News

ODIMM urmează a fi reorganizată

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) ar putea fi reorganizată în Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), ce va avea ca domenii de competență susținerea dezvoltării antreprenoriatului, asistență financiară și tehnică pentru întreprinderi și emiterea garanțiilor financiare și de stat.
 
Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, ce va avea ca misiune acordarea suportului Ministerului Economiei, structurilor organizaționale din sfera de competență a acestuia și altor autorități, implementarea politicilor statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului. Documentul se consideră ca fiind pregătit pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică.

 

Conform statutului ODA, organele de conducere ale acesteia vor fi directorul și Consiliul – organ colegial, care are rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional și este responsabil de activitatea per ansamblu și de soliditatea financiară a ODA. Consiliul, constituit din 5 membri, va fi desemnat de fondator pentru o perioadă de 4 ani, fiind format din doi reprezentanți ai Ministerului Economiei și câte unul al Ministerului Finanțelor, Cancelariei de stat și societății civile din domeniile de competență ale ODA.

 

Totodată, ODA va dispune și de un Comitet de finanțare și risc – organ consultativ subordonat Consiliului, care va examina limitele pentru garanții financiare acordate expuse pe tip de debitori și creditori, pe activități/ramuri economice etc., va monitoriza și evalua progresul în implementarea programelor de stat și proiectelor de asistență, va analiza obiectivele strategice de dezvoltare ce țin de administrarea mijloacelor financiare alocate pentru implementarea programelor de stat, emiterea de garanții de stat, conformitate și administrare a riscurilor, precum și situațiile financiare, bugetul anual de venituri și cheltuieli, rapoartele anuale/finale privind progresul în implementarea programelor de stat etc.

 

Finanțarea activității ODA se va efectua din alocările din bugetul de stat, mijloacele financiare oferite de către finanțatori și din alte surse neinterzise de lege, iar mijloacele financiare neutilizate pe parcursul anului de gestiune se vor aloca pentru anul următor.

 

Conform proiectului, ODA ține evidența contabilă în conformitate cu prevederile legislației în domeniul contabilității și prezintă rapoartele statistice și situațiile financiare în conformitate cu prevederile cadrului normativ. Situațiile financiare anuale ale ODA vor fi supuse auditului.

 

ODA va fi obligată să plaseze pe pagina web oficială cel puțin:

  • situațiile financiare anuale și rapoartele de audit ale acestora în termen de 120 zile de la finele fiecărui an de gestiune;
  • informația privind membrii Consiliului și Comitetului de finanțare și risc (numele, prenumele, funcția deținută) în termen de 10 zile de la data desemnării lor;
  • informația privind programele de stat și proiectele de asistență, care conține cel puțin: lista acestora, divizată în cele expirate și cele în proces de implementare la momentul raportării; durata proiectului, denumirea finanțatorului, sursa de finanțare, valoarea pecuniară totală și cea executată până la data raportării, gradul de executare al sarcinilor, executanții proiectelor – de 2 ori pe an ( până la data de 30 martie pentru situația de la sfârșitul anului precedent și până la 30 august pentru situația de la 30 iunie).

 

Conform notei informative, concentrarea misiunii de implementare a politicii statului pentru creșterea și dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul ODA este relevantă și argumentată prin asigurarea unei gestionări unificate, consolidate și eficiente a instrumentelor de suport pentru întreprinderi, inclusiv a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și partenerii de dezvoltare.

 

Reamintim, ODIMM a fost instituită prin  Hotărârea Guvernului nr.538/2007 și gestionează până la momentul de față o serie de proiecte și programe destinate antreprenorilor, printre care: PARE 1+1; Femei în Afaceri, Start pentru tineri, Digitaliarea IMM –urilor, inclusiv emite garanții de stat în numele și pe contul statului, Programul de stat „Prima Casă”  etc.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

971 views

The date of publishing:

11 May /2022 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

ODIMM | ODA | reorganizarea instituţiilor | proiect hotarire guvern

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon