Panorama

Agenția Fiscală Suedeză: „Corect de la bun început”

Impozitarea, în esența sa, este inerentă suveranității țării. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și-a propus, acum doi ani, să îmbunătățească controlul fiscal și deservirea contribuabililor și, cu acest scop, a semnat un Acord de colaborare cu Agenția Fiscală Suedeză (AFS), de preluare a experienței și a noilor cunoștințe în domeniul administrării fiscale. Semnarea Acordului a fost determinat de necesitatea fortificării statutului SFS, îmbunătățirea deservirii contribuabililor, asigurarea unei comunicări eficiente, precum și modernizarea controlului fiscal. La semnarea Acordului ambasadoarea Suediei, doamna Ingrid Tersman, a menționat că acest proiect este un program de importanță strategică pentru viitorul european al Moldovei. Suedia, prin intermediul Agenției Fiscale Suedeze, va ajuta Moldova să-şi înceapă calea sa spre o organizație modernă, una orientată spre contribuabili. Aceasta înseamnă o administrație fiscală transparentă, care îşi tratează clienții în mod responsabil şi care se bucură de încredere în rîndul cetățenilor, a accentuat doamna Ingrid Tersman. Termenul Suedia înseamnă Regatul Suediei şi include orice întindere în afara apelor teritoriale ale Suediei înăuntrul căreia, după legislația Suediei şi în conformitate cu dreptul internațional, Suedia poate exercita drepturile sale cu privire la explorarea şi exploatarea resurselor naturale aflate pe fundul mării sau în subsolul acestuia. Dar care este istoria de succes a acestei administrații? Cum este organizată structural și ce metode de administrare aduc mai mare plus valoare? AFS este în subordinea Ministerului Finanțelor al Suediei, dar este independentă în luarea deciziilor. Funcțiile Agenției Fiscale Suedeze sunt destul de diverse și includ:
 • Impozitarea, administrarea fiscală este funcția de bază și pentru această funcție se alocă 84% din resursele disponibile;
 • Înregistrarea populației. Această funcție a fost preluată de la biserici și constituie 9% din resurse;
 • Taxarea proprietății. Este o funcție similară cu Serviciul de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale din primăriile din Republica Moldova, pentru care sunt alocate 2% din resurse;
 • Investigarea crimelor fiscale. Pentru această funcție sunt alocate 3% din resurse, adică aproximativ 200-220 persoane;
 • Inventarierea imobiliară cheltuie 1% din resurse;
 • Eliberarea ID cardurilor cheltuie 1% din resurse.
În total, în cadrul AFS activează 10 371 angajați, dintre care în sediul central, la Solna, Stokholm, sunt 1 984, iar în regiunile fiscale 8 387 angajați. Organigrama AFS se prezintă în figura de mai jos. Bineînțeles, drumul parcurs de Agenția Fiscală Suedeză a fost unul de lungă durată, dintr-o instituție de forță – în 1970 – pînă la una care balansa între forță și servicii contribuabililor – în 1990. Iar în prezent este una dintre cele mai credibile instituții guvernamentale, conducîndu-se de sloganul „Corect de la bun început” şi promovînd relații de parteneriat cu contribuabilul. Scopurile pe termen lung ale AFS nu diferă de scopurile administrațiilor fiscale moderne și sunt:
 • diminuarea decalajului fiscal;
 • consolidarea încrederii;
 • tratarea tuturor contribuabililor cu respect;
 • corectitudinea informațiilor colectate de administrația fiscală.
Valorile AFS sunt: a fi proactivi, de încredere și de ajutor, prin intermediul paginii web, serviciilor electronice, altor servicii prestate contribuabililor. Pe parcursul activității AFS a schimbat orientarea administrării fiscale. Dacă anterior accentul era pus pe plata corectă a impozitelor și a taxelor și prezentarea declarațiilor fiscale, actualmente prioritar este contabilizarea conformă a activității și acordarea suportului necesar în desfășurarea afacerilor de la bun început. Întru realizarea acestui obiectiv, accentul se pune pe prevenirea, pe de o parte, și pe combaterea evaziunii fiscale, pe de altă parte. Pe termen lung se presupune reducerea și dezvoltarea acestor două accente. Ținînd cont de faptul că AFS este cea mai de încredere instituție guvernamentală din Suedia, aceasta încearcă să fie la fel de transparentă. În acest sens și pentru a preveni crimele economice, AFS furnizează informație, la solicitare, despre contractorii/sub-contractorii cu care cineva dorește să aibă relații economice. Controlul fiscal sau auditul fiscal în Suedia se planifică în exclusivitate în baza riscurilor. Care este scopul acestui audit fiscal? Orice contribuabil supus controlului/auditului este informat că inițierea unui audit înseamnă că AFS a decis să examineze informațiile pe care le-a furnizat contribuabilul și care pot servi ca bază pentru, de exemplu, rambursarea impozitului. Scopul unui audit este de a asigura că contribuabilul va plăti exact suma impozitului pe care este obligat să o plătească prin lege. What is the purpose of an audit? An audit means that the Swedish Tax Agency has decided to examine the information that you provided it with as the basis for, e.g., your tax return. The purpose of an audit is to ensure that you will pay exactly the amount of tax that you are obliged to pay by law. The decision to hold an audit as well as its results are protected by confidentiality and all public officials who have any knowledge of the audit have a duty to observe this provision. It is solely the Swedish Tax Agency that may decide on an audit on the basis of the Swedish Tax Procedure Act Decizia de a organiza un audit, precum și rezultatele acesteia sunt protejate de confidențialitate și toți funcționarii publici, care au informații despre audit, au datoria de a respecta această dispoziție. Exclusiv Agenția Fiscală Suedeză poate decide cu privire la un audit, în baza prevederilor Codului de procedură fiscală suedez. Obiective pe termen scurt ale AFS sunt:
 • tratarea tuturor contribuabililor cu respect
 • planuri și obiective fixe stabilite, măsurabile
 • concentrarea pe un anumit domeniu
 • focusarea (concentrarea resurselor disponibile) asupra ariilor / domeniilor de activitate cu scopul creşterii conformării, concomitent cu majorarea eficienței organizatorice
Sistemul fiscal suedez pune un mare accent pe analiza riscurilor. Acest fapt se datorează, în primul rînd, obiectivului stabilit de către Guvernul Suediei „O societate unde fiecare este dispus să plătească corect obligațiile ce le revin”. Abordarea strategică a conformării voluntare se bazează pe principiul „Corect de la bun început” („Right from the start”), ceea ce presupune o atitudine corectă față de contribuabil, chiar de la momentul creării lui şi implementarea abordării „ușor de a te conforma și dificil de a nu te conforma” („Easy to comply and difficult not to comply”), precum și asigurarea unui dialog continuu și deschis cu societatea. Un alt punct forte este faptul că AFS încearcă să fie un angajator atractiv. Un exemplu elocvent al unui obiectiv pe termen scurt: cel puțin 80% dintre cei care sunt în contact cu AFS să fie satisfăcuți de atitudinea respectuoasă față de ei. Pentru AFS foarte mult contează atitudinea contribuabililor, a cetățenilor față de administrarea fiscală. Rapoartele anuale de activitate reflectă sistematic rezultatele sondajelor referitoare la perceperea contribuabililor a calității serviciilor acordate, a respectului și profesionalismului funcționarilor fiscali. În procesul de analiză a comportamentului contribuabililor, precum și a domeniilor de risc, AFS utilizează practic același model de management al riscurilor, propus de către Uniunea Europeană, și pe care SFS din Republica Moldova îl implementează în practică. Locul pe care îl ocupă procesul de management al riscurilor în cadrul Agenției Fiscale Suedeze este de o importanță strategică pentru atingerea obiectivelor pe termen lung stabilite de Guvernul Suediei. Totodată, acest proces, pentru a fi aplicat în practică, este realizat concomitent prin intermediul a mai multor instrumente. În cazul AFS, „conformarea benevolă” semnifică acordarea suportului necesar și monitorizarea contribuabililor, chiar de la începutul activității, aceștia fiind mereu în vizorul administrației fiscale, și nu doar atunci cînd prezintă riscuri. Una dintre cele mai sigure, eficiente metode de management este follow- up, controlul intern. AFS a îndreptat atenția de la planificare spre monitorizare, evaluare şi raportare anuală. În fiecare lună AFS publică un raport al variatelor statistici pe diverse probleme, monitorizînd scopurile operaționale. Prin aceste raporturi, dări de seamă, se menține un dialog, o conexiune cu toate regiunile, departamente pentru a afla rezultatele şi informațiile din „spatele cifrelor”. AFS, de asemenea, urmărește, evaluează starea de sănătate a personalului. O dată la fiecare 4 luni se efectuează o monitorizare, inspecție mai amplă, mai profundă a întregii organizații. Foarte important în gestiune şi monitorizare, efectuarea „măsurărilor”, evaluărilor este existența unui fir roşu de la scopurile pe termen lung către cele pe termen scurt, activități şi acțiuni. AFS încheie contracte manageriale pentru fiecare manager de la orice nivel. În aceste contracte se conține informații despre ariile/segmentele specifice asupra cărora managerul urmează să-și focuseze atenția pe parcursul următorului an. De asemenea sunt prezente evaluările, inspecțiile, precum și monitorizarea individuală o dată pe an, deşi s-ar prefera să fie mai dese. Evaluarea internă se bazează pe contracte manageriale anuale, monitorizare, evaluare, control individual, dialog supraveghetor-angajat, monitorizarea specială a calității, control sporadic, spontan, obişnuit, aleatoriu. Am expus doar unele aspecte ale activității AFS, metode de administrare fiscală, dar și metode de gestionare cu succes a administrației fiscale. Cert e faptul, că Suedia are un nivel înalt de conformare fiscală, iar contribuabilii sunt mulțumiți de administrarea fiscală.
author icon

Maia Budeci

Monitorul fiscal FISC.md Nr.29 2016


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4956 views

The date of publishing:

08 February /2016 14:30

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Tags:

agentia fiscala suedeza | SFS | control fiscal | contribuabili | acord de colaborare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon