News

Gestionarul condominiului: cum are loc concursul de desemnare

În cazul în care o asociație nu și-a desemnat administratorul în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2022 cu privire la condominiu, situația durează mai mult de o lună și pe adresa autorității administrației publice locale în a cărei rază este amplasată asociația a fost depusă, în numele a cel puțin unui proprietar din condominiul cu destinație locativă cererea de desemnare prin concurs a gestionarului, APL va organiza un concurs pentru desemnarea gestionarului condominiului.

 

Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru desemnarea gestionarului condominiului, aprobat prin Hotărârea nr. 243 din 26 aprilie 2023, publicată în Monitorul Oficial din 26 mai.

 

Cererea pentru organizarea concursului pentru desemnarea gestionarului condominiului este însoțită de documentele ce confirmă identitatea și dreptul de proprietate al petiționarului/petiționarilor în cadrul condominiului pentru care se solicită organizarea concursului, precum și de dovada nedesemnării administratorului asociației pentru o perioadă mai mare de o lună.

 

 În cazul satisfacerii de către APL a cererii de organizare a concursului va fi emisă dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și desemnarea componenței nominale a acesteia, cu informarea solicitantului/solicitanților. Dispoziția se publică pe pagina web oficială a autorității administrației publice locale și se afișează pe panoul informativ al asociației proprietarilor în condominiu pentru care se organizează concursul respective.

 

În termen de 10 zile lucrătoare de la desemnarea membrilor comisiei de concurs, APL elaborează și publică anunțul cu privire la organizarea concursului pentru selectarea gestionarului condominiului.

 

Concursul pentru desemnarea gestionarului condominiului se desfășoară într-o singură etapă – cea de evaluare a dosarelor.

 

Dosarul de participare la concurs al persoanei fizice trebuie să conțină:

 

  • scrisoarea de motivație;
  • detalierea planului privind modul de asigurare a eficienței și transparenței activității gestionarului;
  • curriculumul vitae (CV);
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de studii;
  • cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale;
  • declarația pe propria răspundere cu privire la lipsa datoriilor față de bugetul public național și a datoriilor cu termen expirat față de terți;
  • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate (în cazul în care candidatul la concurs indică în CV despre absolvirea cursurilor).

 

Pentru a fi desemnat în calitate de gestionar al condominiului, dosarul candidatului câștigător, persoană fizică sau juridică, trebuie să acumuleze un punctaj mediu de 55 de puncte din 100 conform metodologiei stabilite.

 

Regulamentul intră în vigoare la 3 luni după data publicării, respectiv, la 26 august curent.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Monitorul Oficial al RM

817 views

The date of publishing:

29 May /2023 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

concurs | condominiu

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon