News

Parcurile IT. Ce modificări se propun?

 

În cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, ce are ca scop de a oferi previzibilitate pentru investitorii din domeniul IT.

 

Noi genuri de activitate

Lista activităților permise de a fi desfășurate în parcul IT ar putea fi completată cu activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center – 82.20), inclusiv bazate pe orice tehnologie/canal de comunicare cu clientul (contact center),  precum și cu alte servicii de furnizare a forței de muncă (78.30), în ambele cazuri exclusiv la export.

După cum se menționează în nota proiectului, completarea art. 8 din Lege cu genuri noi de activitate sunt necesare în contextul dezvoltării ecosistemului antreprenorial în sectorul serviciilor de afaceri internaționale cu potențial mare de creștere. La moment, art. 8 din Lege prevede că în parcul IT pot fi desfășurate activități precum: activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01); activităţi de editare a jocurilor de calculator (58.21);  activităţi de editare a altor produse software (58.29); activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03); prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activităţile conexe (63.11); activităţi ale portalurilor web (63.12); activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (62.02) și altele.

 

 

Consiliul parcului

 

O altă propunere vizează îmbunătățirea guvernanței parcului IT prin instituirea Consiliului parcului în calitate de organ colegial. Astfel, Consiliul parcului se propune a fi creat în scopul coordonării activității parcului și va fi consituit din 5 reprezentanți desemnați de Guvern și 4 desemnați din partea rezidenților – membri cu drept de vot deliberativ, precum și din reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare și ai sectorului asociativ – membri cu statut de observatori. Consiliul parcului va aproba planul anual de activitate al Administrației parcului și strategia de dezvoltare, va examina și aproba rapoartele semestriale/anuale ale Administrației parcului și va aproba bugetul anual. Tot Consiliul va aproba indicatorii supuși verificării anuale și va prezenta Guvernului propuneri privind cadrul normativ și de politici aferente activității parcului.

 

Până în anul 2035

 

La moment, Legea nr. 77/2016 prevede un termen limită de funcționare a parcului IT, care nu poate depăși 10 ani. Amintim, Moldova IT park și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018, fiind funcțional potrivit prevederilor în vigoare, până la 31 decembrie 2027, iar garanțiile acordate, ce se referă la impozitul unic expiră în anul 2026. Pentru a asigura previzibilitatea mediului de afaceri, se propune extinderea acestuia până în anul 2035.

 

 

Modificarea regimului de impozitare aplicabil rezidenților parcului IT

Se propune excluderea din componența impozitului unic a taxelor locale, impozitului pe bunurile imobiliare și taxei pentru folosirea drumului de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova), argumentând propunerea prin faptul că în acest mod va fi eliminată inechitatea dintre companiile ce închiriază oficii și cele care au imobilele în propritatea lor, dar și va exclude ratările nejustificate a unor venituri către autoritățile publice locale. Se propune ca această măsură să intre în vigoare din 1 ianuarie 2026. Tot din anul 2026 se propune majorarea cotei sumei minime a impozitului unic de la 30% cum este la moment, la 35%, modificarea fiind argumentată de necesitatea sporirii gradului de asigurare socială a angajaților rezidenților parcului IT.

Salariații rezidenților parcului IT beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat. Conform legislaţiei în vigoare, venitul lunar asigurat al acestor salariaţi constituie 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv, dar autorii proiectului propun majorarea venitului lunar asigurat de la 68% la 80% a venitului lunar asigurat.

Astfel,  distribuția sumei achitate de rezidenți cu titlu de impozit unic va fi efectuată de către Serviciul Fiscal de Stat după cum urmează: 15% în contul impozitului pe venit al persoanei juridice, 10% în contul impozitului pe venit al angajatului, 15% în contul asigurărilor medicale obligatorii a angajatului, 55% în contul de asigurări sociale al angajatului și 5% la conturile de investiții individuale ale angajaților în instrumente financiare eligibile. Ca urmare, se propune includerea în impozitul unic a unei componente noi – o cotă de 5% din suma impozitului achitat lunar, care va fi repartizată automat în mărimi egale în conturile dedicate ale angajaților companiilor rezidente, iar sumele acumulate vor putea fi utilizate în investiții pe termen lung în beneficiul angajaților.

 

Alte propuneri

În același timp, în cazul în care vor fi adoptate legi noi, care modifică cota sau componența impozitului unic perceput de la rezidenții parcului IT sau îl anulează, proiectul prevede că rezidenții vor avea dreptul până în anul 2035 să activeze conform legilor în vigoare până la intrarea în vigoare a noilor acte normative.

 

De asemenea, se propune completarea situațiilor în care poate fi retras titlul de rezident al parcului IT și anume –   la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat, în baza demersului în adresa Administrației parcului, în urma efectuării controlului fiscal și constatării încălcărilor de către rezident  prevederilor legale.

 

Conform datelor, numărul rezidenților Moldova IT park a ajuns în anul 2022 la cifra de 1308 companii, ceea ce reprezintă o creștere de 36% comparativ cu anul 2021. Cifra de afaceri realizată de către rezidenții Moldova IT park în anul 2022 a depășit 48% din venitul înregistrat în anul 2021 și a constituit peste 10,2 mld.lei, dintre care 89% reprezintă export. Valoarea acestui sector este în creștere continuă, datele înregistrate în anul 2022 demonstrează venituri totale de 10,2 mld.lei doar la nivelul Moldova IT park. De asemenea, a sporit ponderea sectorului dat în PIB de la 1,5% în anul 2016, până la 4,2% în anul 2021. Totodată, la finele anului 2022 în parc activau 207 companii rezidente cu investiții străine din 39 de țări. Top cinci țări din care provine capitalul străin sunt: SUA (29 rezidenți), România (27), Germania (18 rezidenți), Marea Britanie (15 rezidenți) și Rusia (14). 

 

Cu detalii suplimentare vom reveni pe parcursul promovării proiectului.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1458 views

The date of publishing:

13 September /2023 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Parcurile IT

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon