Questions and answers

3. (29.1.4.5) Care este procedura de obținere a scutirii pentru persoanele întreținute, la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice rezidente la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal. Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul. Potrivit art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele condiții:
 1. este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dezabilități în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
 2. are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat.
În scopul determinării mărimii și categoriei scutirilor pentru persoanele întreținute care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documente: 1)documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova: a)copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naștere al copilului sau b)certificatul de rezidență, eliberat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cetățeanului străin sau apatridului, precum și copia pașaportului cetățeanului străin sau al apatridului. 2)Concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz: a)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al contribuabilului:
 • copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);
 • copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
 • copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);
 • copia legitimației de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova);
b)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al soției (soțului) contribuabilului, precum și un ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului:
 • copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) al soției (soțului) a contribuabilului sau copia certificatului de naștere (înfiere) al soției (soțului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreținută este un ascendent;
 • copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;
 • copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
c)pentru persoana întreținută- persoană cu dizabilităţi din copilărie:
 • copia certificatului de naștere al persoanei întreținute, iar în cazul în care persoana întreținută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naștere al contribuabilului;
 • copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
 • copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
d)pentru persoana întreținută ce se află sub tutela (curatela) contribuabilului:
 • copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorității administrației publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei)2. 2Pct. 9, 17, 30 și 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29.08.2014).
[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016 ]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2062 views

The date of publishing:

26 August /2017 07:33

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Persoana fizică | Scutiri pentru persoanele întreținute

Tags:

certificat | scutire | persoana întreţinută | apatrizi | Republica Moldova

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon