Documents and comments

Modificări la ordinul cu privire la aprobarea formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale

 În „Monitorul Oficial” de astăzi, 26 iulie, Serviciul  Fiscal de Stat,a publicat modificari la  Ordinul  IFPS nr.1030/2016 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amînare și procedura examinării acesteia 

În temeiul art. 133 alin. (2) pct. 23) din Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007),

 

ORDON:

 

1. Ordinul IFPS nr. 1030/2016 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amînare și procedura examinării acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 379-386, art. 1886) se modifică după cum urmează:

1) în Anexa nr. 1 „Cererea privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amînare”:

 

a) după prima liniuță, se completează cu o liniuță nouă cu următorul cuprins: „- Să constitui în favoarea Serviciului Fiscal de Stat garanția personală (fidejusiunea) a _____________________, c/f ____________, pentru executarea conformă a contractului de eșalonare sau amînare a stingerii obligației fiscale, manifestată prin răspunderea acestuia cu toate bunurile deținute în proprietate sau dobîndite în viitor, inclusiv bunuri imobile □, mobile □, de altă natură □, care sunt libere de orice sarcini sau grevări în favoarea terţelor persoane __________________ ________________;”; semnătura solicitantului semnătura fidejusorului b) abrevierea „LȘ.” se exclude;

 

2) Anexa nr. 2 „Instrucţiunea cu privire la completarea şi examinarea Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amînare”:

 

a) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins: „61. La compartimentul „Să constitui în favoarea Serviciului Fiscal de Stat garanția personală (fidejusiunea) a ____________, c/f ___________, pentru executarea conformă a contractului de eșalonare sau amînare a stingerii obligației fiscale, manifestată prin răspunderea acestuia cu toate bunurile deținute în proprietate sau dobîndite în viitor, inclusiv bunuri imobile □, mobile □, de altă natură □, care sunt libere de orice sarcini sau grevări în favoarea terţelor persoane”, în mod obligatoriu se indică numele, prenumele/ denumirea completă a persoanei propuse în calitate de fidejusor și codul fiscal al acesteia. La fel, se vor bifa în mod obligatoriu unul sau mai multe din pătrățelele indicate, ținând cont de statutul bunurilor persoanei propuse în calitate de fidejusor, ce sunt preconizate a fi supuse gajării Serviciului Fiscal de Stat. De asemenea, în mod obligatoriu compartimentul dat urmează a fi contrasemnat de către persoana care completează cererea și de către persoana împuternicită a persoanei propuse în calitate de fidejusor.”;

 

b) la punctul 11, textul „pct.6, 7 şi 9” se substituie cu textul „pct. 6, 61, 7 și 9”;

 

c) la punctul 12, textul „Ordinul IFPS nr._____ din ___ octombrie 2016” se substituie cu cuvintele „prezentul Ordin”;

 

d) la punctul 15, cuvintele „va fi reziliat” se substituie cu cuvintele „va fi rezolvit”;

 

e) la punctul 16, cuvântul „rezilierea” se substituie cu cuvântul „rezoluțiunea”;

3) în Anexa nr. 3 „Lista actelor/documentelor ce urmează a fi anexate la Cererea privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amînare”:

a) punctul 1: -la litera a), subpunctul 3), după cuvintele „a contribuabilului restanţier” se completează cu textul „și/sau a fidejusorului”; -la litera

b), subpunctul 4), după cuvintele „a contribuabilului restanţier” se completează cu textul „și/sau a fidejusorului”; -la litera

c): subpunctul 1), cuvintele „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale”; subpunctul 4), după cuvintele „a contribuabilului restanţier” se completează cu textul „și/sau a fidejusorului”; -la litera

d), subpunctul 6), după cuvintele „a contribuabilului restanţier” se completează cu textul „și/sau a fidejusorului”; -la litera

e), subpunctul 3), după cuvintele „a contribuabilului restanţier” se completează cu textul „și/sau a fidejusorului”; b) la punctul 4, textul „cu imprimarea ştampilei (în cazul persoanelor juridice)” se exclude.

 

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

DIRECTOR              Petru ROTARU

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

610 views

The date of publishing:

26 July /2023 10:53

Catalogul tematic

Obligație fiscală

Tags:

obligaţie fiscală

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon