News

Implementarea politicii fiscale și vamale: vor fi revizuite mai multe acte normative

Proiectul modificărilor la un șir de Hotărâri de Guvernului ce țin de implementarea politicii fiscale și vamale, elaborat de Ministerul Finanțelor în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 356/2022 (politica vamală și fiscal pentru anul 2023), intrate în vigoare din 1 ianuarie anul curent, a fost inclus pe ordinea de zi a ultimei ședințe ale secretarilor generali de stat.

 

Astfel, Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93/2013, se propune a fi completat cu o secțiune nouă care va reglementa determinarea sumei TVA spre restituire conform1 art.1016 din Codul fiscal.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, suma TVA pasibilă restituirii conform art.1016 din CF se va determina pentru fiecare perioadă fiscală și va reprezenta valoarea cea mai mică dintre următoarele sume:

 

1) 20% din totalul sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate acestora documentate prin: SIA ”e-Factura” și, bonurile de casă emise de echipamentele de casă și control conectate la SIA ”MEV”, pentru care nu au fost emise facturi fiscale prin SIA ”e-Factura”;

2) suma depășirii determinată pentru perioada fiscală ca diferența dintre sumele specificate supra fără a fi luată în considerare suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru luna decembrie 2022: a) suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri și servicii, și importului de mărfuri aferente perioadei fiscale: achitată furnizorilor pentru mărfurile, serviciile procurate; achitată pentru mărfurile importate, cu excepția TVA ce revine valorii în vamă ajustate de Serviciul Vamal spre majorare; achitată la buget pentru valorile materiale, procurate de la persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul RM şi care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar; achitată la buget pentru proprietatea procurată de la întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr.149/2012; achitată la buget pentru proprietatea gajată, ipotecată, sechestrată procurată; b) suma TVA aferentă perioadei fiscale achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate.

 

Se propune ca în scopul determinării depășirii sumei TVA conform subpct. 2), stingerea sumelor TVA aferent livrărilor de mărfuri și servicii să se efectueze conform următoarei consecutivități: sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară începând cu luna ianuarie 2023, neachitate; sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară începând cu luna ianuarie 2023, achitate; sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară din luna decembrie 2022.

 

Autorii vin cu inițiativa, ca sumele TVA restituite subiecţilor impozabili, în modul stabilit la pct. 13 din Regulament, să fie supuse de către Serviciul Fiscal de Stat controlului tematic nu cel puţin o dată pe an, după cum este stabilit în redacția în vigoare a documentului, dar pe parcursul a 18 luni de la primul caz de restituire fără control.

 

Completările la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697/2014 prevăd că la calcularea venitului persoanei întreținute nu se va include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, reglementate prin Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.

 

Totodată, proiectul prevede modificarea și completarea Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123/2006, Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător (anexa nr.1), aprobat prin HG nr.693/2018; Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai RM (anexa nr.2), aprobat prin HG nr.693/2018; Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenţilor (anexa nr.3), aprobat prin HG nr.693/2018; Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială, aprobat prin HG nr.474/2016; Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin HG nr.704/2019.

 

Se preconizează că modificările vor intra în vigoare la data publicării în MO şi se vor pune în aplicare începând cu perioada fiscală a anului 2023.

-----------------

1Codul fiscal

 

Articolul 1016. Restituirea sumei TVA aferente

                       procurărilor de mărfuri și servicii

 

(1) Acțiunea prezentului articol se extinde asupra subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori de TVA, ce documentează tranzacțiile prin Sistemul informațional automatizat „e-Factura” și/sau prin bonuri fiscale emise de echipamentele de casă și control conectate la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, prin care dispun de depășirea sumei TVA aferente procurărilor (inclusiv TVA aferentă importurilor), față de suma TVA aferentă livrărilor, pentru tranzacțiile înregistrate începând cu 1 ianuarie 2023.

(2) Se acceptă spre restituire pentru fiecare perioadă fiscală, separat, suma TVA. determinată ca diferență între suma TVA aferentă procurărilor și suma TVA aferentă livrărilor efectuate, în limitele sumei și condițiilor stabilite de Guvern. Suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară se diminuează cu suma TVA solicitată spre restituire conform prezentului articol.

(3) Modul de restituire a TVA și consecutivitatea stingerii sumelor TVA aferente livrărilor din contul sumelor TVA deduse se aprobă de Guvern. Restituirea TVA se efectuează într-un termen ce nu depășește 45 de zile din data depunerii cererii de restituire, iar în cazul contribuabililor care au depus dezacord împotriva actului de control – într-un termen ce nu depășește 60 de zile de la data depunerii cererii.

(4) Restituirea TVA conform prezentului articol se efectuează subiectului impozabil în contul stingerii restanțelor față de bugetul public național, iar în lipsa restanțelor, la cererea subiectului impozabil, în contul viitoarelor obligații ale acestuia față de bugetul public național sau la contul bancar și/sau contul de plăți al subiectului impozabil respectiv.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1146 views

The date of publishing:

28 March /2023 09:07

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

politica fiscală | Proiect | restituirea TVA

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon