News

Subvențiile pentru transport oferite persoanelor cu dizabilități angajate vor fi neimpozabile

Procedura de subvenționare a cheltuielilor de transport pentru persoanele cu dizabilități accentuate sau severe din rândul șomerilor care se angajează în câmpul muncii (Procedura) a fost publicată în MO și a intrat în vigoare vineri, 20 mai. Prin aprobarea acesteia prin HG nr.321 din 18 mai 2022 Executivul a stabilit condițiile de acordare de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (subdiviziuni teritoriale), a respectivei subvenții.
 
Conform actului normativ, subvenția se va acorda persoanelor cu dezabilități înregistrate la subdiviziunile teritoriale cu statut de șomer, care se angajează, pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată normală, redusă a timpului de muncă sau cu timpul de muncă parțial (munca pe fracțiune de normă), conform prevederilor Codului muncii, la un loc de muncă propus de către subdiviziunea teritorială sau identificat în mod individual, situat într-o altă localitate decât localitatea unde locuiește efectiv beneficiarul  subvenției (indiferent de tipul transportului, în baza distanței în km, care nu depășește 30 km).
 
Totodată, subvenția nu se va acorda pentru persoanele care beneficiază de transport gratuit asigurat de către angajatori sau cărora le sunt compensate cheltuielile de transport; se angajează în cadrul aceleiași unități la care au activat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de șomer; nu prezintă toate documentele prevăzute (copiile actului de identitate și CIM; confirmarea de la angajator din care rezultă că acesta nu asigură transport gratuit; declarația pe proprie răspundere privind locul de trai efectiv etc.).
 
Pentru acordarea subvenției, potențialul beneficiar urmează să depună cererea privind acordarea subvenției în termen de 30 de zile lucrătoare de la data angajării în câmpul muncii, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii calendaristice în care a avut loc angajarea, la subdiviziunea teritorială la care a fost înregistrat cu statut de șomer.
 
Beneficiarul subvenției va fi obligat să informeze subdiviziunea teritorială despre orice schimbare a circumstanțelor care au adus la stabilirea și achitarea subvenției în termen de 3 zile de la data survenirii acestora: schimbarea locului de trai, concediu medical, pierderea gradului de dizabilitate, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă, acordarea transportului gratuit asigurat de către angajatori. Totodată, beneficiarul este obligat să raporteze lunar, până la data de 5 a lunii imediat următoare lunii în care a fost prestată munca, despre numărul de zile efectiv lucrate, confirmate de către angajator, în cazurile în care această informație nu poate fi accesată de către subdiviziunea teritorială prin intermediul conexiunilor intersistemice cu alte sisteme informaționale.
 
Numărul anual de subvenții acordate se va stabili în limita bugetului alocat pentru anul respectiv, în conformitate cu indicatorii din domeniul ocupării forței de muncă stabiliți anual de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru ANOFM. Subvenția se va achita beneficiarilor prin intermediul prestatorului de servicii de plată care urmează a fi desemnat de către beneficiar, în baza contractului încheiat dintre ANOFM și prestator. Procedura stipulează că această subvenție reprezintă venit neimpozabil.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1383 views

The date of publishing:

23 May /2022 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

subvenţii | persoane cu dizabilitati | şomeri | ANOFM

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon