21
07 2018
10236

Modul de contabilizare a valorii tichetelor de masă

Prevederile Legii cu privire la tichetele de masa nr. 166 din 21.09.2017 (în continuare – Lege) reglementează procedura de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum şi raporturile dintre operatori, angajatori şi unităţile comerciale/de alimentaţie publică. Modul de operare cu tichetele de masă se stabileşte prin Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masa aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.227 din 12.03.2018.

 

Conform prevederilor actelor normative sus menționate, angajatorul este în drept să acorde salariaţilor o alocaţie individuală de hrană, sub forma tichetelor de masă, achitând integral operatorului valoarea nominală a acestora, plata pentru imprimarea tichetelor de masă şi alte servicii prevăzute de contractele încheiate între operator şi angajator. Este interzis angajatorilor, la oferirea tichetelor de masă, să reducă salariul angajaţilor beneficiari de tichete de masă.

 

Angajatorul este obligat să ţină evidenţa tichetelor de masă acordate salariaţilor într-un registru, anexă la Regulamentul sus menționat. Acordarea tichetelor de masă este facultativă. În cazul în care entitatea ia decizia să acorde tichete de masă angajaților, oferirea tichetelor se efectuează doar salariaţilor care îşi au locul de muncă de bază, iar salariatul este obligat să prezinte angajatorului o declaraţie pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la acest loc de muncă. Modelul declaraţiei pe proprie răspundere este stabilit de Ministerul Finanţelor.

 

Angajatorul acordă tichete de masă în baza unui ordin semnat de conducătorul entităţii. Pentru ca aceste cheltuieli să fie deduse în scopuri fiscale conform art.24 alin.(19) din Codul fiscal, valoarea nominală a unui tichet de masa va fi cuprinsă între 35 – 45 lei. Totodată, angajatorul are dreptul să acorde tichete de masa cu valoarea nominală mai mare de 45 lei, însă diferența dintre valoarea tichetului de masa și valoarea nominală prevăzută de legislație nu se va permite spre deducere ca cheltuieli aferente activității de întreprinzător în scopuri fiscale.

 

Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și rambursare a valorii acestora poate fi efectuată numai de operatorii care dețin licența de activitate în conformitate cu legislația în vigoare. Operatorul are obligativitatea de a transmite angajatorului lista unităților comerciale/de alimentație publică la care pot fi utilizate tichetele de masă primite de angajator și eliberate angajaților. În cazul retragerii licenței de activitate a operatorului, acesta are obligativitatea de a informa în scris angajatorii și unitățile comerciale /de alimentație publică despre retragerea licenței în termen de 10 zile de la data deciziei irevocabile a hotărârii judecătorești privind retragerea licenței.

 

Angajatorul din data primirii înștiințării nu este în drept să elibereze tichete de masă angajaților, iar unităile comerciale /de alimentație publică – să le accepte. În cazul retragerii licenței operatorului, acesta este obligat să: - restituie angajatorilor valoarea nominală a tichetelor de masă emise și neutilizate la data primirii de către angajator a înștiințării de retragere a licenței; - ramburseze unităților comerciale/de alimentație publică valoarea nominală a tichetelor de masă emise de către operator și valabile la data acceptării de către unitățile comerciale/de alimentație publică. Operatorul este în drept de a nu rambursa valoarea nominală a tichetelor de masă recepționate de la unitățile comerciale/de alimentație publică după expirarea a 2 luni de la data expirării perioadei de valabilitate a acestora și valoarea nominală a tichetelor de masă deteriorate.

 

Criteriile conform cărora tichetele de masă se consideră deteriorate sunt reglementate de contractul încheiat între operator şi unităţile comerciale/de alimentaţie publică. Operatorii sunt obligaţi să asigure distrugerea tichetelor de masă pe suport de hârtie după expirarea a 6 luni de la recepționarea acestora de la unitățile comerciale/de alimentație publică. Unitățile comerciale/de alimentație publică sunt obligate să accepte tichetele de masă emise de către operatorii cu care au încheiat contracte de prestare a serviciilor, precum și să exercite obligațiile prevazute în Lege. În continuare vom prezenta înregistrările contabile aferente valorii tichetelor de masă pe suport de hârtie la angajator, operator și unitățile comerciale/de alimentație publică.

Nr.
d/o
Conținutul
operațiunii
Documente/
contracte
conturi
corespondente
debit credit
Angajator
1 Achitarea în avans a valorii
nominale a tichetelor de masă
și a serviciilor acordate de
operator prevăzute de contract
Contract,
cont spre plată
224 242
2 Recepționarea de la operator a valorii:
- tichetelor de masă
Factura fiscală,
act de primire-predare a
tichetelor de masă*
246 521
- serviciilor de imprimare a tichetelor
de masă și alte servicii acordate de
operator
811,812,821,
712,713
521
- trecerea în cont a TVA pentru serviciile
prestate de către operator cu excepția
valorii nominale a tichetelor de masă 
534 521
3 Înregistrarea costurilor/cheltuielilor
aferente tichetelor de masă
acordate angajaților 
Notă contabilă, 
Tabelul de pontaj pentru luna
precedentă celei
de acordare a tichetelor,
registru de salariu
811,812,712,713 532
4 Eliberarea  tichetelor de masă către angajați Registru de evidență
a tichetelor de masă eliberate 
salariaților
532 246
5 Restituirea către operator a tichetelor
de masa pe support de hîrtie:

- deteriorate
- care nu au fost ridicate de  persoanele
concediate în termen de 60 de zile
de la data încetării raporturilor de muncă
- emise de operator și neutilizate la data
primirii înștiințării de retragere a licenței acestuia
Factura fiscală non-livrare,
act de primire-predare
a tichetelor de masă*
234 246
6 Stingerea creanței aferente
valorii nominale a tichetelor de masă
deterioarate, emise de
operator și neutilizate 
Ordin de plată,notă contabilă 242 234
Operator
1 Înregistrarea avansurilor curente 
primite de la angajator aferente
valorii nominale a tichetelor
de masă și a serviciilor
prevăzute de contract
Contract,
cont spre plată
242 523
2 Reflectarea costurilor efective aferente
serviciilor de imprimare a tichetelor de masă
și alte servicii acordate angajatorului
bonuri de consum*
nota contabila
811,812,821

113,124,211,213,
521,531,533, etc
3 Decontarea costului efectiv a serviciilor prestate - 711 811, 812
4 Înregistrarea tichetelor de masă
imprimate pentru angajator
Factură fiscală/,
actul de recepționare
a tichetelor de masă*
918 -
5 Înregistrarea valoarii serviciilor
prestate de imprimare a tichetelor de masă 
factura fiscala 221 611
calcularea TVA aferentă servicilor prestate 221 534
6 Înregistrarea valorii  tichetelor de masă
încasata de la angajator pentru achitarea
ulterioară unităților comerciale
/de alimentație publică
factura fiscală 221 541
7 Achitarea creanței pe
suma avansurilor primite
nota contabilă 523 221
8 Transmiterea formularelor
tichetelor de masă angajatorului 
Factura fiscală,
act de primire-predare
a tichetelor de masă*
- 919
9 Calcularea datoriei comerciale aferente
valorii nominale a tichetelor de masă acceptate și
prezentate de către unitățile comerciale/
de alimentație publică
Factura fiscală non-livrare eliberată
de unitatea comercială/
de alimentație public
541 521
10 Reflectarea valorii serviciilor prestate 
unităților comerciale/de alimentație publică
factură fiscală 221 611/612
calcularea TVA aferentă servicilor prestate 221 534
11 Compensarea
reciprocă a creanței și datoriei 
Notă contabilă,
act de confirmare a creanței/datoriei*
521 221
12 Achitarea datoriei neachitate (rămase)
aferentă valorii tichetelor de masă prezentate de
către unitățile comerciale/de alimentație publică
Ordin
de plată
521 242
Unități comerciale/de alimentație publică
1 Înregistrarea valorii mărfurilor
realizate conform tichetelor de masă la:
-valoarea nominală
Bandă de control,
Registrul MCC,
tichetele de masă

221 611
- valoarea mai mică decît valoarea nominală
a tichetelor de masă cu reflectarea diferenței
(valoarea nominală a tichetului de masă minus 
valoarea mărfurilor realizate)
în componența altor venituri operaționale
221
221
611
612
valoarea mai mare decît valoarea nominală
a tichetelor de masă cu încasarea diferenței
în numerar
221
241
611
611
calcularea TVA de la valoarea mărfurilor realizate 221 534
2 Reflectarea valorii contabile
a mărfurilor realizate 
Registru
de evidență 
711 217
3 Înregistrarea creanței aferente valorii
tichetelor de masă transmise operatorului
Factura fiscală non-livrare,
act de primire-predare a
tichetelor de masă*
234 221
4 Înregistrarea costurilor serviciilor
prestate de operator
factura fiscală 811,821,712 521
5 Compensarea reciprocă a datoriei
și creanței aferente valorii
tichetelor de masă
Notă contabilă,
act de confirmare
a datoriei/creanței
521 234
6 Stingerea creanței rămase
aferente valorii tichetelor de masă
ordin de plată 242 234
7 Înregistrarea valorii nominale
a tichetelor de masă emise de către
operator la data primirii
înștiințării de retragere a licenței acestuia
Factura fiscală,
act de primire –predare
a tichetelor de masă*
234 221
8 Stingerea creanței aferente valorii
nominale a tichetelor de masă
înregistrate la data
primirii înștiințării de retragere
a licenței operatorului
ordin de plată 242 234

 

Notă: * Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul Finanţelor. În lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii, entitatea elaborează şi utilizează formulare de documente, aprobate de conducerea ei, cu respectarea cerinţelor alin.(6).Formularele de documente primare elaborate de sine stătător se apobă ca anexe la politicile contabile ale entității.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.