Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Daniela Gulea inspector principal, Direcţia asistenţă contribuabili
14
02 2020
188

Organizația sindicală și Declaraţia cu privire la impozitul pe venit

Sindicatele „Instituției X” au fost constituite în scopul apărării drepturilor și promovarea intereselor membrilor acesteia. Beneficiază oare asociația de scutirea privind impozitul pe venit? Care Dare de seamă urmează a fi prezentată — ONG17 sau VEN12?

În sensul aplicării impozitului pe venit, organizație necomercială este organizația care întrunește condițiile stabilite la art. 52 alin.(1) și (2) din CF.
Detalii
13
02 2020
290

Reflectarea în dările de seamă a compensării daunei materiale și procurării unui automobil

Pe parcursul lunii decembrie, entitatea a compensat pagubele materiale aferente unei clădiri (apartament) în sumă de 100 000 lei și, totodată, a procurat un automobil în valoare de 200 000 lei de la o persoană fizică. Ce obligații fiscale apar în cazul dat pentru întreprindere? Urmează a fi reflectate aceste plăți în darea de seamă lunară (IPC18) și anuală (IALS18), luând în considerație faptul că într-un caz plățile menționate sunt scutite de impozitare, iar în celălalt nu apare obligația reținerii unui impozit la sursa de plată?
Detalii
10
02 2020
521

Particularitățile întocmirii actului de achiziție a mărfurilor de la persoanele fizice

Agentul economic achiziționează, pe 20 decembrie 2019, marfă de la o persoană fizică ce nu desfășoară activitate de întreprinzător. Conform clauzelor contractuale plata se va efectua cel târziu peste 30 zile. Achitarea a avut loc pe 10 ianuarie 2020. Când urmează a fi întocmit actul de achiziție a mărfurilor (în momentul achiziției sau achitării)? Cum urmează a fi efectuată reținerea la sursa de plată?
Detalii
20
01 2020
1210

Deducerea cheltuielilor pentru reparația mijloacelor fixe oferite în folosință cu titlu gratuit (comodat)

Întreprinderea X primește în perioada fiscală 2019 de la furnizorul său marfă (de ex: înghețată) spre realizare. Dat fiind faptul că este necesar ca această marfă să fie păstrată în condițiile prielnice, furnizorul oferă în folosință cu titlu gratuity (comodat) un frigider cu logotipul întreprinderii și mărfii. Vor fi permise spre deducere cheltuielile privind reparția acestui frigider cât și suma amortizării acestuia?

Detalii
04
12 2019
330

Plata dividendelor: unele particularități Situația I. Plata dividendelor persoanelor fizice – cetățeni ai Republicii Moldova de către companiile nerezidente

Persoana fizică – cetățeanul RM a primit dividende de la o companie din România pe parcursul anului 2019. Dat fiind faptul că contribuabilul a dorit să-și onoreze obligațiunile în țara sa de rezidență, acesta a prezentat un document ce certifică că este rezidentul RM și, respectiv, aceste plăți nu au fost supuse impozitării la sursa de plată în România. Care este corectitudinea supunerii impozitării acestui venit, luând în considerație că între Guvernele Moldovei și României este încheiat un acord privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital? La ce cotă — 6%, 10% sau 12% — urmează a fi supus impozitării venitul menționat?
Detalii
04
12 2019
727

Datoria compromisă și deducerea acesteia în scopuri fiscale

Poate entitatea „Rezident” SRL să admită spre deducere creanța nerambursată de către nerezidentul SC „Nerezident” LTD în condițiile în care agentul economic este declarat insolvabil (conform informației publicate pe site-ul oficial al unei instituții de drept din țara sa de rezidență)?

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 32) din CF, noţiunea de datorie compromisă reprezintă creanţă care este nerambursabilă în cazurile stabilite de articolul menționat.
Detalii
04
12 2019
335

Situația II. Plata dividendelor nerezidenților de către companiile rezidente

Agentul economic rezident a repartizat profitul net al entității între acționarii săi, unul dintre care este rezidentul Germaniei. La ce cotă urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată venitul nerezidentului (12% sau 6%)? Există oare un tratat de evitare a dublei impuneri de care ar trebui să țină cont entitatea?

În conformitate cu art. 12 pct. 3 din CF, dividend reprezintă venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art. 57 alin. (2) din CF.
Detalii
03
12 2019
320

Вычет в налоговых целях расходов, понесенных в последствии чрезвычайной ситуации

Одним из видов деятельности компании является выращивание сельскохозяйственных культур. Из-за засухи была выявлена потеря урожая по одному из видов культур. Разрешается ли к вычету в налоговых целях расходы на семена, удобрения, средства защиты от насекомых и т.д.? Какие виды расходов можно квалифицировать как вычитаемые в последствии чрезвычайной ситуации?

Согласно ч. (1) ст. 24 НК, разрешается вычет обычных и необходимых расходов, оплаченных или понесенных налогоплательщиком в течение налогового периода, исключительно в целях осуществления предпринимательской деятельности.
Detalii
03
12 2019
696

Выход из декретного отпуска и заявление о предоставлении освобождений на подоходный налог

Сотруднику предприятия в 2016 г. был предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет. В 2019 г. он вернулся из данного отпуска. Необходимо ли данному лицу представить работодателю новое заявление о предоставлении освобождений на подоходный налог, учитывая тот факт, что согласно положениями Трудового кодекса (ТК), действие индивидуального трудового договора приостанавливается, а не прекращается, в случае отпуска по уходу за ребенком?
Detalii