Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Daniela Gulea inspector principal, Direcţia asistenţă contribuabili
15
08 2022
10

Cu privire la sursele de venit impozabile obținute peste hotarele Moldovei

Cetățeanul Republicii Moldova a prestat servicii de consultanță de la locul său de reședință unei entității nerezidente din Elveția. Conform legislației elvețiene, plățile menționate nu sunt pasibile impozitării, deoarece au fost obținute în cadrul unui proiect internațional de dezvoltare economică. Constituie aceste plăți surse de venit ce urmează a fi declarate și supuse impozitării în RM?


Detalii
15
08 2022
16

Impozitarea premiilor și sporurilor de stimulare a salariaților

Angajatorul a decis să elaboreze un mecanism intern de premiere a angajaților săi în funcție de rezultatele obținute de la promovarea și vânzarea mărfurilor,  ce prevede acordarea plăților sub formă de premii în mărimi diferențiate și sporuri de stimulare. Se vor admite spre deducere în scopuri fiscale aceste plăți?

 

În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau
Detalii

12
08 2022
369

Referitor la aspectele fiscale ce țin de unele plăți neimpozabile

Angajatorul a delegat salariații săi în scopul îndeplinirii obligaților de serviciu și le-a achitat diurna în conformitate cu modul stabilit de Guvern. Totodată, a fost necesară testarea salariaților în vederea depistării prezenței/absenței virusului SARS-CoV-2. Urmează a fi reflectate în darea de seamă lunară (forma IPC21) plățile menționate?

 

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. d) și z18) din Codul fiscal, drept surse de venit neimpozabile care nu se includ în venitul brut constituie:


Detalii

12
08 2022
98

Obligațiile fiscale în raport cu plățile acordate nerezidenților

Societatea ce organizează cursuri specializate de limbi moderne a angajat un nerezident - profesor nativ de engleză, în baza unui contract de prestări servicii educaționale. Serviciile urmează a fi prestate de către nerezident prin intermediul internetului de la locul său de rezidență. Apare în aceste condiții obligația entității de a reține la sursa de plată impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiile de asigurări sociale?


Detalii
08
08 2022
341

Reținerea impozitului pe venit la sursă din plata în rate acordată nerezidenților

O întreprindere rezidentă de construcție a procurat un teren ce constituie proprietate comună a doi nerezidenți – soț și soție, cu scopul de a construi un bloc locativ. Cum urmează a fi efectuată reținerea impozitului pe venit din plățile acordate nerezidenților, luând în considerare că înstrăinarea a avut loc în baza contractului de vânzare-cumpărare ce prevede că plata mijloacelor bănești urmează a fi efectuată în rate fixe pe parcursul a 2 ani consecutiv?

Detalii
05
08 2022
146

Acordarea facilităților angajaților sub formă de asigurare facultativă de accidente de muncă

Angajatorul unei companii a încheiat un contract de asigurare benevolă de accidente de muncă a angajaților conform listei aprobate de către acesta. Va constitui această primă de asigurare drept facilitate impozabilă acordată de către angajator în folosul angajaților? Se admit spre deducere cheltuielile date? Totodată, în cazul în care angajatul va primi o despăgubire de asigurare ca rezultat al producerii unui accident de muncă, aceasta va fi calificată drept sursă de venit ce urmează a fi declarată?


Detalii

30
06 2022
357

Аванс, выданный на основании преддоговора купли-продажи недвижимости, которое впоследствии не было приобретено и отражение расходов в VEN12

Предприятие заключило предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с предоставлением аванса. Впоследствии, в силу определенных обстоятельств, финансовое положение предприятия не позволило завершить процесс приобретения недвижимости. Включаются ли эти расходы в состав вычитаемых расходов?
 
В соответствии с положениями ст. 44 ч. (1) лит. c) Налогового кодекса, метод учета, применяемый юридическими лицами это метод начислений. 

Detalii
29
06 2022
283

Международные договоры. Удержание у источника выплаты подоходного налога и взносов ОМС

Предприятие «Х» подписало проект по поддержке и продвижению технологий использования возобновляемых источников энергии в Республике Молдова, который подпадает под действие Постановления Правительства №246 от 08.04.2010 г. о порядке применения налоговых и таможенных льгот для реализации текущих проектов технической и инвестиционной помощи, подпадающих под действие международных договоров, стороной которых Республика Молдова является (ПП №246/2010).
Detalii
28
06 2022
387

Сбор одежды секонд-хенд. Предварительное удержание подоходного налога и декларирование платежей

Обязан ли хозяйствующий субъект, деятельностью которого является сбор бывшей в употреблении одежды и ее последующая реализация, удерживать налог у источника выплаты с доходов, полученных физическими лицами в результате передачи ими своей собственной уже ношеной или новой одежды? Попадает ли данная одежда под понятие отходов? К какому коду источника дохода из ежемесячной и годовой деклараций следует относить указанные платежи?

Detalii
27
06 2022
568

Вынужденное выбытие собственности и отражение страхового возмещения в VEN12

Автомобиль, принадлежащий предприятию, был поврежден в результате дорожно-транспортного происшествия. Страховая компания возместила нанесенный ущерб. Для целей налогообложения, будут ли учитываться в качестве налогооблагаемого дохода суммы, полученные в качестве страхового возмещения, что были направлены на приобретение имущества аналогичного вынуждено утраченному? Разрешается ли для целей налогообложения отнесение на вычет списанного основного средства в результате вынужденной утраты? Каким образом следует отразить в Декларации о подоходном налоге (Форма VEN12) суммы,
Detalii