News

Sunt aprobate cotele taxelor pentru poluarea mediului

Persoanelor juridice și persoanelor fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător, care nu au declarat și/sau care nu au achitat pentru perioada de gestiune a anului 2017 în termenele stabilite taxa pentru mărfurile care cauzează poluarea mediului, nu li se va calcula majorarea de întârziere, nu li se vor aplică amenzi și, după caz, se vor anula majorările de întârziere și amenzile aplicate, dacă acestea vor depune dările de seamă respectivă și vor achita integral sumele taxei declarate în termen de până la 25 februarie 2018 inclusiv. Prevederile sunt incluse în Legea nr. 313 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, publicate în MO din 30 decembrie 2017, dată până la care se vor aplica scutirile indicate, iar Ministerul Finanțelor este autoritatea care va stabili modul de restituire și compensare a sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului. Modificările legii aduc mai multă claritate în procesul de declarare, modul și termenii de achitare a plăților pentru poluarea mediului. Astfel, subiecții impunerii cu plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic ale surselor staţionare, plata pentru deversările de poluanţi și plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie sunt obligați să calculeze de sine stătător plățile pentru poluarea mediului, să achite la bugetul de stat plățile corespunzătoare și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă, utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, conform formei și modullui de completare a dării de seamă aprobate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, până la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune. Subiecţii cărora le este impusă taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediulu, sunt obligaţi să utillizeze forma şi modul de completare a dării de seamă aprobate de Ministerul Finanţelor, cu calcularea și achitrea plăților corespunzătoare până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune. Legea respectivă a mai fost completată cu noțiuni necesare pentru determinarea obiectului impozitării, care provoca neclarități în procesul de calculare plății pentru poluarea mediului. Astfel, ambalajul primar este acel în care se conține nemijlocit produsul și care este conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vânzare pentru consumatorul final. Ambalaj primar nu se consideră obiectele care sunt parte integrantă din produs, necesare pentru a conține, a menține sau a păstra produsul, dacă toate elementele sale sunt destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul (de exemplu, plicul de ceai, membrana de la mezeluri), se specifică în noua lege. Pentru unităţile de vânzare cu o greutate (volum/masă) nu mai mare de 30 ml/mg per unitate, în calitate de ambalaj primar se consideră ambalajul secundar conceput pentru gruparea acestora. Ambalaj primar compozit este cel confecționat din diferite materiale (hîrtie, carton neondulat, materialul plastic și/sau polietilena și/sau aluminiul) care nu pot fi separate manual, clasificat la poziția tarifară 4819 20 000, iar ambalajul secundar este conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare utilizatorului sau consumatorului final sau serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor la punctul de vânzare. Acest ambalaj poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului, se spune în lege. Prin lege a fost stabilită și lista scutirilor de taxa pentru mărfurile care cauzează poluarea mediului. Pentru producători menționăm, în primul rând, mărfurile și ambalajele destinate exportului, ambalajul aferent pîinii şi produselor de panificaţie, clasificat la pozițiile tarifare 1901 20 000, 1905 40, 1905 90 300, 1905 90 600 și 1905 90 900, ambalate în ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), ambalajul primar compozit (poziția tarifară 4819 20 000) și ambalajul aferent medicamentelor prevăzute de Legea nr. 1409 cu privire la medicamente, precum şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute de Legea nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale. De asemenea, de scutire vor beneficia mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale destinate realizării proiectelor, inclusiv din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, listă cărora va fi aprobată de Guvern. Lista este continuată de mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică realizate pe teritoriul țării noastre de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care RM este parte, mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi alte situaţii excepţionale, ajutoarele umanitare. Mărfurile introduse pe teritoriul vamal al țării de către persoanele fizice și juridice de pe teritoriul RM care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, dar sunt înregistrate la Camera Înregistrării de Stat, cu condiția că aceste vor rămâne în regiunea Trasnistreană, de asemenea se regăsesc în lista scutirilor. Este specificat drept scutit de taxa respectivă și ambalajul primar din materiale plastice (poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), ambalajul primar compozit (poziția tarifară 4819 20 000) și ambalajul primar din aluminiu (poziţia tarifară 7612), cu condiția că ambalajele menționate au fost procurate de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Moldovei, cu excepția celor din partea stângă a Nistrului, sau au fost anterior importate de subiecți pentru crearea unui sistem de activitate economică în care devine neconvenabilă cauzarea oricărui prejudiciu mediului cu utilizarea, în calitate de materie primă și/sau materiale, a mărfurilor indicate în anexa nr. 8 a Legii nr.1540. Modificări esentiale au fost introduse în anexa nr.8 a Legii privind plata pentru poluarea mediului, ce include lista mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, cu introducerea cotei taxei și care poate fi consultată în Monitorul Oficial nr. Nr. 471-472 (6394-6395) din 30 decembrie 2017. Menționăm de asemenea abrogarea Declarației pe proprie răspundere privind utilizarea mărfurilor indicate în anexa nr. 8 la Legea privind plata pentru poluarea mediuluiîn calitate de materie primă în procesul propriu de producție a altor mărfuri ce cauzează poluarea mediului.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon