29
07 2014
1388

Gestionarea finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către IFPS

Raportul auditului conformităţii privind utilizarea mijloacelor publice şi gestionarea patrimoniului public de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe anul 2013a fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 24 iulie 2014. La şedinţă au fost prezenţi Ion Prisăcaru, şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS), Gheorghe Cojocari, şeful adjunct al IFPS, Iurii Lichii, şeful adjunct al IFPS, Vitalie Balinschi, şeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, Mariana Ţurcan, şeful adjunct interimar al Direcţiei economico-financiare a IFPS, Vitalie Coceban, directorul Î.S. „Fiscservinform", Anastasia Certan, şeful Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală a Ministerului Finanţelor, Sergiu Lupuşor, consultant principal în Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova, precum și alte persoane cu funcţii de răspundere. Misiunea de audit a avut drept scop evaluarea conformităţii utilizării, administrării şi raportării fondurilor publice și prezentării reale a situațiilor financiare de către IFPS şi unele entităţi din subordine pe anul 2013. Auditul a fost efectuat la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale (IFST) din mun. Chişinău, Anenii-Noi, Ialoveni, Orhei, Taraclia și Cantemir, precum și la Î.S.„Fiscservinform", fondator al căreia este IFPS.

Informaţie generală

Organele SFS sînt autorități publice care asigură organizarea şi efectuarea administrării fiscale, iar în calitate de executor de buget - administrarea conformă și rațională a fondurilor publice, cu respectarea principiilor de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate şi legalitate. Funcționarea organelor SFS este asigurată de IFPS cu un efectiv-limită aprobat de 245 unități și 35 IFST cu un efectiv-limită aprobat în număr de 1647 unități. În anul 2013 organele SFS au administrat mijloace financiare în volumul total de 268 mil. lei, dintre care, la componenta de bază - 228,7 mil. lei și la mijloace speciale - 39,3 mil. lei. Veniturile din mijloace speciale au fost precizate în sumă de 38,2 mil. lei, fiind acumulate 39,7 mil. lei, ceea ce constituie 103,9%, sau cu 1,5 mil. lei mai mult faţă pe prevederile anuale. Structura cheltuielilor, în aspectul clasificației economice, relevă că la componenta de bază ponderea majoră revine cheltuielilor pentru retribuirea muncii - 54,1% (123,0 mil. lei), urmată de cheltuielile pentru plata mărfurilor și serviciilor - 21,8% (49,5 mil. lei) și contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii - 11,8% (26,8 mil.lei). IFPS, prin prisma prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1065 din 19.09.2008, a fost desemnat în calitate de fondator al Î.S.„Fiscservinform", cu depunerea în capitalul social a 3,3 mil. lei. IFPS îşi exercită drepturile de fondator al Î.S.„Fiscservinform" prin intermediul Consiliului de administraţie şi administratorului întreprinderii. În anul 2009, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.344 din 30.04.2009, întreprinderea a fost desemnată în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informațional al SFS, cu exercitarea următoarelor funcții pe bază de contract: (i) administrarea, menținerea, dezvoltarea și asigurarea funcționării SI integrat prevăzut de Codul Fiscal și a infrastructurii acestuia; (ii) procesarea electronică a datelor și informațiilor fiscale în sistemul informațional al SFS, organizarea și administrarea arhivei acestuia; (iii) gestionarea Registrului de Stat al producției marcate cu marca comercială de stat/sau timbre de acciz și a resurselor informaționale specializate necesare pentru crearea, dezvoltarea și exploatarea acestuia; (iv) asigurarea procesului de fabricare, recepționare, evidență și distribuire contra plată a mărcilor „Marca comercială de stat" și „Timbru de acciz" pentru produsele supuse marcării; (v) oferirea informației depline și veridice organelor de drept și de control, în conformitate cu principiile de bază ale creării sistemului informațional al SFS.

Constatări de audit

Auditul denotă că, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în calitate de executor de buget și organ ierarhic superior, în baza responsabilităților ce-i revin a asigurat condițiile de pregătire pentru instituirea sistemului de management financiar şi control, avînd stabilite elemente ale sistemului de control intern privind buna guvernare a utilizării şi gestionării fondurilor publice de către organele Serviciului Fiscal de Stat. Totodată, constatărtile și concluziile prezentului audit au relevat rezerve la consolidarea acestora. Conform auditului menţionează că, conform prevederilor Regulamentului privind statutul, drepturile şi obligaţiunile executorilor de buget, pentru bugetul de stat sunt prevăzute doar 2 nivele de executori de buget: primar şi secundar, pe cînd actuala structură organizatorică cuprinde 3 nivele de executori de buget. Astfel, Ministerului Finanțelor îi revine statutul de executor primar de buget (nivelul I), Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - de executor secundar de buget (nivelul II) și inspectoratelor fiscale de stat teritoriale - de executor secundar de buget (nivelul III). În aceste circumstanţe, auditul a stabilit prezența situaţiei problematice condiționate de acordarea concomitentă a statutului de executori secundari de buget, atît pentru Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, cît și pentru organele fiscale teritoriale, urmare cărui fapt în condițiile actualei structuri organizatorice s-a atestat situația suportării unor cheltuieli suplimentare. Verificările auditului asupra conformității executării cheltuielilor pentru retribuirea muncii au constatat lipsa prevederilor exhaustive în cadrul regulator referitor la sursele de formare a economiilor de alocații pentru achitarea premiilor unice. Totodată, verificările auditului referitor la conformitatea calculării și achitării plăților salariale, nu au constatat carențe și neregularități semnificative. La capitolul conformitatea cheltuielilor aferente întreţinerii mijloacelor de transport s-a constatat că numărul disponibil de mijloace de transport al IFPS a depăşit numărul de unităţi de transport suplimentare, stabilit de cadrul regulator. Această neconformitate a fost prezentă și în anii precedenți, fiind condiționată de lipsa unor prevederi exhaustive referitor la numărul limită al mijloacelor de transport pentru instituțiile publice, activitatea cărora este legată de deplasări frecvente în teritorii. De asemenea, auditul a atestat că limitele de parcurs pentru 8 unități de transport din 13 unități existente au fost aprobate la nivelul categoriei de şefi adjuncţi ai IFPS (17 mii km pe an), pe cînd parcursul - limită stabilit de cadrul regulator pentru automobilele de serviciu, aflate la balanţa instituţiilor subordonate ministerelor, este de 14 mii lei, în aceste circumstanţe, majorarea normelor de parcurs variind de la de la 3 mii km pînă la 6 mii km pe an. La capitolul carențele și neconformitățile aferente situației patrimoniale, auditul a atestat:
 • neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra 7 bunuri imobile cu suprafața totală de 777,7 m2 în valoare de 1,3 mil.lei;
 • devierea spațiilor reflectate în evidența contabilă față de datele Registrului Cadastral în total cu 750,7 m2;
 • nereflectarea în evidența contabilă a 14 terenuri;
 • neinițierea de către unele organe ale Serviciului Fiscal de Stat a procedurii de evaluare cadastrală a 16 bunuri imobile, valoarea contabilă a cărora constituind 13,2 mil.lei, precum și a 4 terenuri cu suprafața totală de 0,5624 ha;
 • lipsa prevederilor regulatorii aferente evidenței contabile referitor la reflectarea bunurilor imobile și terenurilor la valoarea lor reală, a condiționat situații, cînd valoarea cadastrală a 10 bunuri imobile (3,9 mil. lei) este mai mare decît cea contabilă (1,7 mil. lei) cu 2,2 mil.lei; o situație asemănătoare a fost constatată și la reflectarea în evidența contabilă a valorii terenurilor (175,1 mii lei).
De asemenea auditul atestă neconformitatea comercializării unor bunuri neutilizate în procesul de activitate și necoordonarea contractelor de dare în locațiune a spațiilor proprii cu organul ierarhic superior. Lipsa spațiilor proprii pentru Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și 12 inspectorate fiscale teritoriale, a condiționat luarea în locațiune a 6,6 mii m2 de la diferiți agenți economici. Se relevă că suprafața medie ce revine unui angajat variază de la 2,2 m2 (IFST Strășeni) pînă la peste 17 m2 (IFST Ștefan-Vodă, Cantemir), precum şi costul 1m2 luat în locaţiune variază de la 135,9 lei (Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial Hînceşti) pînă la 1260 lei (IFST Strășeni). Verificările efectuate la Î.S. „Fiscservinform" asupra formării preţurilor pentru unele servicii prestate organelor SFA, precum și altor aspecte ale activităţii economico-financiare au relevat unele carenţe şi neconformităţi. Astfel, se denotă că, deși, Î.S.„Fiscservinform" dispune de Metodologia de calcul a preţurilor la serviciile prestate şi bunurile livrate, întreprinderea nu-şi respectă propriile reglementări. În contextul neconformităților constatate de audit, este evidentă necesitatea de revizuire și aprobare, în condiții legale, a metodologiei certe și exhaustive privind determinarea mărimii prețurilor cu aplicarea conformă a prevederilor. Urmare a verificării conformităţii altor activităţi ale Î.S. „Fiscservinform", se atestă nerespectarea conformității evidenței rezervelor, activelor nemateriale, mijloacelor fixe, fiind admise nereguli şi carenţe la acest capitol. În rezultatul activităților de audit desfășurate, pînă la definitivarea auditului, de către organele Serviciului Fiscal de Stat au fost întreprinse următoarele măsuri:
 • Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a înregistrat în evidenţa contabilă 40 programe informaţionale cu o valoare totală de 6,8 mil.lei;
 • Inspectoratul fiscsal teritorial Telenești, prin actul de primire-predare, a transmis la bilanțul Consiliului raional Telenești volumul lucrărilor de reparaţii capitale în valoare de 117,4 mii lei;
 • Inspectoratul fiscsal teritorial Călărași a înregistrat în evidența contabilă garajul cu suprafața de 78,2 m2 în valoare de 100,2 mii lei;
 • Inspectoratul fiscsal teritorial Bălți a inițiat procedura de corectare a situației reale privind imobilul și terenul gestionat;
 • Inspectoratul fiscsal teritorial Sîngerei a adus în concordanță cu datele Registrului Cadastral spațiile cu suprafața de 191,1 m2 de care dispune, celelalte inspectorate fiscsale teritoriale au inițiat procedurile respective;
 • Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și inspectoratul fiscsal teritorial mun.Chișinău au asigurat regularitatea perfectării dosarelor de achiziții publice; inspectoratul fiscsal teritorial mun.Chișinău a stabilit expres atribuţiile fiecărui membru al grupului de lucru și a asigurat înregistrarea ofertelor pentru anul 2014;
 • Î.S. „Fiscservinform" a întocmit graficul privind efectuarea lucrărilor de mentenanță și evaluarea stării reale a echipamentului de calcul.
În baza activităților desfășurate, auditul a relevat conformitatea utilizării mijloacelor publice şi gestionării fondurilor publice în anul 2013, cu excepția neconformităților admise la executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii și întreținerea mijloacelor de transport, la efectuarea achizițiilor publice, gestionarea situației patrimoniale, precum și formarea prețurilor la serviciile prestate de către Î.S.„Fiscservinform", fondator al căreia este IFPS. Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008. Prezentare

Via | http://ccrm.md/

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.