Questions and answers

1. (29.1.14.2) Care sunt consecințele fiscale în cazul decesului întreprinzătorului individual?

În conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. c) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007, activitatea întreprinzătorului individual încetează în cazul decesului confirmat prin hotărîre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent. De asemenea, potrivit art.31 alin.(2) din Legea menționată, activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.Conform art.34 alin.(1) din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, lichidarea întreprinderii conduce la încetarea activităţii acesteia fără trecerea drepturilor şi obligaţiilor pe cale succesorală la alte persoane. În conformitate cu art. 26 alin. (1) din Codul civil, persoana fizică are dreptul să practice activitate de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică, din momentul înregistrării de stat în calitate de întreprinzător individual sau în alt mod prevăzut de lege. Concomitent, art. 27 din Codul civil prevede că, persoana fizică răspunde pentru obligațiile sale cu tot patrimoniul său, cu excepția bunurilor care, conform legii, nu pot fi urmărite. Astfel, persoana fizică intră în diverse raporturi juridice, dobândind şi exercitând drepturi sau asumându-şi obligații. Pentru obligațiile care-i revin, persoana fizică poartă răspundere cu toate bunurile din patrimoniul său. Art. 284 alin.(1) din Codul civil stabilește că, patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active şi pasive strîns legate între ele, aparţinînd unor persoane fizice şi juridice determinate. Potrivit art. 285 alin.(1) din Codul civil, bunuri sînt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective şi drepturile patrimoniale. Totodată, conform art.1432 din Codul civil, moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moştenirea) către succesorii săi. Moştenirea are loc conform testamentului (succesiune testamentară) şi în temeiul legii (succesiune legală). Сonform art.1446 din Codul civil, în patrimoniul succesoral nu se includ drepturile şi obligaţiile patrimoniale care poartă caracter personal şi care pot aparţine doar celui ce a lăsat moştenirea şi nici drepturile şi obligaţiile, prevăzute de contract sau de lege, care sînt valabile numai în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea şi care încetează la decesul lui. Astfel, activitatea întreprinzătorului individual încetează, fără trecerea drepturilor şi obligaţiilor pe cale succesorală la alte persoane.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2827 views

The date of publishing:

01 December /2017 08:35

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică | Persoană juridică | Noutăți fiscale

Tags:

persoane fizice | persoane juridice | intreprindere individuala | patrimoniu | moştenire

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon