Questions and answers

5. (28.6.4.24) Se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere pentru activitatea editorială şi la nivel de subantreprenor, stabilită prin art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal?

Potrivit art.103 alin. (1) pct.20) din Codul fiscal, nu se aplică TVA la producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, 4902 ,490300000, 490400000 şi 4905, precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat. De asemenea, menţionăm că, Codul fiscal nu defineşte în scopuri fiscale noţiunea de „servicii de editare”, şi, prin urmare, în lipsa unei astfel de reglementări, se aplică legislaţia civilă în vigoare. Actul legislativ special care reglementează activitatea editorială este Legea cu privire la activitatea editorială nr.939-XIV din 20.04.2000. Legea menţionată nu defineşte expres noţiunea „servicii de editare”. Prin urmare, conform principiilor coerenţei şi consecutivității reglementărilor legislative, stabilite de art.3 alin. (4) lit. a) din Legea nr.100 din 22.12.2017 privind actele legislative, la aplicarea actului legislativ trebuie să se ţină cont de prevederile generale ale acestuia şi concordanţa între prevederile diferitor articole ale legii. Astfel, Legea cu privire la activitatea editorială stabileşte noţiunea de „activitate editorială”, definită ca reprezentînd totalitatea activităţilor editurii (organizatorice, de creaţie, economice) şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea diverselor genuri de tipărituri. Conform art.2 alin. (2) din Legea menţionată, activitatea editorială are următoarele etape: a) prepress - totalitatea procedeelor orientate spre redactarea, traducerea, culegerea, corectarea, redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea lucrărilor; b) tipărire - proces tehnologic de multiplicare a originalului editorial; c) difuzare - distribuirea producţiei editoriale prin reţeaua de comerţ, biblioteci şi pe alte căi. Subiecţi ai activităţii editoriale, potrivit art.11 alin. (1) din Legea dată sînt editorii, tipografii şi difuzorii producţiei editoriale. Conform Codului civil, contractele, în conformitate cu care o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte părţi (beneficiar) anumite servicii, iar acesta se obligă să plătească retribuţia convenită, sunt contracte de prestări servicii, care pot avea ca obiect servicii de natură diferită. Prin urmare, subiecţii activităţii editoriale în cadrul activităţii lor editoriale prestează servicii de editare. Reieşind din cele menţionate, se constată că activitatea editorială reprezintă totalitatea activităţilor de pregătire pentru tipar şi difuzare, care se exercită prin servicii prestate de subiecţii activităţii editoriale în cadrul activităţii lor editoriale. În acest sens, serviciile de tipărire acordate de agentul economic (subantreprenor) beneficiarului, sunt scutite de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin. (1) pct.20) din Codul fiscal.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1315 views

The date of publishing:

06 February /2020 07:42

Catalogul tematic

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Deduceri fiscale

Tags:

scutire de TVA | TVA | deducere | Cod fiscal | carte | publicatie

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon