Questions and answers

29.2.3.6 Care este procedura de solicitare de către persoana fizică a scutirii pentru persoanele întreținute la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.
     Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul. Scutirea pentru persoanele întreţinute se aplică din luna următoare lunii apariţiei acestui drept în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute la alin.(2) şi (3)din articolul menționat.

     Persoană întreținută este persoana care întrunește cerințele specificate la art. 35 alin. (2) și (3) din Cod, și anume:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.
     
Curatorul minorilor în vârstă de la 14 pînă la 18 ani şi tutorele legal au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la alin.(1), în funcţie de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă şi/sau curatelă, care întruneşte cerinţele specificate la alin.(2) lit.b) din articolul menționat.
   
  În scopul determinării mărimii și categoriei scutirilor pentru persoanele întreținute care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, urmează să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu, la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documentele:
1) Statutul de rezident al Republicii Moldova se confirmă prin următoarele documente:
- copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naştere al copilului; sau
- copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului;
-certificatul de rezidenţă– pentru cetăţenii străini.
2) Concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:
a) pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al contribuabilului:
- copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută este un descendent) sau copia certificatului de naştere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent al contribuabilului);
- copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute;
- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naştere);
- copia legitimaţiei de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreţinută este student învaţă peste hotarele Republicii Moldova)
b)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al soției (soțului) contribuabilului, precum și un ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului:
- copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută este un descendent) al soţiei (soţului) a contribuabilului sau copia certificatului de naştere (înfiere) al soţiei (soţului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent;
- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;
- copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute.
с) pentru persoana întreținută- persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate:
- copia certificatului de naştere al persoanei întreţinute, iar în cazul în care persoana întreţinută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naştere al contribuabilului;
- copia certificatului eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
- copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute.
d) pentru persoana întreținută ce se află sub tutela (curatela) contribuabilului:
-copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorității administrației publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei).
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1386 views

The date of publishing:

17 June /2021 07:49

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Legislație fiscală | Persoana fizică | Scutiri pentru persoanele întreținute

Tags:

persoana fizică | scutire | impozit pe venit | persoana întreţinută

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon