vederea efectuării auditului obligatoriu al situaţiilor financiare anuale ale rezidenţilor Parcului, selectează şi contractează pe bază de concurs societăţile de audit.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP)

2338 views

The date of publishing:

24 September /2019 11:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

Audit | parc it | erori | Contabilitate | ACAP | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon