News

Monitor fiscal cu aromă de sărbători!

Dragi cititori, suntem în preajma Anului Nou, când fiecare dintre noi își face o retrospectivă a realizărilor anului ce trece. Echipa Publicației Periodice „Monitorul fiscal FISC.MD” pe parcursul anului 2017 a reușit să facă multe lucruri frumoase dar și utile pentru cititorii săi. Pentru că este perioada când toți așteaptă surprize, noi venim cu ultima ediție a revistei din acest an, cea cu numărul 7 (41), în care, ca de obicei, veți găsi o diversitate de materiale cu tematică fiscală, contabilitate, audit etc. În ediția curentă, autoarea Liudmila Mițova, în rubrica Documente și comentarii, ne oferă următoarele materiale:
 • Налогооблагаемая база по сбору на благоустройство территорий при приостановлении действия индивидуального трудового договора
 • Лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере правосудия – субъекты налогообложения по сбору на благоустройство территорий
 • Об особенностях установления сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг (для индивидуальных услуг, не включенных в другие категории)
Tot în această rubrică, Irina Cebaniuc și Tatiana Casapu au pregătit următoarele informații:
 • Obligația fiscală și metodele de stingere a ei
 • Cu referire la dreptul agentului economic să dea în arendă bunurile sechestrate de organul fiscal în scopul stingerii obligației fiscale
 • Privind efectuarea plăților după suspendarea operațiunilor la conturile bancare de către organul fiscal
 • Majorarea de întârziere și cuantumul majorării de întârziere
Rubrica Documente și comentarii este încheiată de materialul semnat de Alexei Sochirca - О регистрации Центра технической поддержки ККМ. În rubirca Întrebări-răspunsuri autorii noștri au pregătit o serie de articole cu răspunsuri ample la întrebări ce țin de eliberarea din funcție a administratorului, reținerea impozitului în folosul persoanei fizice, consecințe fiscale aferente vânzării imobilelor, întocmirea actului de achiziție a mărfurilor etc. Astfel, Marina Cravcenco ne propune:
 • Об использовании личного освобождения умершего супруга при запросе возврата излишне удержанного подоходного налога
 • О вычете расходов, связанных с оплатой визы
 • Privind informarea Serviciului Fiscal de Stat despre eliberarea înainte de termen din funcție a administratorului
 • Aspectele fiscale aferente achitării costului unei foi de odihnă la sanatoriu pentru copilul angajatului
 • О вычете суммы невозвращенного аванса
 • Некоторые особенности погашения налоговых обязательств
 • О праве ГНС на приостановление операций на банковских счетах при обнаружении у экономического агента задолженности перед бюджетом
Autorii Petru Griciuc și Valeriu Severin semnează în această rubrică următoarele materiale:
 • О периоде начисления износа основного средства
 • Об исправлении ошибки, касающейся отнесения основного средства к одной из категорий собственности
Daniela Gulea Vă propune articole:
 • Despre reținerea impozitului la sursa de plată din plățile lunare achitate de către notar în folosul persoanei fizice
 • О признании вычитаемыми расходов, связанных с предоставлением торговых скидок
 • Referitor la unele consecințe fiscale aferente vânzării unui apartament primit sub formă de donație
 • О некоторых удержаниях из дохода физического лица, полученного по гражданскому договору об оказании услуг
 • Об особенностях договора комиссии
 • Cu privire la dreptul persoanei fizice la restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus
 • Despre obligația agentului economic de întocmire a unui act de achiziție a mărfurilor și reținerea impozitului la sursa de plată
 • О выплатах в пользу физических лиц за имущественный наем движимой собственности (автомобиля) физическими лицами, осуществляющими профессиональную деятельность в сфере правосудия
 • О признании дохода от получения в дар земельного участка
 • Об отражении суммы, полученной в качестве возмещения материального ущерба
Tot aici găsim un șir de materiale despre TVA semnate de Andrei Nevreanschi:
 • Referitor la cota TVA pentru vânzarea unui teren și a unei clădiri
 • Despre regimul de impozitare cu TVA a unor operațiuni cu capitalul social
 • Privind înregistrarea cazurilor de eliberarea a facturii în loc de factura fiscală
 • Despre unele condiții pentru înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA
 • О возникновении обязательства по уплате акциза при использовании дистиллята не по назначению
 • О порядке исправления ошибки, допущенной в налоговой накладной, включенной в сданную Декларацию по НДС
 • Referitor la unele cazuri când nu apare obligația de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA
 • Despre necesitatea înregistrării în calitate de plătitor de TVA a persoanei care prestează servicii de administrator al entității aflate în proces de insolvabilitate
 • Privind impozitarea și documentarea serviciilor de vămuire a mărfurilor rezidenților Portului Internațional Liber „Giurgiulești”
 • Despre cota TVA și despre documentul primar eliberat pentru livrarea livezii și pământului pe care aceasta se află
 • О документах строгой отчетности, оформляемых при передаче товаров на хранение
 • Об оформлении возврата товара поставщику
 • Despre completarea corectă a facturii fiscale în caz de transportare a activelor în cadrul entității dezintegrate
 • Privind înregistrarea în anexele la Declarația privind TVA a facturilor fiscale eliberate pentru transportarea activelor în cadrul entității dezintegrate
 • О налогообложении аренды стенда на выставке в Румынии резидентом Республики Молдова
 • Об обложении НДС возврата имущества, полученного по договору имущественного найма
 • Referitor la cota TVA pentru livrări de carne proaspătă de bovine
 • О праве на зачет НДС при получении статуса плательщика НДС
 • Privind reflectarea facturilor fiscale eliberate/primite în anexele la Declarația privind TVA, începând cu 28.10.2017, pe faptul returului de marfă
 • Despre documentarea de către cumpărător și furnizor a returului de marfă începând cu 28 octombrie
Petru Griciuc, de data aceasta, împreună cu Roman Vieru, a semnat materialele:
 • Despre consecințele fiscale aferente neprezentării în termen a dării de seamă (forma BIJ 17)
 • Об использовании освобождения, предусмотренного ч. (21) ст. 24 Закона о введении в действие I и II разделов Налогового кодекса
Autorul Alexei Sochircă, tot în această rubrică ne prezintă următoarele 5 texte:
 • Cu privire la aplicarea regimului juridic stabilit la art. 10 pct. 5) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi la prestatorii serviciilor de plată nebancari
 • Despre subiectele obligaţiei de instalare și utilizare a terminalelor POS
 • О некоторых критериях неисправности ККМ
 • О регламентировании продажи товаров и услуг общественного питания населению в публичных местах
 • Об использовании талонов на питание в качестве платежного инструмента
Liudmila Mițova revine în rubrica Întrebări-răspunsuri cu materiale:
 • Despre condițiile de comercializare a producției agroalimentare în teritoriu
 • Privind aplicarea cotelor noi ale taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
 • О налоговых последствиях при заключении договора о безвозмездном пользовании земельным участком примэрии
 • О регламентировании деятельности технических экспертов в строительстве или хозяйствующих субъектов, работающих в области технической экспертизы
 • О налогооблагаемой базе для исчисления налога на недвижимость за здание, введенное в эксплуатацию в течение календарного года
 • Referitor la includerea fondatorului a unui BAA în baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului
 • Cu privire la baza impozabilă la taxa pentru dispozitivele publicitare
 • Despre dreptul rezidentului la îndeplinirea obligațiilor fiscale privind impozitul pe bunurile imobiliare în cazul semnării unui contract de folosință cu titlu gratuit a unui bun imobil cu o persoană nerezidentă
 • Referitor la baza legală pentru sancționarea unor categorii de persoane fizice care desfășoară activitatea de comerț pe teritoriul piețelor autorizate
Rubrica Întrebări-răspunsuri este încheiată de Victoria Belous, autoarea următoarelor articole:
 • О сроке давности, применяемом Государственной налоговой службой для привлечения к ответственности за правонарушения
 • Сonsecinţele juridice pentru contravenientul care nu achită amenda contravenţională aplicată de Serviciul Fiscal de Stat
 • Despre calcularea dobândei de întârziere în caz de reţinere din vina angajatorului a plăţilor datorate salariatului
 • О предупреждении руководителя общества с ограниченной ответственностью об освобождении от должности за месяц до такового
În rubrica Practica fiscală autorii Petru Griciuc și Roman Vieru ne oferă informații referitoare la:
 • Unele aspecte privind aplicarea legislației fiscale aferent mijloacelor fixe
 • Некоторые аспекты применения налогового законодательства, связанные с учетом основных средств
 • Unele aspecte privind achitarea impozitului pe venit în rate pentru anul 2017
În această rubrică autorul Alexei Sochirca apare cu articolul - О некоторых особенностях применения ККМ. În Consultații juridice – compartiment ce conține evaluări ale cazurilor fiscale din punct de vedere juridic, informații despre practica judiciară și deciziile finale în reglementarea litigiilor fiscale, în care a fost implicat, nemijlocit, Serviciul Fiscal de Stat, sunt incluse materiale ale autorilor Valeria Nedelea și Vadim Mîțu. Valeria Nedelea semnează materialul Despre obligația instituției financiare de a prezenta SFS informația conform prevederilor art. 22611 din CF și răspunderea pentru nerespectarea acestei obligații (practică judiciară), iar Vadim Mîțu - Условия, при которых администратора и бухгалтеров предприятия могут обязать лично выплатить долги несостоятельного предприятия. Правовые основы и судебная практика În rubirca Expert citiți despre Фальшивая прибыль, material semnat de Michael Keen, preluat din revista FMI Finance & Development (Finanțe și Dezvoltare) ediția a 3-a (luna septembrie) din 2017. Microfonul, în acest număr al revistei, este susținut de Clara Sorocean, Veaceslav Ciobanu și Lev Gorenștein. Clara Sorocean ne invită să ne documentăm Cu privire la declararea venitului asigurat în caz de rechemare a angajatului din concediul de odihnă anual. Veaceslav Ciobanu ne spune mai multe despre Contracte de investiţii în construcţii: aspecte contabile și fiscale, iar Lev Gorenștein, la rândul, său ne oferă materialul - О правомерности выписки налоговой накладной по будущим поставкам. Заключение договора займа или финансирования, их прекращение и новация. Nu trece nici acest număr fără rubrica Contabilitate practică. Aici Marcela Dima și Tamara Andrușca “ne dezleagă misterul” ce ține de Principiul continuității activității: implicații asupra raportului de audit (Partea a II-a). Autoarele Valentina Panuș și Angela Lupu ne informează despre Repartizarea costurilor indirecte de producție, iar Natalia Țiriulnicova despre Учет первоначальных расходов по привлечению заемных средств согласно НСБУ и МСФО. Finalizăm ultimul număr al revistei din anul 2017 cu rubrica servicii.fisc.md, la care vă propunem un interviu cu administratorul Î.S. Fiscservinform – Vitalie Coceban: Este primordial să asigurăm Serviciul Fiscal cu servicii și soluții IT modern. Pe această cale, echipa Publicației Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD” mulțumește tuturor celor care pe parcursul anului 2017 au fost alături – Grupul de lucru, Colegiul de redacție, cititori, autori, parteneri. Vă dorim un an nou plin de realizări frumoase!

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1319 views

The date of publishing:

18 December /2017 10:01

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

revista | Monitorul Fiscal | SFS | TVA | Abonare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon