Electronic services

Vitalie Ciumacenco: „SIECC–Sistemul informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului”

Serviciul Fiscal de Stat, continuînd perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului informaţional propriu, începînd cu 01.01.2013 implementează un nou product, care va uşura la maximum deservirea de către organul fiscal a contribuabililor în aspectul evidenţei obligaţiilor fiscale. În complex cu sistemul „E-declaraţie”, deja implementat în serviciul fiscal, contribuabilului i se oferă suplimentar deservirea on-line, ce va diminua la maximum vizitele agenţilor economici la inspectoratul fiscal. Acest nou sistem se numeşte „Sistemului informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului”. Achitarea şi declararea obligaţiilor fiscale reprezintă o parte din responsabilităţile contribuabilului. La rîndul său, organul fiscal este responsabil de evidenţa şi controlul obligaţiilor fiscale şi a plăţilor efectuate de contribuabili (formarea Contului Curent al contribuabilului) şi oferirea unui spectru larg de servicii plătitorilor de impozite. În activitatea sa contribuabilii deseori necesită autentificarea, care ar arăta lipsa de restanţe faţă de bugetul public naţional. Prezentarea de certificate, care ar proba lipsa datoriilor contribuabilului faţă de bugetul public naţional, este impusă de lege pentru ca acesta să poată accesa o varietate de servicii publice, cum ar fi: acordarea dreptului de a importa bunuri în regim special, participarea la tendere publice, etc. Sistemul informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului are drept obiectiv primordial asigurarea accesului contribuabilului la Contul Curent al său şi primirea Certificatelor privind lipsa datoriilor faţă de buget, simplificîndu-se substanţial procedura de eliberare şi primire a Certificatelor. Totodată, sistemul informatic în cauză va oferi colaboratorilor Serviciului Fiscal de Stat şi altor organe ale administraţiei publice un suport pentru generarea informaţiilor şi rapoartelor privind situaţia la zi a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor (inclusiv asupra restanţelor) atît în stare agregată (după criterii geografici, domeniu de activitate, tipul întreprinderilor, etc.), cît şi în stare detaliată (pe fiecare contribuabil în parte). Concepţia Sistemului informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului (în continuare Concepţie) delimitează scopurile, sarcinile şi funcţiile soluţiei informatice, structura organizaţională şi constrîngerile normative şi legislative necesare elaborării şi exploatării sistemului informatic, procedurile automatizate, infrastructura tehnică şi politica de asigurare a securităţii şi protecţiei informaţiei. La elaborarea Concepţiei s-a ţinut cont de tehnologiile informatice adecvate momentului, luîndu-se în consideraţie experienţa şi practica internaţională în implementarea acestor practici. Impedimentul principal al activităţii Serviciului Fiscal de Stat constă în faptul că, în activitatea sa subdiviziunile SFS operează cu 2 subsisteme, care realizează aceleaşi obiective. Primul subsistem este realizat în baza SGBD FoxPro pentru Sistemul de Operare MS DOS la începutul anilor 90 şi nu permite accesarea bazei de date în regim client-server. Al doilea subsistem este realizat în baza SGBD Informix. Acest subsistem stochează şi gestionează toate datele cu privire la declaraţiile şi documentele de plată ale contribuabililor, procesate de Centrul de Procesare a Documentelor Fiscale (CPDF). La moment IFPS dispune de un cont curent al contribuabilului. Din păcate, această aplicaţie este realizată doar pentru SGBD FoxPro şi nu există posibilitatea de a accesa concurent baza de date în regim on-line (imposibilitate de lucru în regim multiuser şi multitasking). Din cauza limitelor fizice ale SGBD FoxPro (volumul maxim al fişierelor BD nu trebuie să de-păşească 2GB), IFPS este nevoit să păstreze datele pentru fiecare an fiscal în fişiere separate. Asigurarea inspectoratelor fiscale teritoriale a accesului doar la fişierele cu contribuabilii, ce ţin de arealul geografic gestionat de IFST, face inaccesibilă informaţia întreprinderilor cu subdiviziuni în alte raioane ale Republicii Moldova (astfel nu poate fi vizualizată de către IFST informaţia în ansamblu pe întreprindere cu subdiviziuni în diferite unităţi administrativ-teritoriale). Subsistemul informatic bazat pe SGBD Informix nu dispune de opţiuni care ar asigura un mecanism de audit informatic şi audit al stării sistemului fiscal al Republicii Moldova. Astfel, noul Sistem informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului va soluţiona nu doar problema accesibilităţii contului curent (oferind acces în regim on-line SFS, contribuabililor şi altor instituţii de stat), dar va oferi şi/ trebuie să ofere un mecanism OLAP de configurare şi generare a rapoartelor operative aplicabil în auditul informatic sau analiza sistemului fiscal al Republicii Moldova. Obiectivul primordial al SIECC este îmbunătăţirea proceselor de administrare a impozitelor, oferirea de servicii într-o manieră comodă contribuabililor, prin intermediul unui instrument pentru accesarea contului lor curent, precum şi simplificarea procesului de certificare a contribuabilului. Adiţional, soluţia informatică va asigura un control mai bun al restanţelor fiscale şi va sprijini Serviciul Fiscal de Stat în oferirea serviciilor calitative contribuabililor şi autorităţilor publice. Sistemul va prezenta un suport informatic eficient utilizat de SFS, contribuabili, alte autorităţi publice pentru vizualizarea datelor aferente obligaţiilor fiscale ale contribuabililor. Totodată, sistemul va efectua înregistrarea tuturor operaţiunilor efectuate de utilizatori cu înregistrarea detaliată a datelor, a parametrilor informaţiilor şi rapoartelor solicitate, precum şi va da posibilităţi de filtrate a diferitor tipuri de solicitări, inclusiv a diferitor utilizatori. Realizînd şi implementînd SIECC, SFS va dispune de un instrument eficient destinat controlului informaţiei privind restanţele şi/sau plăţile în plus. Adiţional se vor simplifica procedurile de emitere a certificatului fiscal (certificatul de lipsă a datoriilor faţă de bugetul public naţional) prin oferirea unui acces sigur la contul curent al contribuabilului autorităţilor publice, care au nevoie de notificarea privind lipsa datoriei a contribuabilului faţă de buget, pentru a le presta acestora diverse servicii. Astfel, va fi redusă substanţial o parte din volumul de lucru al SFS. Avantajul principal al SIECC constă în faptul că fiecare contribuabil va putea să-şi acceseze online contul său curent şi, în particular, statutul curent al tuturor datoriilor sau supraplăţilor sale, inclusiv arieratele istorice. Astfel, contribuabilul va avea posibilitate să confrunte datele din sistemul său de evidenţă contabilă cu cele stocate în baza de date a SFS. Pe de altă parte, alte autorităţi şi instituţii publice vor avea posibilitatea de a primi certificatul contribuabilului, fără a apela în acest scop la contribuabil. Un obiectiv major al SIECC consta în elaborarea lui conform cu specificaţiile unui sistem fiscal modern descris în Raportul Fondului Monetar Internaţional, care ar trebui să ofere:
 • administrarea şi evidenţa contului fiecărui contribuabil;
 • contabilizarea tuturor conturilor de debit şi credit pentru toate tipurile de impozite, pentru vizualizarea agregată şi detaliată a datelor pe fiecare contribuabil;
 • posibilitatea înregistrării tuturor tipurilor de impozite în conturi de acelaşi format;
 • posibilitatea separării obligaţiilor fiscale de alte venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat;
 • posibilitatea identificării adecvate a tuturor informaţiilor furnizate de sistemele de procesare a plăţilor şi veniturilor;
 • calcularea datelor scadente pentru tranzacţiile de intrare;
 • posibilitatea efectuării modificărilor prin reevaluări, ajustări de cont, transferuri etc.;
 • • posibilitatea solicitării în regim on-line a tuturor datelor despre contul contribuabilului;
 • • posibilitatea accesării şi vizualizării de către contribuabil a contului său în regim on-line, asigurîndu-se securitatea transferului datelor şi protecţia datelor cu caracter personal;
 • calcularea şi afişarea penalităţilor pentru neachitare sau achitare întîrziată a impozitelor;
 • structurarea contului contribuabilului pentru asigurarea unei delimitări clare între informaţiile despre impozite şi penalităţi şi/sau alte sancţiuni, astfel încît să fie posibilă prezentarea tuturor soldurilor contribuabilului pe oricare tip de impozit;
 • stabilirea periodicităţii (istoricului) apariţiei datoriilor (restanţelor);
 • generarea extrasului din cont pe suport de hîrtie sau în format electronic, pe tipuri de impozite sau cumulativ pentru toate impozitele.
 • trecerea în contul de debit şi credit în cadrul unui tip de impozite şi pe toate tipurile de impozite;
 • o varietate de tranzacţii de contabilizare, de exemplu, debite, credite, transferuri, rambursări, penalităţi, plăţi, ajustări, casări etc.;
 • generarea datelor de gestiune privind starea contului, generarea rapoartelor aferente IFPS (auditul sistemului fiscal) şi generarea rapoartelor aferente exploatării SIECC (auditul sistemului informatic);
 • suport pentru extragerea informaţiilor şi rapoartelor privind obligaţiunile fiscale, inclusiv privind restanţele la bugetul public naţional;
 • suport pentru extragerea informaţiilor şi rapoartelor privind restanţele corespunzătoare perioadelor fiscale în raport cu termenul de prescripţie.
La proiectarea Sistemului informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului s-a ţinut cont de următoarele principii generale:
 • Principiul divizării arhitecturii pe niveluri: constă în proiectarea independentă a subsistemelor SIECC, în conformitate cu standardele de interfaţă dintre niveluri;
 • Principiul legalităţii: care presupune crearea şi exploatarea sistemului informatic, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare şi a normelor şi standardelor internaţionale recunoscute în domeniu;
 • Principiul datelor sigure: stipulează introducerea datelor în sistem doar prin canalele autorizate şi autentificate;
 • Principiul securităţii informaţionale: presupune asigurarea unui nivel adecvat de integritate, selectivitate, accesibilitate şi eficienţă pentru protecţia datelor de pierderi, alterări, deteriorări şi de acces nesancţionat.
 • Principiul accesibilităţii informaţiei cu caracter public: care presupune implementarea procedurilor de asigurare a accesului cetăţenilor Republicii Moldova la informaţia cu caracter public, furnizată de soluţia informatică.
 • Principiul transparenţei: presupune proiectarea şi realizarea, conform principiului modular, cu utilizarea standardelor transparente în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii;
 • Principiul identificării: stipulează aplicarea unui număr unic invariabil de identificare pe fiecare certificat fiscal;
 • Principiul expansibilităţii: stipulează posibilitatea extinderii şi completării sistemului cu noi funcţii sau îmbunătăţirea celor existente;
 • Principiul de prioritate a primei persoane/a centrului unic: presupune existenţa unei persoane responsabile de rang înalt, cu drepturi suficiente pentru luarea deciziilor şi coordonarea activităţilor în vederea creării şi exploatării sistemului;
 • Principiul scalabilităţii - presupune asigurarea unei performanţe similare a soluţiei informatice pentru volumele mici de date şi accesări şi volume mari de date şi acces la sistem;
 • Principiul integrării cu asigurarea program existentă - presupune posibilitatea soluţiei informatice de a se integra şi interacţiona cu aplicaţiile deja implementate în cadrul SFS sau aplicaţiilor existente în cadrul altor autorităţi publice (Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică, CNAS, CNAM, etc.);
 • Principiul simplităţii şi comodităţii utilizării - presupune proiectarea şi realizarea tuturor aplicaţiilor, mijloacelor tehnice şi de program accesibile utilizatorilor Sistemului, bazate pe principii exclusiv vizuale, ergonomice şi logice de concepţie.
Rezultatele funcţionării Sistemului informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului pot fi divizate în rezultate interne şi externe, în dependenţă de locul apariţiei. Cele externe sunt acele care rezultă din scopul principal al sistemului – de a oferi utilizatorilor servicii de acces autorizat online la Contul Curent al Contribuabilului şi Certificatele Fiscale existente în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Rezultatele interne presupun asigurarea controlului asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor şi sporirea calităţii şi eficienţei administrării procesului de certificare fiscală. Sistemul informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului, fiind elementul de bază al modernizării sistemului informatic al IFPS, va oferi, la rîndul său, următoarele beneficii pentru Serviciul Fiscal de Stat:
 • sporirea venitului/ micşorarea cheltuielilor fără a necesita majorarea cuantumului sau numărului impozitelor, datorită adoptării unor procese de afacere mai eficace şi mai eficiente;
 • îmbunătăţirea calităţii deservirii contribuabililor prin intermediul unui proces de administrare fiscală eficient, care ar face mai uşoară conformarea contribuabililor;
 • îmbunătăţirea deservirii contribuabililor prin facilităţi on-line cum sunt dările de seamă electronice, accesul la conturile individuale şi un şir de alte posibilităţi de utilizare a produselor de autodeservire pentru contribuabili;
 • optimizarea şi eficientizarea procesului de luare a deciziei în cadrul SFS;
 • menţinerea unui spaţiu informaţional unic între toate subdiviziunile SFS şi autorităţile publice centrale;
 • sporirea eficienţei colectării impozitelor prin simplificarea identificării şi managementului neconformării şi colectarea ulterioară a impozitelor restante;
 • asigurarea unui mecanism privind informarea operativa privind starea disciplinei de plată a impozitelor şi volumul mijloacelor băneşti pasibil restituirii contribuabililor;
 • sporirea nivelului de performanţă şi profesionalism al angajaţilor SFS, prin oferirea de instrumente moderne pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin;
 • crearea premiselor pentru o posibila integrare a SIECC în cadrul sistemului informatic naţional, reieşind din strategia de edificare a societăţii informaţionale.
Ca încheiere, Serviciul fiscal de Stat al Republicii Moldova se bucură de implicarea semnificativă la elaborarea proiectului a donatorului USAID|BIZTAR, care a asigurat posibilitatea creării acestui sistem, cu speranţa colaborării şi participării pe viitor la dezvoltarea Sistemului fiscal al Republicii Moldova.
author icon

Vitalie Ciumacenco

Monitorul fiscal FISC.md Nr.10 2012


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

3720 views

The date of publishing:

15 November /2012 18:18

Catalogul tematic

Servicii electronice

Tags:

Servicii electronice fiscale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon