Questions and answers

7. (34.1.9) Cum poate fi înregistrată întreprinderea în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscală?

Potrivit Regulamentului cu privire la aplicarea mașinilor de casa și control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, furnizor (distribuitor exclusiv) de mașini de casă și de control cu memorie fiscală (MCC) este persoana juridică care a obținut, în modul stabilit, aprobarea unui model concret de MCC (incluzându-l în Registrul unic al MCC), iar centru de asistență tehnică pentru MCC – persoana juridică sau întreprinderea individuală care a obținut, în modul stabilit, dreptul de a practica activități de instalare, reparație și deservire tehnică a MCC. Articolul 1441 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, intrat în vigoare la 27 octombrie 2017, stipulează că furnizorii de mașini de casă și de control și centrele de asistență tehnică pentru mașinile de casă şi de control (în continuare – CAT MCC) sunt în drept să inițieze activitatea doar după înregistrarea la Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Direcția generală metodologie proceduri fiscale, și obținerea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală. În conformitate cu Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (anexa nr. 1, compartimentul II, pct. 10), Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală (certificat CAT MCC) este un act permisiv care se încadrează în categoria autorizațiilor. În particular, modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a certificatului CAT MCC, în partea în care nu este reglementat de Codul fiscal, este stabilit prin Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22 iulie 2011. Menționăm că ordinea de primire a statutului de CAT MCC și a certificatului CAT MCC (se eliberează gratis, pe un termen de 3 ani) constă în depunerea de către solicitant la SFS a cererii și următoarelor acte:
  1. copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul şi data-limită de valabilitate a legitimației) responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea (adresa pentru corespondență, inclusiv e-mail, telefon, fax);
  2. copiile autorizațiilor de funcționare a unităților structurale unde se prestează serviciile sau copiile notificărilor și înștiințărilor de recepționare respective;
  3. copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de mașini de casă și de control în care, în mod expres, sunt enumerate modelele de mașini de casă și de control care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanții de certificat CAT MCC);
  4. preavizul furnizorului concret de mașini de casă și de control despre acordul de a elibera sigiliile de protecție pentru mașinile de casă și de control (sigiliile furnizorului);
  5. lista angajaților specialiști (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și data-limită de valabilitate a legitimației) care efectuează instalarea, repararea și deservirea tehnică a mașinilor de casă și de control.
SFS examinează documentele depuse și, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii acestora, eliberează certificatul CAT MCC sau refuză motivat eliberarea acestuia. Despre refuzul înregistrării în calitate de CAT MCC, SFS informează solicitantul, în scris, în termen ce nu depășește 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, indicând temeiurile refuzului. După înlăturarea cauzelor ce au servit drept temei pentru refuzul înregistrării în calitate de CAT MCC, solicitantul poate depune o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit. Informația privind eliberarea certificatelor CAT MCC se plasează pe portalul unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și pe pagina web oficială a SFS (www.sfs.md). În cazul în care se solicită operarea modificărilor în certificatul CAT MCC sau în anexe, la cerere se anexează certificatul CAT MCC cu anexele eliberate anterior. Certificatul CAT MCC reperfectat se eliberează pe același formular sau, după caz, pe un formular nou, ținând cont de modificările indicate în cerere. Modificările se operează în termen de 10 zile lucrătoare. Temeiuri pentru reperfectarea certificatului CAT MCC sunt: schimbarea denumirii solicitantului, modificarea altor date reflectate în acesta, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre certificatul CAT MCC, obiectul certificatului și solicitant. La apariția temeiurilor pentru reperfectarea certificatului CAT MCC, solicitantul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la SFS, conform procedurii stabilite, o cerere de reperfectare a certificatului CAT MCC, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările. Termenul de valabilitate a certificatului CAT MCC reperfectat nu poate depăși termenul de valabilitate indicat în certificatul CAT MCC care se reperfectează. În perioada examinării cererii de reperfectare a certificatului CAT MCC, solicitantul își poate continua activitatea în baza declarației pe propria răspundere, depusă la SFS concomitent cu cererea de reperfectare. Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a certificatului CAT MCC este depistarea de către SFS a unor date neveridice în informația prezentată sau declarată de solicitant. Dacă solicitantul intenționează să desfășoare activitatea indicată în certificatul CAT MCC după expirarea termenului de valabilitate, acesta va repeta procedura prevăzută pentru eliberarea certificatului depunând o cerere la SFS cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate de 3 ani. După expirarea termenului stabilit pentru emiterea certificatului CAT MCC și în lipsa unui refuz scris din partea SFS de eliberare a acestuia, actul solicitat se consideră acordat prin aprobare tacită. Titularul nu este în drept să transmită unei alte persoane, pentru desfășurarea activității în domeniul instalării, reparației, deservirii tehnice a mașinilor de casă și de control, certificatul CAT MCC sau copia de pe el. SFS retrage certificatul CAT MCC la solicitarea titularului sau la stabilirea încălcărilor legislației ce țin de activitatea în domeniul instalării, reparației, deservirii tehnice a mașinilor de casă și de control.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1308 views

The date of publishing:

14 December /2017 08:21

Domeniu:

Administrare fiscală | Servicii electronice | Legislație fiscală | Maşini de casă şi control | Persoană juridică | Noutăți fiscale | Aprobare tacită

Tags:

legislația fiscala | Cod fiscal | maşina de casă şi de control | aprobare | titular

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon