Electronic services

O nouă eră informaţională a Serviciului Fiscal de Stat

În secolul XXI tehnologiile informaționale au devenit pentru fiecare cetățean un element indispensabil şi influent al vieții cotidiene. Datorită impactului pozitiv, inovațiile tehnologice devin mai eficiente, mai inteligente şi influențează benefic asupra sporirii calității vieții. Pentru a corespunde cerințelor contemporane, fiecare instituție publică, indiferent de domeniul în care activează, utilizează diferite sisteme informaționale pentru optimizarea proceselor interne şi externe, dispune de un web-site, care a devenit astăzi un mijloc accesibil de comunicare cu publicul larg, astfel instituțiile publice devin mai performante, mai transparente, mai dinamice, cinstite şi responsabile față de nevoile cetățenilor. Dorința principală, în era informației, este transformarea administrării publice multi-departamentale, multi-ierarhice şi orientate spre control în una inteligentă, orientate spre servicii şi centrată pe nevoile clientului. Nicolae VicolDupă cum a menționat dl Nicolae Vicol, şef al IFPS: „Scopul lansării paginii oficiale www.fisc.md constă în promovarea continuă a spiritului de conformare benevolă a contribuabililor la declararea şi la plata obligațiilor fiscale, îmbunătățirea civismului fiscal prin instruirea unui cadru unitar al relațiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetățeni, bazat pe încredere şi susținere reciprocă, oferind soluții optime şi competente, concretizate într-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, prestate în conformitate cu realizările de ultimă oră în domeniul tehnologiilor”. Serviciul Fiscal de Stat interacţionează zilnic cu contribuabilii, iar măsurile administrative aplicate de funcționarii fiscali sînt privite ca parte componentă a politicii guvernamentale. De aceea e foarte important ca activitatea mediului de afaceri să fie uşurată prin stabilirea unor proceduri de raportare clare şi cuprinzătoare, procedurile de control fiscal să fie modernizate prin reducerea numărului acestora şi sporirea eficienţei, combaterea corupţiei în rîndurile funcționarilor fiscali şi asigurarea transparenței adecvate a activității SFS. Crearea unui nou site a SFS se înscrie în logica de apropiere şi deschidere a Serviciului Fiscal către cetăţeni, şi are ca scop, potrivit „Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015”, asigurarea comodității contribuabililor, minimizarea costurilor activităților de raportare fiscală pentru mediul de afaceri, soluționarea problemelor de ordin fiscal cu care se confruntă contribuabilii, toate acestea avînd drept scop general educarea civismului fiscal al populației. Vitalie Coceban„Asigurarea publicului cu informație actuală, obiectivă, autentică despre activitățile de bază ale organului fiscal, garantarea veridicității şi plenitudinii informației au reprezentat obiective de bază în procesul de elaborare a noii versiuni a site-ului. Astfel, contribuabilii vor avea mai multe posibilități în momentul accesării portalului, putînd să vizualizeze formularele tip ale declarațiilor şi regulile de îndeplinire a acestora, să facă cunoștință cu legislația fiscală, să pună întrebări, să se informeze prompt şi eficient, etc”, a specificat dl. Vitalie Coceban, administratorul Î.S. „Fiscservinform”. Avînd în vedere popularitatea site-ului SFS – potrivit datelor Google Analytics pentru perioada 1 noiembrie 2011 – 1 noiembrie 2012, portalul a fost vizitat de 1 milion 298 mii de utilizatori, dintre care 278 mii – vizitatori unici, iar vizualizarea paginilor a constituit, în total, suma de 4,81 milioane vizualizări. Un prim pas în asigurarea obiectivelor propuse a fost lansarea pe data de 1 noiembrie 2012 a unei noi pagini oficiale web a Serviciul Fiscal de Stat, capabilă să răspundă provocărilor secolului XXI. Folosind inovațiile tehnologice, SFS va impulsiona modernizarea procesului de administrare fiscală în Republica Moldova şi va realiza obiectivele generale şi specifice necesare pentru realizarea acestor priorități. Pentru a asigura atît autorităților publice, organelor administrației publice centrale şi locale, cît şi contribuabililor accesul rapid la informaţie, versiunea veche a paginii web a fost modificată şi reactualizată. La modernizarea acesteia au contribuit specialişti din cadrul Î.S. „Fiscservinform” – administratorul tehnico-tehnologic al Serviciului Fiscal de Stat. Obiectivele principale, urmărite la implementarea portalului oficial al Serviciului Fiscal de Stat, sînt prezentarea informației obiective şi autentice despre activitățile de baza ale Serviciului Fiscal de Stat; elaborarea unui nou design ergonomic pentru pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat; publicarea adreselor corespunzătoare şi modificările intervenite în datele documentelor oficiale; plasarea informațiilor actuale, cu indicarea datei fiecărui caz de publicare a documentului; garantarea veridicității, plenitudinii şi actualizării informației publicate pe site-ul oficial al SFS. Adiţional, dl Victor Cioclea, manager de proiecte din cadrul Î.S. „Fiscservinform”, a menționat: „Structura ajustată a paginii oficiale a SFS permite contribuabilului să recepționeze informații, aplicații şi servicii într-o singură vizualizare. Portalul oferă o imagine sigură şi individualizată a multiplelor compartimente şi servicii interactive disponibile pe pagina oficială. Acesta reprezintă un ghişeu unic de acces la informații critice şi aplicații primare, necesare unui contribuabil pentru a efectua operațiuni de raportare fiscală de zi cu zi. În acest sens, portalul a devenit o interfață de comunicare modernă şi interactivă între Serviciul Fiscal de Stat şi cetățeni”. În cadrul portalului web oficial al Serviciului Fiscal de Stat au fost întreprinse măsuri pentru a acorda suport e-transformărilor, care au loc în Republica Moldova datori-ta activității Centrului de Guvernare Electronică. Astfel, a fost susținut Programul pentru un guvern deschis, pentru a promova pe larg transparența, a combate apariția şi răspîndirea corupției, a eficientiza guvernarea şi a moderniza serviciile publice pentru cetățeni şi mediul de afaceri. Acest program vizează oferirea în mod proactiv de către instituțiile publice a datelor cu caracter public, în forma cea mai dezagregată posibilă şi în formate procesabile electronic (machine-readable). Unul din instrumentele pentru realizarea acestei inițiative este modulul „Contorul fiscal”, inserat pe prima pagină. Site-ul ţine cont de un şir de acte legislative şi normative, care reglementează sfera informatizării, ordinea formării şi utilizării resurselor informaționale de stat, precum şi informația ce se conține în acestea.
 • „Programul strategic de modernizare tehnologica a guvernării (e-transformare)”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011
 • Regulamentul „Privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012;
 • Legea Nr. 239-XVI din 13.11.2008 Privind transparența în procesul decizional;
 • Dispoziție Nr. 21-d din 26.03.2012 cu privire la realizarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) şi a Planului de acțiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare).
Pentru a conforma pagina nouă cu toate cerințele prevăzute de Regulamentul „Privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012, au fost examinate minuțios rezultatele monitorizării paginilor web ale autorităților publice centrale (APC), efectuată în cadrul proiectului „Monitorizarea implementării politicilor anticorupţie în APC” finanţat de Fundaţia Soros-Moldova. În procesul monitorizării a fost verificată prezenţa pe paginile web a indicatorilor obligatorii prevăzuți de legislație, actualizarea datelor şi existenţa referințelor la sursa publicării acestora. În rezultatul analizei a fost întocmit un clasament al APC, în funcție de calitatea paginilor web, varianta veche a site-ului SFS fiind pe locul întîi. Pentru a menţine calitatea, întîietatea la calitatea datelor disponibile pe site, la elaborarea noii pagini web oficiale a SFS au fost introduse şi date privind:
 • Declarațiile de interes personal ale conducerii IFPS şi Î.S. „Fiscservinform” (links)
 • Achizițiile publice (Componenta grupului de lucru pentru achiziții publice, planul anual de achiziții publice, anunțurile de achiziții publice, rezultatele de achiziții publice: firma contractantă, data încheierii contractului, valoarea acestuia).
 • Activitatea anticorupție (persoana responsabilă de activitatea anticorupție, planul anual al măsurilor de prevenire a corupției).
 • A fost efectuată o serie de lucrări asupra prezenţei indicatorilor obligatorii în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 188/2012.
Structura şi conținutul site-ului au fost elaborate, în conformitate cu regulamentele şi cerințele aprobate faţă de paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet şi solicitările parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat. 1. Serviciul Fiscal de Stat Exercită atribuțiile de administrare fiscală. Serviciul Fiscal de Stat este principalul pilon responsabil de colectarea veniturilor la Bugetul Public Național, care are obligația să asigure atît îmbunătățirea procesului de colectare a veniturilor bugetare, cît şi creşterea gradului de încredere publică în sistemul de administrare fiscală. 2. Legislaţia Fiscală Legislaţia fiscală reprezintă totalitatea normelor juridice, care stabileşte tipurile impozitelor şi modul de percepere a acestora pe teritoriul Republicii Moldova şi care reglementează relaţiile, ce ţin de apariţia, modificarea şi suspendarea angajamentelor fiscale. 3. Contribuabili Contribuabil, subiect al impunerii este orice persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective; persoana care, conform legislaţiei fiscale, este obligată sa reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate. 4. Informații Publice Informaţiile de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi instituţiile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activitatea unei autorităţi sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. 5. Contacte În acest compartiment se regăsesc informaţiile de contact şi orele de primire în audienţă a cetăţenilor în subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, informaţia privind depunerea petiţiilor, informaţii cu privire la birourile de consultaţii, amplasate în cadrul inspectoratelor fiscale teritoriale. În acelaşi timp, au fost selectate informații de prima necesitate pentru contribuabili pentru a avea acces rapid la acestea, ca exemplu:
 • Codul fiscal al RM;
 • Baza generalizată a practicii fiscale;
 • Transparență decizională;
 • Top noutăți;
 • Anunțuri;
 • Ultimele actualizări;
 • Monitorul fiscal FISC.md;
 • Calendarul fiscal;
 • Spoturi publicitare fiscale;
 • Panou informativ;
 • Opinia DVS. contează.
Sporirea numărului de servicii electronice fiscale, acordate de Serviciul Fiscal de Stat contribuabililor, şi integrarea acestora în noul portal al SFS şi în pagina oficială a serviciilor electronice servicii.gov.md constituie unul din obiectivele care urmează de a le implementa încontinuu. Cetățenii şi mediul de afaceri vor putea accesa mai uşor informațiile şi serviciile electronice, oferite de autoritățile administrației publice centrale, prin portalul guvernamental unic. Aceste servicii vor fi accesibile prin diverse canale: internet, telefonie mobilă, chioşcuri, terminale interactive etc. În acelaşi timp, instrumentele introduse pe site sunt integrate cu cele existente de pe portalul serviciilor electronice fiscale servicii.fisc.md, astfel, serviciile electronice fiscale devenind mai aproape de contribuabil. Serviciile au fost integrate pentru a elimina nevoia de a naviga mai multe site-uri şi aplicaţii web, astfel încît utilizatorii pot accesa diverse informații şi serviciile necesare pentru a-şi face munca sau pentru a efectua o tranzacție de raportare. Acestea sunt structurate după tipul de autorizație:
 • Persoane juridice
 • Persoane fizice
 • Autorităţi publice
Scopul principal al serviciilor este simplificarea la maximum a procesului de raportare fiscală şi asigurarea accesului direct la servicii de informare din domeniul fiscal. Pe site-ul www.fisc.md sunt disponibile acum:
 • Serviciul „Declaraţie electronică” – reprezintă o metodă de perfectare şi prezentare a documentelor fiscale prin intermediul reţelei internet.
 • Serviciul „Declarație rapidă” – reprezentă o metodă automatizată de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, utilizând ultimele realizări în domeniul tehnologiei de codificare Bi – dimensională (Bar cod). Este important să menționăm că, fiecărui agent economic conectat la serviciul „Declaraţie electronică” i se oferă gratuit acces de utilizare şi la alte servicii precum:
 • „Registrul general electronic al facturilor fiscale” - destinat organizării evidenţei electronice a facturilor fiscale la agentul economic, furnizor al bunurilor materiale şi a serviciilor. Scopul său constă în uşurarea, simplificarea, sporirea eficienţei şi rapidităţii procesului de evidenţă al facturilor fiscale ale agenţilor economici din republică.
 • „Facturi Fiscale” - permite verificarea apartenenţei facturii fiscale prin introducerea codului fiscal al întreprinderii, seriei şi numărului facturii. Ca rezultat, solicitantul obţine informaţia privitor la apartenenţa facturii fiscale întreprinderii emitente.
 • „Descarcă formulare” - oferă posibilitatea descărcării tuturor formularelor dărilor de seamă fiscale. Conţinutul lor este permanent actualizat, conform modificărilor sau redactărilor operate de Inspectoratul Fiscal de Stat. Toate formulare sînt în format PDF şi pot fi uşor accesate, descărcate şi imprimate. Totodată, serviciu acordă un suport informativ pentru contribuabili privind modalitatea de completare a formularelor, conform instrucţiunilor corespunzătoare ataşate.
 • „Informația despre contribuabil” - oferă posibilitatea verificării informaţiilor despre contribuabil. La introducerea codului fiscal, contribuabilul poate obţine informaţie despre identitatea întreprinderii: codul fiscal al întreprinderii solicitate, denumirea acesteia, forma organizatorico-juridică, abreviatura, genurile de activitate, date despre subdiviziuni şi datele despre înregistrarea în calitate de plătitor T.V.A. şi accize.
 • „Semnătura digitală” - semnătură electronică de autentificare pentru semnarea rapoartelor fiscale, transmise de către contribuabili prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”.
 • „Acces avansat la informaţii despre contribuabil” - conține informaţii extinse privind contribuabilul verificat. Cu alte cuvinte, pe lîngă datele standarde care conţin codul fiscal şi denumirea, se prezintă informaţii privind genul de activitate al contribuabilului, adresa juridică a sediului, date despre subdiviziuni, date despre înregistrarea în calitate de plătitor T.V.A. şi accize.
 • „Verificarea controalelor fiscale” - permite agentului economic să obțină informații privind controlul fiscal planificat. La introducerea codului fiscal al agentului economic sau denumirea întreprinderii, utilizatorul obține posibilitatea să vizualizeze perioada de timp - semestrul şi anul cînd va fi efectuat controlul fiscal.
 • „Cutia electronică poştală de înştiințare” - constă în fortificarea interacțiunii între Serviciul Fiscal şi contribuabil în ceea ce priveşte obținerea operativă a tuturor informațiilor din domeniul fiscal.
Astfel, portalul este bine închegat, prezintă o imagine personalizată a Serviciului Fiscal de Stat cu o organizație logică şi sistematizare a informațiilor care duc la o creştere a productivității. Adițional, acesta oferă o gamă largă de oportunități, pentru a permite vizitatorilor să navigheze rapid şi comod în spațiul virtual. Și nu în ultimul rînd, trebuie spuse cîteva cuvinte despre platforma tehnologică pe care a fost construit noul site. Sistemele de astăzi, în ciuda tehnicii avansate şi a funcționalității vaste, de cele mai multe ori nu satisfac aşteptările şi nevoile clientului. Mai mult, sistemele tind să fie scumpe de întreținut şi de produs, parțial şi datorită deficiențelor din descrierile tehnice. Astfel, noul portal web oficial al Serviciului Fiscal de Stat a fost conceput, ca şi portalul Serviciilor electronice fiscale, pe platforma ASP.net, fiind bine cunoscută dezvoltătorilor din cadrul Î.S. „Fiscservinform”, oferă posibilitatea unei integrări uşoare cu toate serviciile electronice fiscale şi realizării sarcinilor impuse de legislația în vigoare, implementarea propunerile parvenite din partea Serviciului Fiscal de Stat şi nu în ultimul rînd ale Contribuabililor. Din punct de vedere tehnologic www.fisc.md se bazează pe platforma ASP.NET, conține BackOffice pentru a permite ultirioară publicare şi modificarea conținutului informației publicate..NET este un cadru (Framework) de dezvoltare software unitară care permite realizarea, distribuirea şi rularea aplicațiilor-desktop Windows şi aplicațiilor WEB.

Monitorul fiscal FISC.md Nr.10 2012


3906 views

The date of publishing:

03 June /2013 16:34

Catalogul tematic

Servicii electronice

Tags:

Servicii electronice fiscale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon