Diverses

CINCI lucruri pe care trebuie să le ştii dacă vrei să-ţi deschizi o afacere în Republica Moldova

Atunci când te hotărăști să-ți deschizi o afacere, este esențial să te înarmezi cu multe cunoștințe în domeniu. Agora îți prezintă mai jos o listă de cinci lucruri de care ai trebui să ții cont dacă vrei să te lansezi în lumea business-ului. Această listă a fost întocmită în parteneriat cu specialiștii Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). 1. Ce documente sunt necesare pentru înregistrarea afacerii Persoanele juridice, filialele și reprezentanţele lor sunt înregistrate de către Camera Înregistrării de Stat în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data prezentării tuturor documentelor necesare înregistrării. Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice se prezintă:
 • buletinele de identitate ale fondatorilor sau reprezentanţilor acestora, împuterniciţi prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum şi al administratorului persoanei juridice, în cazul în care fondatorul și administratorul nu este aceeași persoană;
 • dovada achitării taxei de înregistrare ( taxa variază de la 50 de lei până la 2.600, în funcție de numărul de zile, dar și forma juridică aleasă. Tabelul prețurilor poate fi accesat AICI).
 • cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţia de forma juridică de organizare, în două exemplare;
 • avizul Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare - pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii şi asociaţiile de economii şi împrumut.
De asemenea, înregistrarea persoanei juridice se efectuează şi în regim de urgenţă (24 ore sau 4 ore), precum şi în zi de odihnă sau sărbătoare. 2. Care sunt diferențele dintre formele principale de organizare juridică a afacerii Potrivit Codului Civil, secțiunea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, activitatea de antreprenoriat poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:
 1. Întreprinzătorul individual;
 2. Societate cu răspundere limitată;
 3. Societate pe acţiuni;
 4. Societate în nume colectiv;
 5. Societate în comandită;
 6. Cooperativă de întreprinzător;
 7. Cooperativă de producţie;
 8. Întreprindere de arendă;
Cele mai frecvent întâlnite forme organizatorico-juridice ale întreprinderilor în Republica Moldova sunt întreprinzătorul individual și societatea cu răspundere limitată. Întreprinzătorul individual (Î.I.): Cadrul legal existent stipulează că, persoana fizică are dreptul să practice activitate de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică din momentul înregistrării de stat în calitate de întreprinzător individual. Întreprinzătorul individual este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul întreprinzătorului individual se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sunt interzise de legislaţie. Antreprenorul-posesor al întreprinderii individuale poartă răspundere nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul său. Avantaj - nu este necesar un capital iniţial minim şi nu sunt restricţii privind bunurile care sunt puse la baza afacerii. Nu există cerinţe privind formarea unui capital de rezervă. Dezavantaj - răspundere civilă nelimitată, fondatorul răspunde pentru obligaţiile întreprinderii cu tot patrimoniul său, cu excepţia bunurilor care, conform legii, nu pot fi urmărite. Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.): Societatea cu răspundere limitată - este societatea comercială cu personalitate juridică al cărei capital social este divizat în părţi sociale conform actului de constituire şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii. Capitalul social al societăţii se constituie din aporturile asociaţilor şi reprezintă valoarea minimă a activelor, exprimată în lei, pe care trebuie să le deţină societatea. Drepturile şi obligaţiile întreprinderii persoană juridică sunt exercitate în nume propriu, independent de cele ale persoanelor care au fondat-o. Avantaj - răspundere civilă limitată, întreprinderea răspunde pentru obligaţii doar cu patrimoniul său propriu, iar asociaţii nu răspund pentru obligaţiile întreprinderii. Dezavantaj - administrarea este destul de formalizată şi complicată, eficienţa administrării depinde de mai mulţi factori (numărul de asociaţi; ponderea fiecărui asociat în capitalul social etc.). 3. Care sunt principalele etape pentru înregistrarea afacerii În anul 2014, de către Guvernul Republicii Moldova a fost simplificată procedura de înregistrare a IMM-urilor. Prin urmare, solicitantul se prezentă la ghișeul unic al Camerei Înregistrării de Stat pentru iniţierea afacerii, pentru depunerea și recepționarea informaţiei privind înregistrarea de stat. Ulterior, organul înregistrării de stat va obține informaţiile necesare înregistrării direct de la autorităţile publice prin intermediul reţelelor electronice. De asemenea, informaţiile din Registrul de stat sunt prezentate în mod automat autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială, fără a mai fi necesară implicarea solicitantului, cum se practica anterior. 4. Cum se procedează în cazul unor afaceri care necesită anumite licențe sau autorizații Majoritatea activităţilor antreprenoriale se desfăşoară în baza autorizaţiilor de funcționare și/sau licenţelor, în dependență de genul de activitate, și domeniul de investiții. Autorizare a activității de antreprenoriat se efectuează în baza Legii „cu privire la reglementarea prin autorizare a activității de antreprenoriat”. Există și genuri de activitate care necesită a fi licențiate pentru practicarea acestora în câmpul legal. Genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere, procedura de licențiere precum și reglementările de baza pot fi regăsite în Legea nr. 451 din 30.07.2001 „privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător”. De menționat că, activitatea de întreprinzător se autorizează și se licențiază în baza actelor legislative menționate mai sus, care cuprind regulamente de autorizare, desemnând, totodată, taxele şi organele împuternicite în acest sens. 5. Mecanismul de impozitare a companiilor din Republica Moldova Din momentul înfiinţării unei afaceri, întreprinzătorul devine responsabil pentru achitarea diferitor impozite, taxe şi altor plăţi obligatorii. Pentru asigurarea mijloacelor ce se remit cetăţenilor în formă de pensii şi indemnizaţii se achită plăţi obligatorii, atât la bugetul asigurărilor sociale de stat, cât şi la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Astfel, sunt trei tipuri de plăţi obligatorii:
 1. Impozite şi taxe;
 2. Contribuţii de asigurări sociale obligatorii;
 3. Primele de asigurări medicale obligatorii.
Impozite şi taxe Sunt două categorii de impozite şi taxe:
 1. Impozite şi taxe generale de stat;
 2. Impozite şi taxe locale.
La rândul său, impozitele şi taxele generale de stat se clasifică:
 1. Impozitul pe venit
 2. Taxa pe valoarea adăugată
 3. Accizele
 4. Alte impozite şi taxe generale de stat (impozitul privat, taxa vamală şi taxele rutiere).
Petru mai multe detalii privind mecanismele de impozitare a întreprinderilor din Republica Moldova puteți găsi la adresa www.fisc.md. Impozitele, taxele şi celelalte plăţi obligatorii pot suferi, periodic, o serie de modificări. De aceea este necesar că antreprenorii să fie la curent cu documentele normative care le reglementează. Prin urmare, pot fi consultate bazele de date electronice existente la adresele: www.justice.md; www.fisc.md. Echipa ODIMM susține și încurajează inițiativele persoanelor fizice și agenților economici de a lansa și dezvolta propriile afaceri. Este cunoscut faptul că, sectorul IMM serveşte drept bază pentru dezvoltarea economiei naţionale. Experienţa internaţională ne demonstrează clar că, sectorul IMM are o contribuţie substanţială la realizarea PIB-ului, crearea noilor locuri de muncă şi stimularea dezvoltării unei economii competitive.

via agora.md

Instituții:

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA)

4873 views

The date of publishing:

11 December /2014 14:09

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

ODIMM | Afacere | taxa | business

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon