Meal tickets

Eficientizarea emiterii, acordării și rambursării valorii tichetelor de masă

La data de 3 august 2018, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 285-294, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.132 din 30 iulie 2018 cu privire la modificarea și completarea Ordinului MF nr.95 din 07 mai 2018 privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, a Instrucțiunii de completare a Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor și a Declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază. Astfel, conform pct. 3 din Ordinul MF nr.95, persoanele juridice care dețin licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și rambursare a valorii acestora vor prezenta către data de 25 a lunii octombrie 2018, Registrul cu privire la tichetele de masă acceptate de către unitatea comercială/de alimentație publică, care se vor prezenta pentru fiecare perioadă de raportare (lună) separat de la perioada începerii activității până la data 30 septembrie 2018. Ordinul de modificare menționat, a fost elaborat cu scopul eficientizării administrării domeniului de emitere, acordare, acceptare și rambursare a valorii tichetelor de masă. Prin urmare, Ordinul nr.132/2018 conține modificări la denumirea Registrului cât și completări, cum ar fi introducerea coloniței „Valoarea TM pe suport electronic în sold la finele perioadei de gestiune”, ce a fost introdusă în scopul creării posibilității generării rapoartelor pe fiecare angajat și depistarea tichetelor de masă a căror termen a depășit termenul de valabilitate de 6 luni. Concomitent, în urma analizei practicii internaționale a procesului de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, cât și a controlului respectării legislației în acest domeniu, s-a considerat necesar completarea Registrului menționat cu informația referitor la valoarea totală a tichetelor de masă decontate (achitate) de operator, numărul și data documentului de decontare (achitare) de operator, precum și alte informații relevante ducerii evidenței tichetelor de masă. De asemenea s-a introdus colonița „Valoarea totală a TM distruse” în scopul racordării datelor din compartimentul „TM distruse de operator**”.

Anexa nr. 5 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. ______ din ____________ 2018

REGISTRUL cu privire la tichetele de masă acceptate de către unitatea comercială/de alimentație publică

Nr. crtDe
nu
mi
rea
uni
tății
co
mer
ciale
de
ali
ment.
publi
Co
dul
fis
cal
al
unit.
co
mer./
de
alim.
publ
ică
De
nu
mi
rea
anga
ja
to
ru
lui
Co
dul
fis
cal
IDNP
al
anga
jato
rului
Nu
me
le
și
pre
nu
mele
sal
aria
tului
(col.
10
din
ane
xa
nr.3)
Nu

rul
per
so
nal
de
iden
tifi
care
all
sala
ria
tului
(IDNP)
(col.11
din
ane
xa
nr.
3)
For
ma
TM
(TMH
/TMF)
Nu

rul
de
iden
tifi
care
al
su
portu
lui
elec
tronic*
Se
ria
num
eri
că a
TM
Nu

rul
TMH
resti
tuire
/TME
valo
rifi
cate
Va
loa
rea
no
mina
lă a
unui
TM
Va
loa
rea
to
tală a
TM
(col
12
xcol
13)
Va
loa
rea
to
tală a
TM
de
con
tare
(achi
tate)
de
ope
rator
Nu

rul
și
data
doc.
de
de
con
tare
(achi
tare)
de
ope
rator
Va
loa
rea
TM
pe
su
port
elec
tro
nic
în
sold
la fin
ele
pe
rioa
dei
de
esti
une
Se
ria
nu
me
rică
a
TM
de
la


la
de
la


la
12345678910111213141516171819
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
* Se completează în cazul TME. ** Nu se completează în cazul TME.
author icon

Victor Sîrbu

author icon

Sandra Dolghii

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1904 views

The date of publishing:

03 September /2018 11:44

Catalogul tematic

Administrare fiscală

Tags:

tichet de masa | servicii | rambursare | Ordin MF

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon