Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
inspector principal Secția asistență juridică, SFS
27
10 2017
1095

Об особенностях представления налогового отчета в случае отклонения искового заявления налогоплательщика

Каков порядок представления налогового отчета в ситуации, когда налогоплательщик обжаловал решение Местного совета, которым был увеличен сбор за парковку автотранспорта, если в конечном итоге исковое заявление было отклонено, но в ходе рассмотрения искового заявления была применена мера обеспечения, которой было постановлено приостановить решение Местного совета?

Сбор за парковку автотранспорта представляет собой местный сбор, установленный лит. j) ч. (2) ст. 289 НК.

На основании ч. (3) этой же статьи местные сборы, перечисленные в ч. (2), вводятся органами местного публичного управления.
Detalii
30
10 2017
2059

Detalii privind reprezentarea persoanelor juridice în procesul civil în baza procurii şi termenul de valabilitate al mandatului emis în baza procurii

Potrivit art. 75 alin. (2) din Codul de procedură civilă, procesele persoanelor juridice se susțin în instanța de judecată de către organele lor de administrare, care acționează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către alți angajați împuterniciți ai persoanei juridice, de către avocați sau de avocați stagiari.

În conformitate cu art. 80 alin. (1), (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, împuternicirile reprezentantului persoanei juridice trebuie să fie făcute printr-o procură, eliberată şi legalizată în modul stabilit de lege.
Detalii
26
10 2017
1418

Cu privire la remiterea organelor de urmărire penală conform competenței a materialelor de control fiscal care întrunesc semnele componenței de infracțiune

Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile art. 251 alin. (1) din CF, stabilind cauzele şi condițiile săvârșirii încălcării fiscale, prezenta propuneri de lichidare a acestor cauze şi condiții, iar potrivit prevederilor alin. (2) al articolului, dacă în procesul examinării cazurilor de încălcare fiscală au fost constatate indicii de infracțiune, materialele se remit spre urmărire penală organelor de urmărire penală conform competenței.
Detalii
20
10 2017
1619

Despre recalcularea indemnizației de maternitate

Urmează sau nu să fie recalculată indemnizația de maternitate, atunci când aceasta a fost stabilită incorect din cauza erorilor comise de angajator sau Casa Națională de Asigurări Sociale?

Prin garanțiile de protecție socială instituite în art. 47 din Constituție, statul ocroteşte sănătatea şi bunăstarea cetățenilor, acordându-le asistență socială în cazurile prevăzute de lege. În domeniul drepturilor sociale, statul este obligat să ia măsuri pozitive pentru a asigura protecția acestor drepturi, astfel încât fiecare membru să posede un minim garantat de asigurare socială.

Rațiunea asistenței și protecției sociale este de a răspunde nevoilor de trai ale persoanelor și de a menține un anumit nivel de trai în caz de producere a anumitor împrejurări obiective.
Detalii
20
10 2017
1194

О неприменении некоторых санкций при повторном контроле

Применяются ли санкции, если при проведении повторного налогового контроля была выявлена невыдача нескольких налоговых накладных?

В соответствии с ч. (5) ст. 234 НК, лица, ошибочно исчислившие налоги и/или сборы, если этот факт не был выявлен во время предыдущего налогового контроля, при повторном проведении налогового контроля в соответствии с ч. (8) ст. 214 НК освобождаются от применения штрафов и пени за выявленные налоговые нарушения, относящиеся к периодам, подвергнутым повторному контролю.
Detalii
19
10 2017
1406

О наказании за отказ от предоставления письменных объяснений налоговому служащему, направленному на проверку

Какие санкции могут быть применены в случае отказа от предоставления по требованию налогового служащего, направленного на проверку, письменных объяснений по вопросам, подлежащим налоговому контролю?


В соответствии с п. 4) и 5) ст. 1324 НК, одними из функций ГНС являются предупреждение и борьба с налоговыми нарушениями, включая уклонение от уплаты налогов, и проведение налогового контроля.
Detalii
19
10 2017
1215

О некоторых полномочиях налогового служащего

Вправе ли налоговый служащий в рамках налогового контроля требовать объяснения у любого работника, или же он обязан общаться только с директором и бухгалтерами предприятия?

Одна из функций Государственной налоговой службы, согласно п. 4) и 5) ст. 1324 НК, состоит в предупреждении и борьбе с налоговыми нарушениями, включая уклонение от уплаты налогов, и осуществлении налогового контроля.
Detalii
18
10 2017
1696

Cu referire la dreptul organului fiscal de a extinde perioada supusă verificării cu mai mult de patru ani

Dacă în timpul controlului fiscal s-a constatat că contribuabilul a fost subiectul impunerii şi cu alte taxe, dar nu a prezentat darea de seamă fiscală, este în drept organul fiscal să extindă perioada supusă verificării cu mai mult de patru ani?

Conform art. 264 din CF, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2) din acest articol, obligațiile fiscale pot fi determinate de către contribuabil şi organele fiscale sau alte organe cu atribuții de administrare fiscală în următoarele termene:
Detalii
18
10 2017
1675

О санкциях при обнаружении в ККМ недостатка денежных средств

Какие санкции грозят налогоплательщику, если при проведении налогового контроля в ККМ с фискальной памятью обнаруживается недостаток денежных средств?

На основании лит. c) ч. (2) ст. 8 НК, налогоплательщик обязан вести бухгалтерский учет по формам и в порядке, установленном законодательством, составлять и представлять ГНС и службе по сбору местных налогов и сборов предусмотренную законодательством налоговую отчетность, обеспечивать сохранность документов бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства, осуществлять прием наличных денежных средств посредством устройств и систем для регистрации операций с наличными денежными средствами, соблюдая утвержденные Правительством положения, включая Перечень видов деятельности, специфика которых позволяет осуществлять прием наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин.
Detalii
13
10 2017
1025

Unele particularități aferente aplicării sancțiunilor fiscale

Ce sancțiuni riscă persoana fizică în cazul neînregistrării sau înregistrării tardive la SFS a contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare și neachitării sau achitării tardive a impozitului pe venit?

Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din CF, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului (până la 01.01.2017 – 5%). Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sunt deservite. Acest impozit se achită lunar cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.
Detalii