News

Ministerul Finanțelor a publicat raportul pentru primele 100 de zile de activitate

În perioada noiembrie 2019 – februarie 2020, Ministerul Finanțelor și-a concentrat eforturile întru asigurarea stabilității bugetar-fiscale, creșterii economice optime, durabile și incluzive, majorării salariilor în sectorul bugetar, alocării mai eficiente a resurselor, sporirea eficacității și eficienței cheltuielilor publice, intensificarea dialogului cu mediului de afaceri și partenerii de dezvoltare, realizând totalmente obiectivele imediate stabilite în Programul de activitate al Guvernului. Cu referință la domeniul finanțe publice, au fost întreprinse o serie de măsuri urgente în vederea asigurării unui regim normal de desfășurare a ciclului bugetar, fiind consultate și, respectiv, adoptate: politica fiscală și vamală pentru anul 2020, legea bugetului de stat pentru anul 2020, modificări la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Totodată, au fost redistribuite mijloace bugetare în vederea achitării salariilor în sectorul bugetar, precum și asigurată executarea bugetului public național și valorificarea surselor de finanțare a deficitului bugetar. Suplimentar la activitățile realizate întru implementarea obiectivelor imediate din Programul de activitate al Guvernului, Ministerul Finanțelor a întreprins o serie de alte măsuri de importanță majoră pe domeniile proprii de competență, precum:
  • a fost simplificat modul de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale, respectiv, optimizate cheltuielile suportate de agenții economici;
  • a fost aprobat Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” – inițiativă care vine să încurajeze achitările efectuate prin card, contribuind, astfel, la combaterea evaziunii fiscale;
  • a fost simplificat procesul de beneficiere a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport destinate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, în partea ce ține de documentele care urmează a fi prezentate pentru confirmarea dizabilității stabilite beneficiarului de scutiri de la plata drepturilor de import;
  • au fost operate modificări la cadrul normativ ce reglementează activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei, care stabilește, inclusiv, implementarea sistemului automatizat de stingere a obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL;
  • au fost operate modificări în procedurile de vămuire electronică a mărfurilor, fiind extinsă declararea electronică pentru destinația vamală „reexport”, reglementată procedura de vămuire electronică a mărfurilor în cazul trimiterilor poștale internaționale a mărfurilor transportate consolidat într-un singur mijloc de transport, precum și reglementată procedura în cazul transportării cu încărcări succesive ulterioare cu alte mărfuri plasate în regim vamal de export, export temporar, perfecționare pasivă și reexport.
De asememea, în perioada de referință s-a pus accent pe dezvoltarea dialogului cu partenerii de dezvoltare. O atenție sporită s-a acordat dezvoltării relațiilor cu Fondul Monetar Internațional (FMI). Astfel, în perioada 15-28 ianuarie 2020 în cadrul Ministerului Finanțelor s-a desfășurat misiunea FMI privind acordarea asistenței tehnice în vederea evaluării facilităților fiscale și vamale, care s-a finalizat cu înaintarea unor constatări și recomandări pe marginea facilităților fiscale și vamale. Totodată, în perioada 22 ianuarie – 5 februarie 2020 la Chișinău a avut loc misiunea FMI în cadrul căreia s-au purtat discuții cu autoritățile în contextul pregătirii pentru consultările periodice prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI pentru anul 2020 și a celei de-a șasea evaluări, finale, a Programului susținut de FMI prin mecanismele de finanțare ECF (Mecanismul extins de creditare) și EFF (Mecanismul de finanţare extinsă). Concomitent, misiunea FMI a avut ca scop analiza recentelor evoluții din economie și progresul atins în implementarea programului autorităților, actualizarea datelor și evaluarea perspectivelor la nivel macroeconomic, precum și discutarea cu autoritățile despre provocările pe termen mediu, riscurile cu care se confruntă economia Republicii Moldova și politicile necesare pentru a le face față. Un alt aspect important ține de dezvoltarea unui dialog proactiv cu reprezentanții mediului de afaceri și alte părți interesate în domeniul finanțelor publice, prin valorificarea mecanismelor existente de dialog/comunicare/consultare, în vederea promovării unei politici bugetar-fiscale stimulatorii pentru dezvoltarea sectoarelor importante ale economiei naționale.


via | mf.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1094 views

The date of publishing:

21 February /2020 13:36

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

raport de activitate | politica bugetar fiscala | buget de stat | cheltuieli | mediul de afaceri | parteneri de dezvoltare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon