Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ion Chitoroagă

inspector superior, Direcția metodologia impozitelor indirecte, IFPS
16
11 2016
880

О применении НДС для операции по передаче недвижимого имущества в рамках процесса использования дебиторской массы

Следует применять налог на добавленную стоимость для операции по передаче недвижимого имущества в рамках процесса использования дебиторской массы?

В соответствии с лит. а) ч. (1) ст. 95 НК, объектами обложения НДС являются поставка товаров, услуг субъектами налогообложения, являющаяся результатом их предпринимательской деятельности в Республике Молдова.
Detalii
15
11 2016
1341

Об условиях выдачи и регистрации налоговой накладной в ГЭРНН

При каких условиях считается, что налоговая накладная была выдана? Следует ли регистрировать в обязательном порядке в Генеральном электронном регистре налоговых накладных (ГЭРНН) невыданные налоговые накладные?
Detalii
14
11 2016
992

Об освобождении от НДС курьерских услуг

Подлежат ли освобождению от НДС курьерские услуги? Квалифицируются ли как импорт услуги, связанные с перевозкой почтовых отправлений, предоставляемые автоперевозчиками-нерезидентами? Принимается ли во внимание при определении порога регистрации в качестве плательщика НДС стоимость услуг по международной перевозке, предоставляемых нерезидентом резиденту?
Detalii
07
11 2016
1083

О наличии печати таможенных органов на документе о международной перевозке

В рамках возмещения НДС (при поставке товаров) обязательно ли наличие печати таможенных органов на документе о международной перевозке?

Согласно п. 1) ч. (8) ст. 102 НК, а также п. 32 Положения о возмещении налога на добавленную стоимость, утвержденного ПП № 93 от 1 февраля 2013 г., в целях подтверждения права на возмещение НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям, услугам субъект налогообложения
Detalii
24
09 2016
1046

О применении налогового законодательства по исчислению НДС согласно ч. (3) ст. 102 НК

Следует ли пересматривать в последующие годы окончательный условный коэффициент при осуществлении приобретений, предназначенных как для налогооблагаемых поставок, так и для поставок, освобожденных от НДС? Подлежит ли пересчету сумма НДС, принятая к зачету, которая была определена на базе окончательного условного коэффициента за предыдущий год (предыдущие годы), в случае если впоследствии осуществлялись поставки, приобретения по которым были произведены в предыдущем году (предыдущие годы) и не могли быть квалифицированы как предназначенные исключительно для налогооблагаемых поставок или исключительно для поставок, освобожденных от НДС?

Порядок определения суммы НДС, уплаченной или подлежащей уплате поставщикам – плательщикам НДС за приобретенные товарно-материальные ценности, услуги, которые используются для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых поставок, предусмотрен ч. (3) ст. 102 НК.
Detalii
24
09 2016
1146

Privind dreptul la stornare a TVA in cazul serviciilor de import

Are dreptul subiectul impozabil la stornare (și în ce perioadă) a sumei pentru serviciile de import aferent cărora TVA a fost achitată la buget și care ulterior s-au constatat ca nepasibile procurării în urma întreruperii relațiilor contractuale cu nerezidentul?

Conform art. 109 alin. (1) din CF, la serviciile importate, utilizate pentru desfășurarea activității de întreprinzător, termenul obligației fiscale și data achitării TVA se consideră data efectuării plății, inclusiv a plății prealabile pentru serviciul de import.
Detalii
24
09 2016
1765

Privind trecerea in cont a TVA

În ce perioadă fiscală poate să beneficieze cumpărătorul subiect impozabil de dreptul la trecerea în cont a TVA și în ce cuantum, în cazul anulării facturii fiscale emise în perioada fiscală precedentă celei în care a avut loc eliberarea altor facturi fiscale pentru livrarea efectuată? Ce urmează a se întreprinde în cazul în care livrarea scutită de TVA a fost documentată prin factură fiscală și nu factură? În ce perioadă urmează a fi reflectată de către cumpărător factura fiscală primită în schimbul altei facturi fiscale în anexa la Declarația privind TVA? Urmează a fi stornată și calificată ca venituri ale furnizorului suma TVA calculată pe livrările în adresa persoanelor fizice aferentă mărfurilor scutite de TVA?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (2) din CF, suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale
Detalii
24
09 2016
917

О порядке представления подтвердительных документов при запросе возмещения НДС хозяйствующим субъектом – производителем хлебобулочных изделий

Надлежит ли субъектам налогообложения (производителям хлеба и хлебобулочных изделий, а также предприятиям по переработке молока и производству молочной продукции) располагать документами (налоговые накладные), которые удостоверяют поставки в целях подтверждения права на возмещение НДС?

Механизм определения сумм НДС, подлежащих возмещению по поставкам, осуществленным производителями хлеба и хлебобулочных изделий, а также порядок представления подтвердительных документов в целях подтверждения права на возмещение НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям предусмотрены Положением № 93 от 1 февраля 2013 г. о возмещении налога на добавленную стоимость.
Detalii
24
09 2016
2709

Despre determinarea proratei definitive

Cum urmează a fi determinată prorata definitivă și pe ce indicatori urmează a se baza? În declarația cărei perioade fiscale urmează a se reflecta la determinarea obligației fiscale privind TVA diferența dintre suma TVA trecută în cont în perioadele fiscale precedente și suma TVA determinată drept urmare a aplicării proratei definitive?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (3) din CF, suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile cît și scutite de TVA se trece în cont dacă se referă la livrările impozabile.
Detalii
24
09 2016
968

Cu privire la eliberarea facturii fiscale pentru documentarea hranei de producție proprie livrate în folosul angajaților

Urmează oare a fi eliberată factura fiscală pentru documentarea livrării hranei de producție proprie (în contul salariilor) în folosul angajaților?

Conform art. 93 pct. 3) din CF, livrare de mărfuri reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială
Detalii