08
08 2014
2427

Important! Modificări privind termenul de prezentare a declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatori

În Monitorul Oficial din 8 august 2014 a fost publicată Legea nr. 160 din 18.07.2014, conform căreia au fost efectuate modificări în Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Astfel, de la 1 ianuarie 2015 , art.5 alin. 1 v-a avea un nou cuprins, potrivit căruia plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi obligaţi să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor, după cum urmează:
  1. angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare – lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune;
  2. persoanele fizice: întreprinzători individuali, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi mediatori, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune;
  3. declaraţiile de corectare pentru perioadele anului de gestiune – pînă la 25 martie a anului următor celui de gestiune.
Totodată, la data publicării acestei legi, au intrat în vigoare modificările efectuate în aliniatul 4 din același articol, potrivit căruia declarațiile menționate în punctul 1, precum și declarația de asigurare se depun la structurile teritoriale ale Casei Naţionale în a căror rază se află sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului. Declaraţiile se consideră recepţionate de structurile teritoriale dacă plătitorul de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă dovezi: un exemplar de declaraţie cu menţiunea structurii teritoriale, o recipisă electronică de confirmare a acceptării declaraţiei în sistemul informaţional al Casei Naţionale. Instrucţiunile privind modul de întocmire şi de prezentare a declaraţiilor se emit de către Casa Naţională. De asemenea, se menționează că Casele teritoriale sînt structuri teritoriale ale Casei Naţionale şi nu au calitatea de persoană juridică. Anterior acestea erau servicii publice, învestite cu personalitate juridică Via | www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.