News

Noi prevederi ale Legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în vigoare

Vineri, 24 mai anul curent, fiind publicată în Monitorul oficial, a intrat în vigoare Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative, prevederile căreia au drept scop asigurarea aplicării eficiente și complete a măsurilor restrictive internaționale privind subiecții restricțiilor stabilite prin actele Uniunii Europene și deciziile adoptate de organizațiile internaționale sau de alte state, la care s-a aliniat RM.

 

Astfel, modificările și completările la Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale stabilesc că în cazul identificării unor probe, informații documentate cu privire la faptul că printr-o activitate sau tranzacție se urmărește eludarea măsurilor restrictive internaționale, Agenția Servicii Publice, precum și alte autorități publice, băncile, unitățile de schimb valutar, societățile de investiții, asigurătorii, avocații, notarii, organizatorii jocurilor de noroc, alți entități raportoare, stabilite1 la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017, care vor depista asemenea cazuri, vor raporta, în termen de 24 de ore din momentul identificării acestora, Serviciului Fiscal de Stat.

 

Totodată, conform completărilor la art. 6 din Legea nr. 25/2016 prevăd că mecanismul și modelul de raportare a informațiilor cu privire la faptul că printr-o tranzacție se urmărește eludarea măsurilor restrictive internaționale urmează a fi stabilite prin ordinul directorului SFS.

 

Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări, SFS poate solicita de la Serviciul de Informații și Securitate și de la Serviciul Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor furnizarea informațiilor suplimentare despre datele deținute în privința subiecților restricțiilor pe marginea activității sau tranzacției raportate și efectua în paralel verificările necesare în termen de 30 de zile de la data raportării.

 

În aceste condiții activitatea sau tranzacția raportată va fi sistată pe un termen de până la 30 de zile prin decizie a SFS, care este în drept să aplice și să ridice măsuri asigurătorii asupra bunurilor, inclusiv asupra mijloacelor bănești. Se prevede că termenul dat va putea fi prelungit de către autoritatea fiscală  cel mult de 3 ori, pentru intervale identice de 30 de zile. Abținerea entităților raportoare de la executarea tranzacțiilor va înceta doar ca urmare a revocării de către SFS a deciziei de sistare. 

 

Completările prevăd că în perioada sistării activității sau tranzacției, SFS va întreprinde măsuri pentru a identifica dacă beneficiarul efectiv al activității sau tranzacției este un subiect al restricțiilor. În cazul confirmării, SFS va dispune blocarea conform2 art. 29 din Legea nr. 25/2016, iar în cazul în care acest fapt nu se va confirma, autoritatea fiscală va dispune revocarea deciziei de sistare.

_______________

1 Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Articolul 4. Entitățile raportoare

(1) Sub incidența prezentei legi cad următoarele persoane fizice și juridice, denumite în continuare entități raportoare:

a) băncile;

b) unitățile de schimb valutar (altele decât băncile);

c) societățile de investiții;

d) societățile de registru, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;

e) asigurătorii sau reasigurătorii  și  intermediarii  în  asigurări  și/sau  în reasigurări care  desfășoară  activitate în  limitele  claselor de asigurări  de  viață, inclusiv cele cu participarea la investiții;

f) administratorii fondurilor de pensii facultative, societățile de administrare a investițiilor;

g) organizațiile de creditare nebancară, asociațiile de economii și împrumut;

h) agenții imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare este mai mare de 200000 de lei;

i) societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale, cu excepția prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi și a prestatorilor de servicii de inițiere a plății, care activează în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;

j) avocații, notarii, administratorii autorizați, executorii judecătorești și alți liber profesioniști, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, a valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți, pentru constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă, în numele sau pentru clienții lor, în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile, crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;

k) organizatorii jocurilor de noroc;

l) auditorii, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali care prestează, ca activitate economică sau profesională principală, servicii de contabilitate și consultanță fiscală;

m) alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri (inclusiv persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase) în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sunt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care au legătură între ele;

n) persoanele fizice/juridice care desfășoară activitate fiduciară, altele decât cele prevăzute la lit. f) și j);

o) persoanele care depozitează, comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, precum și de rezidenții din zone economice libere, dacă valoarea tranzacției sau a tranzacțiilor/operațiunilor ce au legătură între ele este de 200000 de lei sau mai mult;

p) furnizorii de servicii de finanțare  participativă.

 

______________________

 

2Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale

Articolul 29. Decizia de blocare a fondurilor

                      sau a resurselor economice

(1) După primirea înștiințării ori raportării potrivit art. 23 sau 28 și efectuarea cercetărilor necesare, Serviciul Fiscal de Stat dispune, în termen de două zile lucrătoare, blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietate, sunt deținute de sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind subiecți ai restricțiilor.

(2) Serviciul Fiscal de Stat, după efectuarea cercetărilor necesare, dispune blocarea inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele prevăzute la alin. (1) ori a fondurilor sau a resurselor economice deținute ori controlate, individual sau împreună, de persoanele prevăzute la alin. (1).

(3) Decizia prevăzută la alin.(1) se comunică în termen de două zile lucrătoare persoanelor fizice și juridice care au făcut raportarea respectivă, conform art.23 și 28, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, autorităților publice competente pentru notarea blocării, după caz, precum și persoanelor sau entităților vizate de ordin, dacă este posibil. Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică în toate cazurile și Serviciului de Informații și Securitate.

(4) Serviciul Fiscal de Stat asigură publicarea deciziilor prevăzute la alin. (1) și (2) în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(5) Deciziile prevăzute la alin.(1) și (2) pot fi contestate potrivit procedurii de contencios administrativ, după parcurgerea procedurii prealabile. Serviciul Fiscal de Stat are obligația de a analiza periodic măsura dispusă prin deciziile prevăzute la alin. (1) și (2) și de a o revoca din oficiu sau la cerere când constată că menținerea acesteia nu se mai justifică. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacată potrivit procedurii de contencios administrativ.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

340 views

The date of publishing:

27 May /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți | Legislație fiscală

Tags:

prevedere legislativa | legislatie | masuri | masuri restrictive

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon